Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Ochrona Środowiska:
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr 01/09 z dn. 13.03.2009r

Nasz znak: GPKOŚ 7624/03/08      Krzęcin, dnia 13.03.2009 r.

 

  

DECYZJA

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

NR 01/09

 

        Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2004 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), oraz art. 46a ust. 7 pkt 4 w związku z art. 46 ust.1 i art. 56 ust. 1,2,3,7 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62. poz. 627 z póź. zm.), oraz art. 153 i 156 ustawy z dnia 3 października 2008 roku - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199. poz. 1227).

po rozpatrzeniu wniosku Renpro Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim, ul. Warowna 19  i po dokonaniu analizy warunków wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego

 

USTALAM

 

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie  Zespołu Elektrowni Wiatrowych Żeńsko o mocy całkowitej do 7,5 MW zlokalizowanej w okolicach miejscowości Żeńsko Gm. Krzęcin, powiat choszczeński, woj. zachodniopomorskie.

 

1.       Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.

 

Inwestycja polega na budowie zespołu elektrowni wiatrowych składających się z 3 pojedynczych elektrowni wiatrowych o mocy do 2,5 MW każda, wraz z niezbędną infrastrukturą w tym drogami dojazdowymi, placami montażowymi oraz liniami kablowymi 15 kV i teletechnicznymi, zlokalizowanymi w obrębie terenu inwestycji.

 

Tereny na których dopuszcza się lokalizację elektrowni wiatrowych obejmują następujące działki, obrębu geodezyjnego Krzęcin:

 

-   lokalizacja wież elektrowni: 

obr. Żeńsko  : dz. nr 103, 106, 127;

 

Niezależnie od ustaleń bezpośredniej lokalizacji elektrowni, proces inwestycyjny i dalsza eksploatacja elektrowni dotyczyć będzie jeszcze działek o numerach:

 

- lokalizacja infrastruktury technicznej, dróg dojazdowych, linii elektroenergetycznej, sygnalizacyjnej , sterowniczej oraz strefy oddziaływania hałasu - 45 dB i powyżej:

gm. Krzęcin, obr. Żeńsko, dz. nr:  69,  90,  91,  92,  93,  96, 97, 98/1, 99, 100,  101, 102, 103, 104, 105/1, 105/2, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 122,  123, 124/1, 124/2, 124/3, 124/4, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131,  132, 133,  134,  135,  136,  137;

gm. Choszczno, obr. Stary Klukom, dz. nr: 386, 282, 387

 

- lokalizacja infrastruktury technicznej, dróg dojazdowych, linii elektroenergetycznej, sygnalizacyjnej , sterowniczej oraz strefy  oddziaływania hałasu - pomiędzy 45 - 40 dB:

gm. Krzęcin, obr. Żeńsko, dz. nr:  30/4,  30/5, 66, 67,  68,  69, 70, 71, 72,  73,  74,  75,  76,  77,  79, 80,  90,  91,  92,  93,  94/4,  95,  96, 98, 98/1,  101,  116, 117, 118, 119, 120, 121,  122,  123,  126,  131,  132,  133,  134,  135,  136,  137, 138, 139,  141,  142/1,  142/2,  143,  144, 146,  147,  148, 150,  150/1,  150/2,  151,  152,  361, 362, 363,  364,  365,  369,  370,  371;

    gm. Choszczno, obr. Stary Klukom, dz. nr: 386, 282, 339, 284, 323, 388, 387

 

2.       Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji, eksploatacji i likwidacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

 

a)     Eksploatacja instalacji lub urządzenia nie powinna powodować przekroczenia standardów emisyjnych oraz standardów jakości środowiska,

b)     eksploatacja instalacji powodująca emisję hałasu oraz wytwarzanie pól elektromagnetycznych nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny, w szczególności dopuszczalnych poziomów hałasu, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120 poz. 826) oraz dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192 poz. 1883), 

c)     w ramach realizacji inwestycji dopuszcza się zastosowanie elektrowni wiatrowych o następujących parametrach:

·  wysokość wieży min. 98m

·  średnica śmigła do 100m

·  całkowita wysokość elektrowni wiatrowej wraz ze śmigłem do 150m

·  poziom hałasu generowany przez elektrownię wiatrową nie większy niż 105 dB(A) (przy założeniach odpowiednio 95% mocy znamionowej lub prędkości wiatru 8m/s).

