Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Ochrona Środowiska:
Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych nr 02/09

Nasz znak: GPKOŚ 7624/06/08    Krzęcin, dnia 19. 03.2009 r.

 

 

  DECYZJA

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

NR 02/09

 

        Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2004 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), oraz art. 46a ust. 7 pkt 4 w związku z art. 46 ust.1 i art. 56 ust. 1,2,3,7 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62. poz. 627 z póź. zm.), oraz art. 153 i 156 ustawy z dnia 3 października 2008 roku - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199. poz. 1227).

 

po rozpatrzeniu wniosku Gamesa Energia Polska Sp. z o.o. ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa i po dokonaniu analizy warunków wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego

 

USTALAM

 

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie farmy wiatrowej „Krzęcin” w obrębie Granowo o łącznej maksymalnej mocy do 31,5 MW zlokalizowanej w okolicach miejscowości Granowo Gm. Krzęcin, powiat choszczeński, woj. zachodniopomorskie.

 

1.       Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.

 

Inwestycja polega na budowie zespołu elektrowni wiatrowych składających się z 9 pojedynczych elektrowni wiatrowych o mocy do 3,5 MW każda, wraz z niezbędną infrastrukturą w tym drogami dojazdowymi, placami montażowymi oraz liniami kablowymi średniego napięcia (SN) i teletechnicznymi, zlokalizowanymi w obrębie terenu inwestycji.

 

Tereny na których dopuszcza się lokalizację elektrowni wiatrowych obejmują następujące działki, obrębu geodezyjnego Granowo:

 

- lokalizacja wież elektrowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (drogi, place montażowe, linie kablowe): 

obr. Granowo: dz. nr 522/3, 522/4, 524/10, 524/11, 537, 542, 523, 539/6, 529/21, 529/20, 528, 530, 538, 539/4, 524/9, 540

 

 

2.       Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji, eksploatacji i likwidacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

 

a)     Eksploatacja instalacji lub urządzenia nie powinna powodować przekroczenia standardów emisyjnych oraz standardów jakości środowiska,

b)     eksploatacja instalacji powodująca emisję hałasu oraz wytwarzanie pól elektromagnetycznych nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny, w szczególności dopuszczalnych poziomów hałasu, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120 poz. 826) oraz dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192 poz. 1883), 

c)     w ramach realizacji inwestycji dopuszcza się zastosowanie elektrowni wiatrowych o następujących parametrach:

·  wysokość wieży do 110 m

·  średnica śmigła do 100 m

·  całkowita wysokość elektrowni wiatrowej wraz ze śmigłem do 160 m

d)     oddziaływanie instalacji lub urządzenia nie powinno powodować pogorszenia stanu środowiska w znacznych rozmiarach lub zagrożenia życia lub zdrowia ludzi,

e)     realizacja inwestycji oraz sposób zagospodarowania działki nie może pogorszyć dotychczasowych warunków użytkowania gruntów sąsiednich,

f)      elektrownie wiatrowe winny posiadać urządzenia odgromowe oraz oznakowanie    informujące o lokalizacji obiektu ostrzegające statki powietrzne,

g)     wszystkie konstrukcje elektrowni wiatrowych muszą być umieszczone na wieży o identycznej wysokości i konstrukcji,

h)     w celu zachowania walorów krajobrazowych zakazuje się umieszczania reklam na  gondolach elektrowni wiatrowych z wyjątkiem znaku (logo) producenta bądź inwestora,

i)        w przypadku ewentualnej katastrofy wieży elektrowni, inwestor zobowiązany jest do przywrócenia stanu zagospodarowania terenu sprzed katastrofy, odtworzenia zniszczonych siedlisk oraz skompensowania strat materialnych i przyrodniczych,

