Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Zagospodarowanie przestrzenne:
Obwieszczenie z dn. 8 kwietnia 2009r.

Krzęcin, 8 kwietnia 2009 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

O prowadzonej procedurze projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzęcin w części obrębów geodezyjnych Granowo, Mielęcin i Przybysław wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko oraz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu

 

 

Zgodnie z art. 39 i w związku z art. 46 pkt.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam o prowadzonej na podstawie Uchwały Nr XVI/118/2008 Rady Gminy Krzęcin z dnia 30 maja 2008 r. procedurze projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzęcin części obrębów geodezyjnych Granowo, Mielęcin i Przybysław oraz o strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko projektu planu.

Jednocześnie, zgodnie z art. art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 29 i 30 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzęcin wraz z ekofizjografią i prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 23 kwietnia do 15 maja 2009 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Krzęcinie w godz. od 8.00 do 15.00 (ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 6 maja 2009 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Krzęcinie o godz. 11.00. Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść uwagi oraz uwagi i wnioski do przedstawionych dokumentów w ramach postępowania wymagającego udziału społeczeństwa.


Uwagi należy składać na piśmie do Wójta z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy lub dokumentu, którego wnioski i uwagi dotyczą w nieprzekraczalnym terminie do 29 maja 2009 r.

 

 

                                                         Wójt Gminy Krzęcin

                                                                    Krzysztof Żuchowski

 
informacje udostępnił:Magdalena Czarnecka
informacje wytworzył:J. Skrzypiński
data udostępnienia: 2009-04-08 13:11:20
ostatnia modyfikacja: Magdalena Czarnecka 2009-04-08 13:11:20 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 304368