Generator prądu (elektrownia wiatrowa) spełniający powyższe parametry zapewnia brak oddziaływania na środowisko przyrodnicze oraz sąsiednie istniejące i planowane siedziby ludzkie.

d)     oddziaływanie instalacji lub urządzenia nie powinno powodować pogorszenia stanu środowiska w znacznych rozmiarach lub zagrożenia życia lub zdrowia ludzi,

e)     realizacja inwestycji oraz sposób zagospodarowania działki nie może pogorszyć dotychczasowych warunków użytkowania gruntów sąsiednich,

f)      elektrownie wiatrowe winny posiadać urządzenia odgromowe oraz oznakowanie    informujące o lokalizacji obiektu ostrzegające statki powietrzne,

g)     wszystkie konstrukcje elektrowni wiatrowych muszą być umieszczone na wieży o identycznej wysokości i konstrukcji,

h)     w celu zachowania walorów krajobrazowych zakazuje się umieszczania reklam na  gondolach elektrowni wiatrowych z wyjątkiem znaku producenta bądź inwestora,

i)        w przypadku ewentualnej katastrofy wieży elektrowni, inwestor zobowiązany jest do przywrócenia stanu zagospodarowania terenu sprzed katastrofy, odtworzenia zniszczonych siedlisk oraz skompensowania strat materialnych i przyrodniczych,

j)       dla oceny zmiany klimatu akustycznego w rejonie zespołu elektrowni wiatrowych obrębie Żeńsko należy dokonać oceny poziomu hałasu na podstawie pomiarów dokonanych przed realizacją oraz po wybudowaniu i uruchomieniu inwestycji. Pomiar powinny być wykonane w możliwie identycznych warunkach (pora roku, pokrycie terenu, temperatura, siła wiatru). Punkty pomiarowe należy zaplanować w pobliżu skrajnych zabudowań pobliskich miejscowości. Wyniki w/w pomiarów hałasu należy przedłożyć Staroście Choszczeńskiemu. W przypadku stwierdzenia przekroczeń natężenia hałasu w obrębie terenów zabudowanych leżących w sąsiedztwie zespołu elektrowni wiatrowych należy podjąć działania dla ograniczenia jego emisji. Dopuszcza się, w przypadku braku odpowiednich norm i procedur w prawie polskim dotyczących pomiarów hałasu emitowanych przez generatory prądu, dokonanie ponownej analizy za pomocą programu komputerowego dla zastosowanej ostatecznie elektrowni wiatrowej,

k)     należy wykonać szczegółowy monitoring poinwestycyjny. Na etapie realizacji Zespołu Elektrowni Wiatrowych Żeńsko jak i jego eksploatacji oraz likwidacji monitoring powinien obejmować analizę zjawiska wędrówek ptaków i ssaków w rejonie tej elektrowni i w jej otoczeniu (w odległości do 1 – 2 km kilometrów od miejsc posadowienia elektrowni wiatrowych) oraz ocenę oddziaływania tej inwestycji na nie. W tym zakresie określa się następujący zakres monitoringu fauny:

            w odniesieniu do ptaków występujących tu w okresie rozrodu, po rozpoczęciu inwestycji należy prowadzić roczny proces monitoringu. Powinien on być  prowadzony w jednym z trzech pierwszych lat po uruchomieniu ZEW Żeńsko. Przedmiotem obserwacji tej procedury powinny być przede wszystkim gatunki ujęte w załączniku I Dyrektywy Ptasiej oraz na wykazach Czerwonej listy zwierząt ginących i zagrożonych wyginięciem w Polsce i Europie oraz w Niemczech (Meklemburgii), a także ujęte w wykazie Polskiej czerwonej księgi zwierząt. Monitoring należy realizować przy pomocy metod i sprzętu stosowanego rutynowo w badaniach zoologicznych. Zaleca się dla tego celu wykorzystać zapisy ujęte w metodyce przygotowanej przez zespół: Busse, Antczak, Zyska (2006), a także znajdującej się w/w opracowaniu pt. „Wytyczne w zakresie oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki” (Szczecin 2008). Na tym etapie należy ustalić ich skład gatunkowy i ilościowy, dominację oraz miejsca ich występowania i żerowania. Zgromadzone wyniki należy zinterpretować, oceniając skalę zmian, jakie wystąpiły i ewentualnie zaproponować stosowne działania ratunkowe lub kompensacyjne,

