Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Utrzymanie czystości i porządku:
UCHWAŁA RADY GMINY KRZĘCIN w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzęcin

UCHWAŁA NR XXXIV/168/2006

RADY GMINY KRZĘCIN

 

z dnia 27 kwietnia 2006 r.

 

 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzęcin


 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008), w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 175, poz. 1458), a także w oparciu o opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, uchwala się, co następuje:

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§1. W celu utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach wchodzących terytorialnie w skład Gminy Krzęcin, jak również dla zapewnienia ochrony jej terenów i środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniem odpadami komunalnymi, wprowadza się do stosowania na zasadzie powszechnie obowiązującego aktu prawa miejscowego niniejszy Regulamin utrzymania czystości i porządku, zwany dalej „Regulaminem".

2. Postanowienia Regulaminu są interpretowane i stosowane zgodnie z przepisami ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 ze zm.) oraz ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm.).

§2. Regulamin określa:

1)         wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmują prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych i odpadów z remontów; jak również obowiązek uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego oraz zasady mycia i naprawy pojazdów samochodowych,

2)         rodzaje urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, a także wymagania dotyczące ich rozmieszczania oraz utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

3)         częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego,

4)         obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego,

5)         zasady utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,

6)         obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.

§3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1)         ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 ze zm.),

2)         właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością, tj. użytkowników nieruchomości i obiektów przeznaczonych do celów handlowych, gastronomicznych i innych celów gospodarczych, jak też nieruchomości i obiektów użyteczności publicznej, w tym przedsiębiorców użytkujących tereny i obiekty służące komunikacji publicznej,

3)         odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niebezpieczne pochodzące od innych wytwórców, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych,

4)         odpadach komunalnych wielkogabarytowych - rozumie się przez to odpady komunalne, które ze względu na swoje rozmiary lub masę nie mogą być zbierane w typowych pojemnikach stanowiących wyposażenie nieruchomości (np. meble, sprzęt gospodarstwa domowego),

5)         odpadach ulegających biodegradacji - rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów,

6)         odpadach niebezpiecznych - rozumie się przez to odpady, w rozumieniu ustawy o odpadach,

7)         zbieraniu odpadów - rozumie się przez to każde działanie polegające na umieszczaniu w pojemnikach, segregowaniu i magazynowaniu odpadów w celu ich transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania,

8)         ściekach bytowych - rozumie się przez to ścieki z budynków przeznaczonych na pobyt ludzi, z osiedli mieszkaniowych oraz z terenów usługowych, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu oraz funkcjonowania gospodarstw domowych,

9)         nieczystościach płynnych - rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych,

10)     surowcach wtórnych - rozumie się przez to części wyselekcjonowane z odpadów komunalnych, nadające się do ponownego wykorzystania, np. papier, tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne,

11)      zwierzętach domowych - rozumie się przez to zwierzęta utrzymywane przez człowieka i z nim przebywające w domu lub innym pomieszczeniu,

12)     zwierzętach gospodarskich - rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

 

Rozdział 2

Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku

 

§4. 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do utrzymywania czystości i porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego nieruchomości.

2. Właściciele nieruchomości, znajdujących się na terenie Gminy Krzęcin, zapewniają utrzymanie nieruchomości w czystości i porządku poprzez:

1)         wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

2)         przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych,

3)         zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie,

4)         gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych,

5)         pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi,

6)         usuwanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości,

7)         systematyczne usuwanie sopli i nawisów śniegu z dachów,

8)         stosowanie środków do usuwania śliskości i gołoledzi na zasadach określonych przepisami prawa,

9)         niezwłoczne oczyszczenie chodnika i jezdni w razie ich zanieczyszczenia,

10)     utrzymanie w należytym stanie technicznym, w tym szczególnie drożności rynien i wpustów deszczowych, znajdujących się na obiektach budowlanych sąsiadujących bezpośrednio z trasami pieszymi i drogami,

11)     utrzymywanie w należytym stanie terenów zielonych należących do nieruchomości poprzez:

a)        koszenie trawników,

b)        usuwanie chwastów, zeschłej i skoszonej trawy,

c)        przycinanie drzew, krzewów i żywopłotów,

d)        usuwanie innych nieczystości.

