Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Ochrona Środowiska:
Obwieszczenie dot. budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przesyłami w miejscowościach Krzęcin i Granowo

GPKOŚ 7624/07/09                                      Krzęcin 07.07.2009 r.

 

                          O B W I E S Z C Z E N I E

 

                    o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

            Zawiadamiam, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 59 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) o wszczęciu w dniu 07.07.2009 r., postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Krzęcin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia  polegającego na: budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przesyłami w miejscowościach Krzęcin i Granowo.

Lokalizacja-działki ewidencyjne nr: Krzęcin – 171, 114, 117, 160, 224, 249, 177, 292, 379/1, 172, 190,   Granowo – 411/1, 399, 528, 409/2, 74/5.

             Z uwagi na fakt, że stron postępowania jest więcej niż 20, zgodnie z art. 74 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) i art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostało obwieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Krzęcinie.

            Informuję o uprawnieniach stron tego postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Krzęcinie: www.bip.krzęcin.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Krzęcinie.

            Akta sprawy dostępne są w Urzędzie Gminy w Krzęcinie pok. nr 1 w godz. od 730 do 1530 w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

                                                                        Wójt Gminy Krzęcin

 
informacje udostępnił:Magdalena Czarnecka
informacje wytworzył:J.Skrzypiński
data udostępnienia: 2009-07-21 11:39:30
ostatnia modyfikacja: Magdalena Czarnecka 2009-07-21 11:39:30 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 306369