Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Zagospodarowanie przestrzenne:
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji siłowni wiatrowych w obrębach Krzęcin, Słonice, Żeńsko i Nowy Klukom

Uchwała  Nr  XVII/122/2008

Rady Gminy Krzęcin

 

z dnia 30 czerwca 2008 r.

  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji siłowni wiatrowych w obrębach Krzęcin, Słonice, Żeńsko i  Nowy Klukom

 

 

Na podstawie art. 14 ust. 1-2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; zmiany:  Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 127, poz. 880) uchwala się, co następuje:

 

§1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzęcin, którego przedmiotem jest lokalizacja siłowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębach geodezyjnych Krzęcin, Słonice, Żeńsko i Nowy Klukom.

 

§2. Granice obszaru objętego planem, stanowiącego teren lokalizacji wraz z granicą oddziaływania siłowni wiatrowych, oznaczono na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

 

§3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                          PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY KRZĘCIN
                                                 Mariusz Bodnar

 
informacje udostępnił:Magdalena Czarnecka
informacje wytworzył:Bogdan Wojciech Brzustowicz
data udostępnienia: 2008-08-01 15:06:12
ostatnia modyfikacja: Magdalena Czarnecka 2008-08-01 15:06:12 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 306369