12)     utrzymaniu w odpowiednim stanie estetycznym i sanitarnym budynków gospodarczych przeznaczonych do hodowli lub utrzymania zwierząt domowych i gospodarskich oraz innych;

13)     zapewnieniu możliwości dojazdu na teren nieruchomości pojazdom straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, policji oraz wyspecjalizowanych służb technicznych.

3. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty użyteczności publicznej, mają obowiązek ustawienia na tych terenach lub obiektach pojemników na odpady i systematycznego ich opróżniania.

4. Dopuszcza się możliwość korzystania przez dwóch właścicieli nieruchomości sąsiednich z jednego lub kilku pojemników ustawionych razem, za zgodą właściciela pojemnika/ów,

5. Zobowiązuje się organizatorów imprez do zabezpieczenia w odpowiednią ilość pojemników na odpady i szaletów dla uczestników organizowanych imprez.

6. Obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach należą do zarządu drogi a w odniesieniu do przystanków komunikacji publicznej, do przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej.

7. Wykonanie obowiązków, o których mowa w ust. 2, na terenie budowy należy do wykonawcy robót budowlanych.

§5.1. Zabrania się mycia pojazdów mechanicznych i innych środków transportowych na chodnikach, jezdniach, poboczach dróg i placach publicznych.

2. Na nieruchomościach lub ich częściach, takich jak place, podwórka itp., mycie samochodów może odbywać się jedynie pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej. W szczególności ścieki takie nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do cieków, zbiorników wodnych lub do ziemi.

3. Doraźne naprawy samochodów poza warsztatami samochodowymi mogą odbywać się wyłącznie pod warunkiem nie zanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w pojemnikach do tego przeznaczonych; zabrania się prowadzenia napraw blacharsko-lakierniczych poza jednostkami mającymi wymagane zezwolenia.

4. Zobowiązuje się wędkarzy do utrzymania czystości na stanowiskach wędkarskich i w ich sąsiedztwie, stosownie do Regulaminu Polskiego Związku Wędkarskiego.

 

Rozdział 3

Urządzenia przeznaczone do gromadzenia odpadów

 

§6. 1. Odpady komunalne drobne powinny być gromadzone na terenie nieruchomości jedynie w zamykanych i szczelnych pojemnikach/kontenerach, wyłącznie do tego celu przeznaczonych.

2. W sytuacjach wyjątkowego, krótkotrwałego zwiększenia ilości odpadów komunalnych dozwolone jest gromadzenie ich w szczelnych workach z tworzywa.

3. Pojemniki powinny posiadać logo lub nazwę przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów.

4. Liczba i wielkość urządzeń do gromadzenia odpadów powinna zagwarantować ciągłość gromadzenia odpadów powstających na terenie nieruchomości.

5. Liczbę i wielkość niezbędnych pojemników określa się w oparciu o obowiązującą w Regulaminie częstotliwość wywozu i następującą normę:

1)         w zabudowie jednorodzinnej - 1 pojemnik 110 litrowy, średnio na 3 osoby,

2)         w zabudowie wielorodzinnej - 1 pojemnik 1100 litrowy, średnio na 50 mieszkańców,

3)         w szkołach - minimum 1 pojemnik 1100 litrowy,

4)         w urzędach, placówkach kultury i ośrodku zdrowia - 1 pojemnik 1100 litrowy na obiekt,

5)         w lokalach handlowych, usługowych i gastronomicznych - 1 pojemnik 1100 litrowy na lokal,

6)         w zakładach rzemieślniczych i produkcyjnych, co najmniej jeden pojemnik 1100 l na zakład.