            w odniesieniu do ptaków migrujących w okresie ich wiosennych i jesiennych wędrówek, po rozpoczęciu inwestycji należy przeprowadzić roczny proces monitoringu (w jednym z pierwszych trzech lat po uruchomieniu Inwestycji). Przedmiotem obserwacji tej procedury powinny być przede wszystkim gatunki ujęte w załączniku I Dyrektywy Ptasiej oraz na wykazach Czerwonej listy zwierząt ginących i zagrożonych wyginięciem w Polsce i Europie oraz w Niemczech (Meklemburgii), a także ujęte w wykazie Polskiej czerwonej księgi zwierząt. Na tym etapie należy ustalić ich skład gatunkowy i ilościowy, dominację oraz miejsca ich występowania i żerowania. Zgromadzone wyniki należy zinterpretować, oceniając skalę zmian jakie wystąpiły i ewentualnie zaproponować stosowne działania ratunkowe lub kompensacyjne,

            w odniesieniu do nietoperzy występujących tu w okresie rozrodu, po rozpoczęciu inwestycji należy przeprowadzić roczny proces monitoringu w jednym z dwóch w/w systemów, tj. ich inwentaryzację w okresie V – IX w dwóch turach. W tym okresie należy ustalić ich skład gatunkowy lub rodzajowy, frekwencję ich występowania na tym obszarze oraz miejsca ich głównego występowania w rejonie I oraz rejonie II. Zgromadzone wyniki należy zinterpretować oceniając skalę zmian, jakie wystąpiły i ewentualnie zaproponować stosowne działania ratunkowe lub kompensacyjne,

            w odniesieniu do śmiertelności ptaków i nietoperzy należy wykonać po zakończeniu i oddaniu inwestycji w okresie pierwszego roku jej funkcjonowania w sezonie lęgowym i na zimowisku - co najmniej 2 razy w miesiącu oraz w trakcie migracji wiosennych i jesiennych wędrówek - co najmniej raz na dekadę analizę skali tego zjawiska. Powinna się ona obejmować poszukiwanie wokół poszczególnych elektrowni zabitych ptaków i nietoperzy. Znalezione ptaki lub ich szczątki należy rozpoznać pod kątem gatunku lub rodzaju. Należy ustalić liczbę osobników, które zginęły w wyniku kolizji z poszczególnymi konstrukcjami. Zgromadzone wyniki należy zinterpretować oceniając skalę zmian, jakie wystąpiły i ewentualnie zaproponować stosowne działania ratunkowe lub kompensacyjne,

l)        po zakończeniu inwestycji teren wokół planowanych elektrowni wiatrowych i miejsca posadowienia infrastruktury technicznej winny zostać  poddane rekultywacji umożliwiającej dalsze użytkowanie rolnicze działek objętych analizowanym przedsięwzięciem.

 

  1. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

a)     ze względu na miejscem rozrodu płazów i gadów na sąsiednich działkach w trakcie prowadzenia prac ziemnych zaleca się zastosowanie zabezpieczeń i stosownych procedur w celu uniknięcia wpadania w wykopy przedstawicieli płazów i gadów,

b)     prace budowlane i zabezpieczające winny być prowadzone z zachowaniem odpowiedniej organizacji pracy. Szczególną uwagę należy zwrócić na niedopuszczenie do wycieku substancji ropopochodnych w trakcie transportu i montażu poszczególnych elementów konstrukcji, a ziemię zanieczyszczoną tymi produktami należy wywieźć do miejsca jej oczyszczenia i utylizacji z tych produktów,

c)      odpady powstałe w trakcie realizacji Inwestycji winny być przekazane uprawnionej firmie do odzysku/unieszkodliwienia. Z kolei gleba i grunt z wykopów winna być w całości wykorzystane do zakrycia stóp fundamentów, do budowy i utwardzania dróg dojazdowych, oraz złożone w miejscach wskazanych przez właściciel gruntów bądź uzgodnione z urzędem gminy,

d)     przed rozpoczęciem działalności powodującej powstanie odpadów należy uregulować gospodarkę odpadami, stosownie do przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39 poz. 251 z późn. zm.),

e)     w trakcie prac budowlano-montażowych należy odpowiednio składować zebraną warstwę gleby do jej ponownego wykorzystania w celu przywrócenia stanu początkowego po ukończeniu budowy na obszarze, który trwale nie został wyłączony z zabudowy,

f)       realizację planowanego przedsięwzięcia należy prowadzić przy zastosowaniu wszelkich wymaganych zabezpieczeń chroniących środowisko naturalne,

 

  1. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

 - nie dotyczy

 

  1. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.

