Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Ochrona Środowiska:
Obwieszczenie z dn.03.08.2009r.

GPKOŚ 7624/09/09                                        Krzęcin 03.08.2009 r.

 

  

O B W I E S Z C Z E N I E

 

                       o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

            Zawiadamiam, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 59 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) o wszczęciu w dniu 07.07.2009 r., postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Krzęcin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia  polegającego na: Budowie Głównego Punktu Odbioru wraz z linią kablową średniego napięcia do obsługi farmy elektrowni wiatrowej Krzęcin w obrębie geodezyjnym Granowo.

Lokalizacja-działki ewidencyjne obręb geodezyjny Krzęcin – 406, 404, 416, 405/3, 405/4, 418/2, 413, 250, 420, 432, 249, 307/2, 305, 290/2, 290/3, 292, 296, 468/4, 223, 58/1, 222/1, 222/2, 217, 206, 207/1, 205, 200/1, 199/3, 197, 198/1, 470, 418/1, 483, 99, 101.

Obręb geodezyjny Mielęcin – 19/10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31,

Obręb geodezyjny Granowo – 522/3, 522/4, 523, 411/1.

             Z uwagi na fakt, że stron postępowania jest więcej niż 20, zgodnie z art. 74 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) i art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostało obwieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Krzęcinie.

            Informuję o uprawnieniach stron tego postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Krzęcinie: www.bip.krzęcin.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Krzęcinie.

            Akta sprawy dostępne są w Urzędzie Gminy w Krzęcinie pok. nr 1 w godz. od 730 do 1530 w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

                                                                         Wójt Gminy Krzęcin

 
informacje udostępnił:Magdalena Czarnecka
informacje wytworzył:J.Skrzypiński
data udostępnienia: 2009-08-06 08:57:42
ostatnia modyfikacja: Magdalena Czarnecka 2009-08-06 08:57:42 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 306369