2. Normatywne ilości nieczystości ciekłych wylicza się wg zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70).

3. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne: gorącego popiołu i żużlu, gruzu budowlanego, szlamów, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych oraz odpadów innych niż komunalne.

§7. 1. Pojemniki powinny być ustawione:

1)         w miejscach utwardzonych o równej powierzchni,

2)         łatwo dostępnych dla mieszkańców jak i pracowników jednostki wywozowej,

3)         zgodny z przepisami dotyczącymi warunków technicznym, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

4)         w sposób nie powodujący utrudnień użytkownikom drogi i właścicielom innych nieruchomości.

2. Zabrania się ustawiania pojemników na chodnikach, w pasie zieleni oraz na jezdni.

§8. 1. Na drogach publicznych (ulicach) posiadających jezdnię utwardzoną i chodniki, zarządca drogi jest zobowiązany do ustawienia ulicznych pojemników na odpady (koszy ulicznych).

2. Zabrania się wrzucania odpadów komunalnych, powstających w gospodarstwach domowych i z działalności gospodarczej, do koszy ulicznych.

§9. 1. Jeżeli na terenie nieruchomości powstają także odpady inne niż komunalne, to muszą być one gromadzone w sposób wyodrębniony od odpadów komunalnych. Zasady gospodarowania takimi odpadami określają odrębne przepisy. Warunki selektywnej zbiórki odpadów określa Rozdział 6 regulaminu.

2. Wskazane jest gromadzenie odpadów roślinnych (odpadów ulegających biodegradacji) w kompostownikach na terenie nieruchomości bądź w specjalnych pojemnikach na bioodpady.

 

Rozdział 4

Zasady usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości

 

§10. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do usuwania odpadów i innych zanieczyszczeń z jej terenu, w tym także z niezabudowanej części (podwórza, bramy, przejścia, placu zabaw, zieleńca, itp.).

2. Stałe odpady komunalne drobne muszą być usuwane z terenu nieruchomości okresowo, tak często, aby urządzenia do ich zbierania nie przepełniały się, w terminach uzgodnionych z firmą wywozową, jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc.

3. W przypadku nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe, wprowadza się obowiązek usuwania odpadów niezwłocznie po zakończeniu imprezy.

4. Odpady komunalne wielkogabarytowe powinny być gromadzone w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości i usuwane możliwie jak najszybciej, w terminach uzgodnionych z firmą wywozową.

5. Gruz budowlany powinien być wywożony na podstawie odrębnej umowy właściciela nieruchomości z przedsiębiorstwem wywozowym.

6. Odpady niebezpieczne powinny być przekazywane firmie wywozowej bez wcześniejszego gromadzenia w miejscu ogólnodostępnym.

7. Zabrania się spalania odpadów komunalnych w pojemnikach.

 

Rozdział 5

Warunki udzielania zezwoleń na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

§11. 1. Na wykonywanie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, spalarni i grzebowisk zwłok zwierzęcych wymagane jest zezwolenie wójta.

2. Wójt w drodze zarządzenia podaje do publicznej wiadomości wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia, określa wzór wniosku oraz niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o wydanie zezwolenia.

3. Przedsiębiorca świadczący usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości może je przekazywać do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wskazanych wyłącznie w zezwoleniu.

4. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, obejmujące niesegregowane odpady komunalne, jest obowiązany również do odbierania wszystkich selektywnie zebranych rodzajów odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów remontowych.

5. Prowadzący działalność w zakresie zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest zobowiązany do informowania zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy o tym, z kim w poprzednim miesiącu zawarły umowy oraz przedstawić wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi umowy został rozwiązane oraz prowadzić sprawozdawczość zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy.

§12. 1. Transport odpadów powinien odbywać się w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz w sposób niepowodujący uciążliwości dla środowiska naturalnego.

