Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Profilaktyka rozwiązania problemów alkoholowych...:
UCHWAŁA NR XXIV /156/ 2009 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009

UCHWAŁA NR XXIV /156/ 2009

RADY GMINY KRZĘCIN

 

z dnia 26 marca 2009 r.

 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203; z 2005 r Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458), w związku z art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793 i Nr 176, poz. 1238 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97), art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485; z 2006 r. Nr 66, poz. 469 i Nr 120, poz. 826; z 2007 r. Nr 7, poz. 48 i Nr 82, poz. 558 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97), uchwala się, co następuje:

 

 

§1. 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009, zwany dalej „Programem”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

2. Program obejmuje swoim zakresem zadania związane z wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz narkomanii.

 

§2. 1. Na realizację zadań, o których mowa w Programie, przeznacza się dochody z opłat za zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych.

2. Program określa zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

§3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Krzęcin
Mariusz Bodnar

 
informacje udostępnił:Magdalena Czarnecka
informacje wytworzył:P. Wolańska
data udostępnienia: 2009-04-01 17:14:39
ostatnia modyfikacja: Magdalena Czarnecka 2009-04-01 17:14:39 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 306369