j)       Dla oceny zmiany klimatu akustycznego w rejonie zespołu elektrowni wiatrowych w obrębie Granowo należy wykonać minimum dwa cykle pomiarów hałasu w środowisku w porze dziennej i nocnej. Pierwszy cykl pomiaru należy zrealizować po uzyskaniu pozwolenia na budowę, ale przed rozpoczęciem prac budowlanych lub po zrealizowaniu przedsięwzięcia razem z cyklem 2, przy wyłączonych turbinach. Pomiary te będą przedstawiać stan istniejący klimatu akustycznego i będą stanowić punkt odniesienia dla oceny zmian, jakie nastąpią w wyniku budowy zespołów elektrowni wiatrowych. Punkty pomiarowe należy rozmieścić w pobliżu skrajni zabudowań mieszkalnych lub zagrodowych najbliższych miejscowości. Drugą serię pomiarów należy wykonać po wybudowaniu i oddaniu do eksploatacji projektowanych elektrowni wiatrowych w tych samych punktach pomiarowych podczas pracy turbin. Pomiary te powinny być wykonane w możliwie identycznych warunkach jak podczas pierwszych pomiarów. W przypadku stwierdzenia przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu należy zastosować obniżenie nastaw elektrowni najbliższych w stosunku do punktów pomiarowych, w których stwierdzono przekroczenia i wykonać kolejne pomiary. Należy wykonać takie pomiary kontrolne w przypadku wybudowania kolejnych zespołów elektrowni wiatrowych mogących mieć wpływ na skumulowane kształtowanie się klimatu akustycznego. Wyniki w/w pomiarów hałasu należy przedłożyć Staroście Choszczeńskiemu.

k)     Należy prowadzić monitoring ornitologiczny porealizacyjny farmy elektrowni wiatrowych w obrębie Granowa. Monitoring powinien obejmować cykl roczny, stanowiący replikę badań przedrealizacyjnych i powinien być trzykrotnie powtarzany w ciągu 5 lat po oddaniu farmy do eksploatacji, według następujących zasad:

Zasady monitoringu podstawowego 1. Długość trwania: 3 lata z uwzględnieniem wszystkich okresów fenologicznych. 2. Przedmiot obserwacji: (1) skład gatunkowy i (2) liczebność, a w odniesieniu do ptaków obserwowanych w locie również (3) wysokość przelotu w rozbiciu na 3 pułapy (do wysokości dolnego zakresu pracy śmigła, w strefie pracy śmigła, powyżej śmigła w stanie wzniesienia) i (4) kierunek przelotu, a także śmiertelność w wyniku kolizji. 3. Zakres badań: moduły 1-4 jak wyżej i dodatkowo monitoring śmiertelności.

Zasady monitoringu śmiertelności: 1. Kontrole co 10-18 dni, obejmujące jednorazowo wszystkie turbiny. Tam gdzie nie będą monitorowane jednorazowo wszystkie turbiny należy zapewnić kontrolę przynajmniej 1 raz na 3 kontrolę.

2. Przedmiot obserwacji: wszystkie ptaki martwe i ich szczątki w podziale na gatunki, z notowaniem lokalizacji (GPS) lub odległości od podstawy turbiny 

3. W ramach badań należy przeprowadzić co najmniej kilka eksperymentów pozwalających oszacować wykrywalność ofiar kolizji i tempo ubywania ciał ofiar

4. Fakultatywnie prowadzić można obserwacje w zakresie unikania kolizji ptaków z turbinami.

W przypadku stwierdzenia negatywnego oddziaływania na gatunku chronione należy podjąć działania zapobiegawcze.

Realizację planowanego przedsięwzięcia należy prowadzić przy zastosowaniu wszelkich wymaganych zabezpieczeń chroniących środowisko naturalne.

l)        po zakończeniu inwestycji teren wokół planowanych elektrowni wiatrowych i miejsca posadowienia infrastruktury technicznej winny zostać  poddane rekultywacji umożliwiającej dalsze użytkowanie rolnicze działek objętych analizowanym przedsięwzięciem.

 

  1. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

 

a)     prace budowlane i zabezpieczające winny być prowadzone z zachowaniem odpowiedniej organizacji pracy. Szczególną uwagę należy zwrócić na niedopuszczenie do wycieku substancji ropopochodnych w trakcie transportu i montażu poszczególnych elementów konstrukcji, a ziemię zanieczyszczoną tymi produktami należy wywieźć do miejsca jej oczyszczenia i utylizacji z tych produktów,

b)     odpady powstałe w trakcie realizacji Inwestycji winny być przekazane uprawnionej firmie do odzysku/unieszkodliwienia. Z kolei gleba i grunt z wykopów winna być w całości wykorzystane do zakrycia stóp fundamentów, do budowy i utwardzania dróg dojazdowych, oraz złożone w miejscach wskazanych przez właścicieli gruntów bądź uzgodnione z urzędem gminy,

c)      przed rozpoczęciem działalności powodującej powstanie odpadów należy uregulować gospodarkę odpadami, stosownie do przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39 poz. 251 z późn. zm.),

d)     w trakcie prac budowlano-montażowych należy odpowiednio składować zebraną warstwę gleby do jej ponownego wykorzystania w celu przywrócenia stanu początkowego po ukończeniu budowy na obszarze, który trwale nie został wyłączony z zabudowy,

e)     realizację planowanego przedsięwzięcia należy prowadzić przy zastosowaniu wszelkich wymaganych zabezpieczeń chroniących środowisko naturalne,

 

  1. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

 

- nie dotyczy

 

  1. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.