2. Do wywozu odpadów komunalnych jednostki wywozowe zobowiązane są używać pojazdów specjalistycznych odpowiednio zabezpieczonych przed rozrzucaniem odpadów lub wylewaniem nieczystości ciekłych.

3. Firmy wywozowe są zobowiązane utrzymać pojazdy do transportu odpadów w należytej czystości, prowadzić ich dezynfekcję oraz umieścić na nich w sposób trwały swoje znaki identyfikacyjne.

 

Rozdział 6

Selektywne zbieranie odpadów

 

§13. 1. Odpady powinny być zbierane w sposób selektywny.

2. Selektywna zbiórka odpadów prowadzona w Gminie Krzęcin obejmuje odpady takie jak szkło, tworzywa sztuczne i makulatura.

3. Zgodnie z Gminnym Planem Gospodarki Odpadami wprowadza się systemy gromadzenia i zbiórki odpadów:

1)         odpady: szkła, tworzyw sztucznych i makulatury:

-       zbiórka przez ustawienie w centralnym miejscu każdej miejscowości pojemników do gromadzenia tych odpadów lub;

2)         odpady wielkogabarytowe:

-       okresowy odbiór odpadów bezpośrednio od właścicieli nieruchomości lub

-       dostarczanie odpadów bezpośrednio przez właścicieli nieruchomości do punktów/miejsc odbioru tych odpadów; przy czym korzystanie z możliwości indywidualnego dostarczenia odpadów do punktów/miejsc odbioru odbywa się wg zasad porządkowych ustalonych przez wykonującego usługę;

3)         odpady ulegające biodegradacji:

-       okresowy odbiór odpadów bezpośrednio od właścicieli nieruchomości lub

-       dostarczanie odpadów bezpośrednio przez właścicieli nieruchomości do punktów/miejsc odbioru tych odpadów; przy czym korzystanie z możliwości indywidualnego dostarczenia odpadów do punktów/miejsc odbioru odbywa się wg zasad porządkowych ustalonych przez wykonującego usługę;

4)         odpady niebezpieczne:

-       zbiórka w punktach zbiorczych - odpady donoszone przez mieszkańców do gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub

-       regularny odbiór odpadów przez specjalistyczne firmy bezpośrednio od mieszkańców lub

-       zbiórka przez sieci handlowe oraz w budynkach użyteczności publicznej, następnie odpadów przez specjalistyczne firmy.

4. W celu zagospodarowania możliwie największej ilości surowców wtórnych, jednostki prowadzące wywóz odpadów komunalnych, w porozumieniu z użytkownikiem nieruchomości, mogą ustawić specjalne pojemniki w odpowiednim kolorze z napisem, przeznaczone do selektywnej zbiórki surowców wtórnych wg rodzajów.

5. Ustala się kolory dla pojemników do segregacji odpadów:

1)         szkło - niebieski,

2)         tworzywa sztuczne - żółty.

3)         makulatura - zielony.

6. W miejsce pojemników gospodarstwa domowe mogą zostać wyposażone w kolorowe worki foliowe, w których mieszkańcy są zobowiązani segregować odpady wg rodzajów. Odbiór worków odbywać się będzie wg ustalonego harmonogramu lub po uprzednim powiadomieniu użytkowników o odbiorze.

7. Częstotliwość wywozu surowców wtórnych jest uzależniona od napełnienia pojemników lub worków.

8. Szczegółowe zasady selektywnej zbiórki odpadów ustalone zostaną w umowie z firmą wywozową.

9. Własność materiałów wtórnych (odpady szkła, papieru, tworzyw sztucznych) przechodzi na jednostkę wywozową z chwilą pozostawienia tych odpadów w miejscach (pojemnikach) przeznaczonych do tego celu. Zabrania się zabierania tych surowców osobom nieupoważnionym.

10. W celu przyjmowania do powtórnego wykorzystania jak największej ilości surowców wtórnych wykonujący usługę (alternatywnie: władze gminne) zorganizują i prowadzić będą intensywną i szeroką akcję edukacyjną.

