Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Ochrona Środowiska:
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZĘCIN z dnia 08.10.2009 r.

 


OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KRZĘCIN

z dnia 08.10.2009 r.

 

 

dla stron postępowania administracyjnego prowadzonego przez Urząd Gminy w Krzęcinie w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na:

 

Budowie Głównego Punktu Odbioru wraz z linią kablową średniego napięcia do obsługi farmy wiatrowej Krzęcin w obrębie geodezyjnym Granowo przez inwestora: Gamesa Energia Polska Sp z o.o. ul. Krucza 16/22, 7p ; 00–526 Warszawa

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 200 r. Nr 98 poz. 1071 z późn.zm) Wójt Gminy Krzęcin zawiadamia, że w dniu 07.10.2009 r. wydał postanowienie znak: GPKOŚ -7624/09/09 o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Strony postępowania mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z treścią postanowienia w Urzędzie Gminy w Krzęcinie , pokój nr 1, ul. Tylna 7, w godzinach pracy urzędu od 730 do 1530 (od poniedziałku do piątku).

            Obwieszczenie podaje się do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń: w siedzibie Urzędu Gminy w Krzęcinie ul. Tylna 7, oraz na terenie sołectw: Krzęcin, Mielęcin, Granowo.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

                                    Wójt Gminy Krzęcin

 

                       Krzysztof Żuchowski

 

 

 

 

Rozdzielnik:

1)       Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Krzęcinie.

2)       Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Krzęcinie.

3)       Tablice ogłoszeń sołectw: Krzęcin, Mielęcin, Granowo.

4)      a/a

 
informacje udostępnił:Magdalena Czarnecka
informacje wytworzył:J. Skrzypiński
data udostępnienia: 2009-10-12 14:58:38
ostatnia modyfikacja: Magdalena Czarnecka 2009-10-12 14:58:38 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 304327