 

- nie dotyczy,

 

  1. Wymogi w sprawie stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

 

- nie dotyczy,

 

Okres ważności decyzji: 4 lata od daty jej uprawomocnienia.

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Gamesa Energia Polska Sp. z o.o. ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa wystąpiła z wnioskiem o ustalenie uwarunkowań środowiskowych dla inwestycji polegającej na budowie farmy wiatrowej „Krzęcin” w obrębie Granowo.

 

         Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska zostało przeprowadzone postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Wnioskujący przedłożył raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko sporządzony przez zespół w składzie:  dr inż. Tomasz Andrzejewski, mgr Monika Markowska, dr hab. Maciej Przewoźniak mgr Ewa Sawon, mgr Andrzej Winiarski. 

 

Postanowieniami nr PS-N.NZ-073/401/7/09 z dnia 19.03.2009r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie, oraz  nr OSI - 7634/1/09 z dnia 21.01.2009r. Starosta Choszczeński  postanowili uzgodnić z warunkami planowane przedsięwzięcie pod względem ochrony środowiska.

Zgodnie z postanowieniami decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zawiera wszystkie zalecenia wskazane przez wymienione organy.

 

Na podstawie przedłożonej dokumentacji można stwierdzić, że:

 

1.      Produkcja energii elektrycznej poprzez wykorzystanie energii wiatru jest obecnie jedną z najbardziej efektywnych i nowoczesnych technik wykorzystania energii odnawialnych. Jest działaniem zgodnym z polityką energetyczną i ekologiczną państwa, prowadzącym do wyraźnego ograniczenia zanieczyszczenia atmosfery.

2.      Obszar przeznaczony pod projektowaną farmę wiatrową „Krzęcin” wraz ze strefą oddziaływania przedsięwzięcia znajdą się w obszarze opracowywanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego farmy wiatrowej elektrowni wiatrowych „Granowo” zainicjowanego uchwałą Rady Gminy w Krzęcinie nr XVI/118/2008 z dnia 30 maja 2008 r..

3.      Budowa farmy wiatrowej „Krzęcin” w obrębie Granowo jest inwestycją zaliczaną do mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 257 z dnia 3 grudnia 2004 r., poz. 2573).

4.      Obszar zamierzenia inwestycyjnego zajmują pola uprawne, pocięte drogami publicznymi i gruntowymi, w części obsadzonymi szpalerami drzew. Stanowi on krajobraz otwarty, użytkowany rolniczo, przekształcony w wyniku daleko posuniętych działań antropogenicznych w zakresie przystosowania terenu do intensywnej gospodarki wieloprzestrzennej i wielkotowarowej, który nie przedstawia znaczącej wartości przyrodniczej i kulturowej.

5.      W wyniku budowy farmy wiatrowej „Krzęcin” nastąpi wyłączenie spod upraw części gruntów rolnych, na których posadowione zostaną wieże elektrowni wiatrowych. Jeżeli prace budowlane będą przebiegać w okresie wegetacyjnym, nastąpi zniszczenie części plonów. Najkorzystniejszym okresem na budowę elektrowni jest jesień (po zbiorach).

6.      Na obszarze inwestycji nie stwierdzono występowania zwierząt rodzimych dziko występujących objętych ochroną gatunkową ścisłą, dla których ustala się granice miejsca rozrodu i regularnego przebywania. Bytujące tu kręgowce zaliczane są do gatunków pospolitych, niezagrożonych w swoim istnieniu.

7.      Na obszarze inwestycji, w granicach nieprzekraczalnych linii zabudowy, nie stwierdzono występowania zwierząt rodzimych dziko występujących ujętych na wykazie załącznika II Dyrektywy Siedliskowej i załącznika I Dyrektywy Ptasiej.