11. Gmina udostępnia mieszkańcom na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informację podmiotach zbierających na terenie Gminy Krzęcin zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.

 

Rozdział 7

Obowiązki właścicieli nieruchomości nieskanalizowanych

 

§14.1. Nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi lub wykorzystywane na cele działalności gospodarczej i nieprzyłączone do sieci kanalizacyjnej muszą być wyposażone w szczelne bezodpływowe zbiorniki (szamba) przeznaczone do gromadzenia ścieków lub lokalną (przydomową) oczyszczalnię ścieków.

2. Lokalizację, wymagania techniczne, warunki budowy i eksploatacji zbiorników i oczyszczalni ścieków, o których mowa w ust. 1, określają stosowne przepisy.

3. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych.

§15. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zawarcia umowy o wywóz nieczystości ciekłych z podmiotem posiadającym zezwolenie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany do udzielenia firmie wywozowej informacji niezbędnych dla ustalenia treści umowy o wywóz nieczystości w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w niniejszym Regulaminie.

§16. Na jednostki wywozowe nakłada się obowiązek wywozu nieczystości płynnych do wyznaczonego punktu zlewnego.

 

Rozdział 8

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

 

§17. 1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt domowych zobowiązane są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, mającej na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

2. Zabrania się pozostawiania zwierząt bez dozoru, jeżeli zwierzę to nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym bądź na terenie ogrodzonym.

3. Właściciel nieruchomości posiadający psa jest zobowiązany do wywieszenia tablicy ostrzegawczej w widocznym miejscu, np. o treści; „Uwaga! Pies!”.

4. Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów obowiązane są do wyprowadzania psów na smyczy, przy czym psy rasy uznawanej za agresywną lub psy w inny sposób zagrażający otoczeniu powinny mieć nałożony kaganiec. Dopuszcza się zwolnienie psa ze smyczy w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

5. Zabrania się:

1)         wprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów użytku publicznego, placówek handlowych lub gastronomicznych, na tereny przeznaczone do zabawy dla dzieci (w szczególności do piaskownic i na place zabaw); w odniesieniu do obiektów sportowych i rekreacyjno-wypoczynkowych sprawy te normuje regulamin porządkowy właściciela lub zarządcy nieruchomości,

2)         dopuszczania przez właścicieli lub opiekunów do samotnego wałęsania się psów, uszkadzania lub niszczenia przez ich zwierzęta roślinności na terenach przeznaczonych do użytku publicznego,

3)         szczucia psów lub doprowadzania ich do stanu, w których mogą stać się niebezpieczne dla ludzi i innych zwierząt.

6. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do niezwłocznego usuwania pozostawionych przez nie zanieczyszczeń z pomieszczeń i terenów użytku publicznego, w tym z klatek schodowych, parkingów, podwórek, chodników, ulic, placów, skwerów, zieleńców, parków itp. Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów - przewodników.

 

Rozdział 9

Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

 

§18. 1. Na obszarze Gminy Krzęcin na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej mogą być chowane zwierzęta gospodarskie z zastrzeżeniem ust 2, pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszym regulaminie oraz, że działalność ta nie będzie powodowała uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości i będzie prowadzona zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach dotyczących prawa budowlanego, ochrony środowiska, ochrony zwierząt oraz z zachowaniem warunków higieniczno-sanitarnych.

2. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich, oprócz drobiu i zwierząt futerkowych, w zabudowie mieszkaniowej.

3. W przypadkach spornych dotyczących spraw wymienionych w ust. 1 i ust 2, organami właściwymi do wydawania opinii są: w zakresie warunków zoohigienicznych inspekcja weterynaryjna, w zakresie warunków sanitarnych inspekcja sanitarna a w zakresie warunków budowlanych powiatowy inspektor nadzoru budowlanego.

4. Pszczoły powinny być trzymane w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 10 m od granicy nieruchomości - w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie zakłócały korzystania z nieruchomości sąsiednich.