 - nie dotyczy,

 

  1. Wymogi w sprawie stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

 - nie dotyczy,

 

Okres ważności decyzji: 24 miesiące od daty jej uprawomocnienia.

 

UZASADNIENIE

 

Renpro Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim wystąpiło z wnioskiem o ustalenie uwarunkowań środowiskowych dla inwestycji polegającej na budowie Zespołu Elektrowni Wiatrowych Żeńsko.

 

         Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska zostało przeprowadzone postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Wnioskujący przedłożył raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko sporządzony przez zespół w składzie: mgr inż. Przemysław Zyska, dr inż. Wojciech Zyska, mgr inż. Norbert Kiderys, dr Dariusz Janicki, mgr. inż. arch. Leszek Jastrzębski, John David Hatfield. 

 

Postanowieniami nr PS-N.NZ-073/401/5/09 z dnia 05.03.2009r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie, oraz  nr OSI - 7634/10/09 z dnia 11.03.2009r. Starosta Choszczeński  postanowili uzgodnić z warunkami planowane przedsięwzięcie pod względem ochrony środowiska.

Zgodnie z postanowieniami decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zawiera wszystkie zalecenia wskazane przez wymienione organy.

 

Na podstawie przedłożonej dokumentacji można stwierdzić, że:

 

1.      Produkcja energii elektrycznej poprzez wykorzystanie energii wiatru jest obecnie jedną z najbardziej efektywnych i nowoczesnych technik wykorzystania energii odnawialnych. Jest działaniem zgodnym z polityką energetyczną i ekologiczną państwa, prowadzącym do wyraźnego ograniczenia zanieczyszczenia atmosfery.

2.      Obszar przeznaczony pod projektowany „Zespół Elektrowni Wiatrowych Żeńsko” wraz ze strefą oddziaływania przedsięwzięcia bazuje na decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wójt Gminy Krzęcin wydał decyzję nr 17/08  w dniu 8 października 2008 r.

3.      Budowa „Zespołu Elektrowni Wiatrowych Żeńsko” jest inwestycją zaliczaną do mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 257 z dnia 3 grudnia 2004 r., poz. 2573).

4.      Obszar zamierzenia inwestycyjnego, objętego decyzją lokalizacji celu publicznego  zajmują pola uprawne, pocięte drogami publicznymi i gruntowymi, w części obsadzonymi szpalerami drzew. Stanowi on krajobraz otwarty, użytkowany rolniczo, przekształcony w wyniku daleko posuniętych działań antropogenicznych w zakresie przystosowania terenu do intensywnej gospodarki wieloprzestrzennej i wielkotowarowej, który nie przedstawia znaczącej wartości przyrodniczej i kulturowej.

5.      W wyniku budowy „Zespół Elektrowni Wiatrowych Żeńsko” nastąpi wyłączenie spod upraw części gruntów rolnych, na których posadowione zostaną wieże elektrowni wiatrowych. Jeżeli prace budowlane będą przebiegać w okresie wegetacyjnym, nastąpi zniszczenie części plonów. Najkorzystniejszym okresem na budowę elektrowni jest jesień (po zbiorach).

6.      Na obszarze inwestycji nie stwierdzono występowania zwierząt rodzimych dziko występujących objętych ochroną gatunkową ścisłą, dla których ustala się granice miejsca rozrodu i regularnego przebywania. Bytujące tu kręgowce zaliczane są do gatunków pospolitych, niezagrożonych w swoim istnieniu.

7.      Na obszarze inwestycji, w granicach nieprzekraczalnych linii zabudowy, nie stwierdzono występowania zwierząt rodzimych dziko występujących ujętych na wykazie załącznika II Dyrektywy Siedliskowej i załącznika I Dyrektywy Ptasiej.

8.             Stwierdzono, że planowana inwestycja nie jest leży w obrębie jakiegokolwiek obszaru Natura 2000. najbliższy tego rodzaju obszar leży w odległości ckoło 5 km. W toku prowadzonego monitoringu przed inwestycyjnego oraz innych analiz przyrodniczych nie stwierdzono aby projekt budowy ZEW Żeńsko zagrażał znacząco zasobom przyrodniczym któregoś z tych obszarów.   

9.      Nie wykazano istotnego (znaczącego) wpływu planowanej inwestycji na obszary Natura 2000. Planowana inwestycja nie zagraża lokalnej i ponadlokalnej sieci obszarów Natura 2000, w tym jej spójności i integralności. Inwestycja nie będzie miała istotnego oddziaływania na sieć Natura 2000. Stąd nie przewidziano potrzeby działań kompensacyjnych.