8.             Stwierdzono, że planowana inwestycja nie leży w obrębie jakiegokolwiek obszaru Natura 2000. Najbliższy tego rodzaju obszar leży w odległości około 1,5 km. W toku prowadzonego monitoringu przed inwestycyjnego oraz innych analiz przyrodniczych nie stwierdzono, aby projekt budowy farmy wiatrowej zagrażał znacząco zasobom przyrodniczym któregoś z tych obszarów.

9.      Nie wykazano istotnego (znaczącego) wpływu planowanej inwestycji na obszary Natura 2000. Planowana inwestycja nie zagraża lokalnej i ponadlokalnej sieci obszarów Natura 2000, w tym jej spójności i integralności. Inwestycja nie będzie miała istotnego oddziaływania na sieć Natura 2000. Stąd nie przewidziano potrzeby działań kompensacyjnych.

10.  Stwierdzono, że planowana inwestycja jest zlokalizowana poza granicami ponadregionalnych i regionalnych szlaków wędrówkowych zwierząt. Zarejestrowana w miejscu planowanych lokalizacji elektrowni wiatrowych skala tych migracji pokazuje, że możliwość oddziaływania farmy wiatrowej „Krzęcin”  nie będzie znacząco istotna dla korytarzy leżących na obszarze Pojezierza Choszczeńskiego oraz województwa zachodniopomorskiego.

11.  Kontrola istniejących obecnie obiektów wysokościowych, jak i obserwacje poczynione w obrębie planowanej farmy wiatrowej „Krzęcin”, pokazują, że kolizje tych obiektów z przelatującymi ptakami mogą zachodzić co najwyżej sporadycznie.

12.  Projektowane przedsięwzięcie budowy elektrowni wiatrowych, z infrastrukturą towarzyszącą przy uwzględnieniu założeń przyjętych w kalkulacji komputerowej, nie spowoduje przekroczenia standardów środowiska, ponieważ nie emituje hałasu i pól elektromagnetycznych na tereny zabudowy mieszkaniowej, nie wprowadza zmian gruntowo-wodnych, nie emituje zanieczyszczeń ani gazów cieplarnianych do atmosfery, nie wytwarza ścieków, substancji ani odpadów groźnych dla otoczenia.

13.  Nie wykazano istotnego negatywnego wpływu inwestycji na powietrze atmosferyczne. Realizacja tego przedsięwzięcia przyczyni się do poprawienia stanu powietrza i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

14.  Nie wykazano negatywnego wpływu inwestycji na wody podziemne i powierzchniowe.

15.  Nie wykazano istotnego negatywnego wpływu projektowanej inwestycji na walory krajobrazowe obszaru opracowania, pomimo że planowana ferma wiatrowa „Krzęcin” sąsiadować będzie z Obszarem Chronionego Krajobrazu „F - Bierzwnik”.

16.  Budowa farmy wiatrowej „Krzęcin” nie wejdzie w kolizję ze strefami ochrony archeologicznymi „W.II” oraz „W III”. Ustalono brak negatywnego oddziaływania inwestycji na zabytki i dobra kultury gmin Krzęcin. Roboty budowlane związane z budową farmy wiatrowej „Krzęcin” nie spowodują negatywnego oddziaływania na zabytki architektoniczne.

17.  Dla planowanej inwestycji wskazano niezbędny monitoring dot. skutków pracy farmy wiatrowej „Krzęcin” w zakresie emisji hałasu oraz oddziaływania na faunę ptaków oraz nietoperzy. W ramach monitoringu ustalono wytyczne w zakresie kontroli zjawiska kolizji ptaków i nietoperzy z pracującymi elektrowniami wiatrowymi. Inwestor zobowiązany jest w trakcie całego okresu eksploatacji farmy wiatrowej „Krzęcin” zgłaszać wszystkie przypadek kolizji zwierząt z tymi konstrukcjami. Prace monitoringowe musi realizować i nadzorować osoba mająca uprawnienia do wykonania takich prac (np. biegły zakresie ochrony przyrody).

18.  W wyniku przeprowadzanych analiz stwierdzono brak istotnego (znaczącego) wpływu budowy i eksploatacji farmy wiatrowej „Krzęcin” na zdrowie i życie ludzi, środowisko przyrodnicze, w tym na lokalne cenne zasoby przyrodnicze.