§19. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany:

1)         zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających odpadów i nieczystości w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami,

2)         nie dopuszczać do zanieczyszczania terenu nieruchomości oraz środowiska.

§20. Właściciel zwierząt gospodarskich w trakcie ich przepędzania lub przewozu przez tereny publiczne odpowiada za utrzymanie czystości oraz ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi.

 

Rozdział 10

Deratyzacja i terminy jej przeprowadzania
 

§22. 1. Wprowadza się na terenie gminy Krzęcin obowiązek przeprowadzania deratyzacji.

2. Obowiązkowej deratyzacji podlegają: budynki mieszkalne i pomocnicze, obiekty użyteczności publicznej, zakłady przemysłowe, handlowe i usługowe, sklepy, warsztaty oraz inne pomieszczenia gospodarcze na terenie gminy.

3. Wyznacza się termin przeprowadzania deratyzacji każdego roku w miesiącu listopadzie.

4. Działania deratyzacyjne przebiegają w sposób następujący:

1)         w miejscach zagrożonych obecnością gryzoni, z zachowaniem koniecznej ostrożności, wykłada się możliwie dużą ilość niewielkich porcji trutek na podstawkach wodoodpornych i zapobiegających ich rozsypywaniu się;

2)         oznakowuje się miejsca informacją o truciźnie i dacie jej wyłożenia;

3)         obserwuje się miejsca wyłożenia trutki;

4)         trutkę zbiera się po zakończeniu wyznaczonego terminu.

5. W przypadku stwierdzenia obecności gryzoni należy przeprowadzić zabieg deratyzacji polegający na:

1)         systematycznym wykładaniu niewielkich porcji trutki aż do momentu, kiedy przestanie być zjadana,

2)         posprzątaniu padłych gryzoni i resztek niezjedzonej trutki.

6. Wykonanie obowiązku deratyzacji nie zwalnia z bieżącej walki z gryzoniami.

7. W przypadkach uzasadnionych stanem zagrożenia sanitarnego, dodatkowe terminy przeprowadzania deratyzacji podane zostaną do publicznej wiadomości w drodze obwieszczenia Wójta Gminy Krzęcin.

 

Rozdział 11

Przepisy końcowe

 

§22. 1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do udokumentowania korzystania z usług wykonywanych przez podmiot posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, przez okazanie umowy i dowodów płacenia za usługi usuwania zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych.

2. Dowody opłat za usługi usuwania zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych należy przechowywać przez okres 2 lat.

3. Nie okazanie w trakcie dokonywanej kontroli przez upoważnionych przez wójta pracowników może stanowić podstawę do pobrania od właściciela nieruchomości opłaty w związku z obowiązkiem przejęcia przez gminę usuwania odpadów.

4. Wójt wydaje z urzędu decyzję, w której ustala:

1)         obowiązek uiszczenia opłat za odbieranie odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników,

2)         wysokość opłat wyliczonych wg ustalonych stawek,

3)         terminy uiszczania opłat,

4)         sposób i terminy udostępniania urządzeń i zbiorników w celu ich opróżniania.

5. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

6. Rada Gminy ustala górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 

Rozdział 12

Przepisy karne

 

§23. Kto nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie podlega karze grzywny.

§24. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

§25. Traci moc uchwała Rady Gminy w Krzęcinie Nr XIX/139/97 z dnia 29 kwietnia 1997 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Utrzymania Czystości, Porządku i Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Gminie Krzęcin.

§26. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i na stronach internetowych Gminy Krzęcin oraz podanie do wiadomości mieszkańców poprzez sołtysów mieszkańcom gminy kopii Regulaminu.

§27. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 
informacje udostępnił:Magdalena Czarnecka
data udostępnienia: 2008-06-25 09:24:08
ostatnia modyfikacja: Magdalena Czarnecka 2008-08-07 08:40:07 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 304368