10.  Stwierdzono, że planowana inwestycja jest zlokalizowana poza granicami ponadregionalnych i regionalnych szlaków wędrówkowych zwierząt. Zarejestrowana w miejscu planowanych lokalizacji elektrowni wiatrowych skala tych migracji pokazuje, że możliwość oddziaływania ZEW Żeńsko nie będzie znacząco istotna dla korytarzy leżących na obszarze Pojezierza Choszczeńskiego oraz województwa zachodniopomorskiego.

11.  Kontrola istniejących obecnie obiektów wysokościowych, jak i obserwacje poczynione w obrębie planowanego Zespołu Elektrowni Wiatrowych Żeńsko, pokazują że kolizje tych obiektów z przelatującymi ptakami mogą zachodzić co najwyżej sporadycznie. Dotychczas nie potwierdzono żadnego takiego przypadku. 

12.  Projektowane przedsięwzięcie budowy elektrowni wiatrowych, z infrastrukturą towarzyszącą przy uwzględnieniu założeń przyjętych w kalkulacji komputerowej, nie spowoduje przekroczenia standardów środowiska, ponieważ nie emituje hałasu i pól elektromagnetycznych na tereny zabudowy mieszkaniowej, nie wprowadza zmian gruntowo-wodnych, nie emituje zanieczyszczeń ani gazów cieplarnianych do atmosfery, nie wytwarza ścieków, substancji ani odpadów groźnych dla otoczenia.

13.  Nie wykazano istotnego negatywnego wpływu inwestycji na powietrze atmosferyczne. Realizacja tego przedsięwzięcia przyczyni się do poprawienia stanu powietrza i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

14.  Nie wykazano negatywnego wpływu inwestycji na wody podziemne i powierzchniowe.

15.  Nie wykazano istotnego negatywnego wpływu projektowanej inwestycji na walory krajobrazowe obszaru opracowania, pomimo że planowany Zespół Elektrowni Wiatrowych Żeńsko sąsiadować będzie z Obszarem Chronionego Krajobrazu „F - Bierzwnik”.

16.  Budowa ZEW Żeńsko nie wejdzie w kolizję ze strefami ochrony archeologicznymi „W.II” oraz „W III”. Ustalono brak negatywnego oddziaływania inwestycji na zabytki i dobra kultury gmin Krzęcin i Choszczno. Roboty budowlane związane z budową Zespołu Elektrowni Wiatrowych Żeńsko nie spowodują negatywnego oddziaływania na zabytki architektoniczne.

17.  Dla planowanej inwestycji wskazano niezbędny monitoring dot. skutków pracy ZEW Żeńsko w zakresie emisji hałasu oraz oddziaływania na faunę ptaków oraz nietoperzy. W ramach monitoringu ustalono wytyczne w zakresie kontroli zjawiska kolizji ptaków i nietoperzy z pracującymi elektrowniami wiatrowymi. Inwestor zobowiązany jest w trakcie całego okresu eksploatacji Zespołu Elektrowni Wiatrowych Żeńsko zgłaszać wszystkie przypadek kolizji zwierząt z tymi konstrukcjami. Prace monitoringowe musi realizować i nadzorować osoba mająca uprawnienia do wykonania takich prac (np. biegły zakresie ochrony przyrody).

18.  W wyniku przeprowadzanych analiz stwierdzono brak istotnego (znaczącego) wpływu budowy i eksploatacji ZEW Żeńsko na zdrowie i życie ludzi, środowisko przyrodnicze, w tym na lokalne cenne zasoby przyrodnicze.

 

Po wdrożeniu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska (udostępnieniu dokumentów związanych ze złożonym wnioskiem) - w ciągu 21 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia do  Gminy Krzęcin nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski.

 

Pouczenie

 

1.        W związku z art. 56 ust. 9 ustawy P.o.ś. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 46 ust.4 pkt 2-9.

2.        Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 4; wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna (art. 46 ust. 4b).

 

 

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4 za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia lub w terminie 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia na tablicy ogłoszeń. Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania, oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 
informacje udostępnił:Magdalena Czarnecka
informacje wytworzył:J.Skrzypiński
data udostępnienia: 2009-03-17 15:15:48
ostatnia modyfikacja: Magdalena Czarnecka 2009-03-17 15:15:48 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 304368