 

Po wdrożeniu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska (udostępnieniu dokumentów związanych ze złożonym wnioskiem) - w ciągu 21 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia do  Gminy Krzęcin nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski.

  

 

Pouczenie

 

1.        W związku z art. 56 ust. 9 ustawy P.o.ś. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 46 ust.4 pkt 2-9.

2.        Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 4; wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna (art. 46 ust. 4b).

 

 

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4 za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia lub w terminie 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia na tablicy ogłoszeń. Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania, oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

 

 

Otrzymują:

  1. Wnioskodawca – Gamesa Energia Polska ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa.
  2. Urząd Gminy Krzęcin, 73-231 Krzęcin, ul. Tylna 7.
  3. Strony wg rozdzielnika i obwieszczenie.

 


ZAŁĄCZNIK NR 1 DO DECYZJI NR 02/09 O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH:

 

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA.

 

Farma wiatrowa „Krzęcin” w obrębie Granowo  wraz z infrastrukturą, będzie  zlokalizowana na obszarze  sołectwa Granowo Gminy Krzęcin, powiat choszczeński,  woj. zachodniopomorskie.

 

Inwestycja ta obejmować miałaby posadowienie 9 elektrowni wiatrowych o mocy do 3,5 MW każda, jak i lokalizację niezbędnej infrastruktury. W skład infrastruktury farmy  wiatrowej „Krzęcin” wchodzi układ dróg dojazdowych i placów montażowych, elektroenergetycznych linii kablowych i kanalizacji światłowodowej. Dojazd do projektowanych elektrowni wiatrowych będzie się odbywał nowobudowanymi bądź remontowanymi drogami, połączonymi z drogami publicznymi. Zespół elektrowni wiatrowych wg założeń miał być przyłączony do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego poprzez GPZ Krzęcin, lub poprzez wybudowanie własnego GPZ na terenie sołectwa Granowo.

 

Wszystkie projektowane elektrownie wiatrowe miałyby posiadać na swojej konstrukcji oznakowanie przeszkodowe informujące o lokalizacji obiektu, ostrzegające statki powietrzne przed zderzeniem. Każde śmigło zostałoby pomalowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Projektowane elektrownie wiatrowe jak i urządzenia im towarzyszące nie wymagają stałej obsługi, a jedynie okresowej konserwacji. Budowa elektrowni wiatrowych nie wymaga też budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

 

Projektowane konstrukcje 9 elektrowni wiatrowych złożone byłyby z gondoli, wirnika, generatora prądu i śmigła zbudowanego z 3 łopat, a także wieży zbudowanej ze stali. Te techniczne konstrukcje byłyby osadzone na stopie fundamentu zbudowanego z żelbetu, osadzonego w ziemi na terenie działek 522/3, 522/4, 524/10, 524/11, 537, 542  obrębu Granowo, gm. Krzęcin.

 

Konstrukcję projektowanych elektrowni wiatrowych stanowi strunobetonowa bądź stalowa wieża rurowa zamocowana „sztywno” na fundamencie żelbetowym o średnicy do 30 m w zależności od warunków gruntowych, zakończona w górnej części gondolą z obracającym się wirnikiem służącą do produkcji energii elektrycznej.

 

Projektanci projektujący sposób funkcjonowania planowanych elektrowni wiatrowych przyjęli następujące założenia:

Ø      każda elektrownia zaprojektowana jest na bezobsługowy automatyczny pomiar warunków pracy i sterowania. Wymaga jedynie okresowych przeglądów i konserwacji,

Ø      funkcjonowanie elektrowni polega na wykorzystaniu energii wiatru do obrotu wirnika, który obracając się generuje w prądnicy prąd elektryczny,

Ø      turbina wyposażona jest w kontrolowaną przez mikroprocesor regulację nachylenia śmigieł wirnika, która zapewnia ciągłe i optymalne dostosowanie kątów nachylenia do kierunku i siły wiatru,

turbina jest automatycznie wyłączana przy prędkości wiatru przekraczającego ok. 25 m/s m/sek. Gondola wraz ze śmigłami ustawia się wzdłuż kierunku wiatru minimalizując w ten sposób obciążenie konstrukcji wieży.

 
informacje udostępnił:Magdalena Czarnecka
informacje wytworzył:J. Skrzypiński
data udostępnienia: 2009-03-31 11:43:25
ostatnia modyfikacja: Magdalena Czarnecka 2009-03-31 11:43:25 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 304368