Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Ochrona Środowiska:
Obwieszczenie z dn.10.12.2009r. (dot. „Budowy Głównego Punktu Odbioru wraz z linią kablową średniego napięcia do obsługi farmy wiatrowej KRZĘCIN w obrębie geodezyjnym Granowo”)

Nasz znak: GPKOŚ 7624/09/09             Krzęcin, dnia 10.12.2009 r.  

 

 

               O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z 2008r. ze zm./  

Wójt Gminy Krzęcin informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:

 

„Budowa Głównego Punktu Odbioru wraz z linią kablową średniego napięcia do obsługi farmy wiatrowej KRZĘCIN w obrębie geodezyjnym Granowo”,

 

na działkach  o numerach  ewidencyjnych 406, 404, 416, 405/3, 405/4, 418/2, 413, 250, 420, 432, 249, 307/2, 305, 290/2, 290/3, 292, 296, 468/4, 223, 58/1, 222/1, 222/2, 217, 206, 207/1, 205, 200/1, 199/3, 197, 198/1, 470, 418/1, 483, 99, 101   w obrębie geod. Krzęcin.

Na działkach o numerach ewidencyjnych 19/10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31 obrębu geodezyjnego Mielęcin.

Na działkach o numerach ewidencyjnych 522/3, 522/4, 523, 411/1 obrębu geodezyjnego Granowo.

 

1.      Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Gamesa Energia Polska Sp. z o.o. , ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa.

 

2.      Przed wydaniem decyzji przeprowadzone jest postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w ramach którego sporządzony jest raport o oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

3.      Organem właściwym  do wydania decyzji środowiskowej jest Wójt Gminy Krzęcin. Organem właściwym  do wydania opinii w sprawie raportu oddziaływania na środowisko jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie,  zaś od dokonania uzgodnień jest Regionalny  Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie.  

 

4.      Informacje o: wniosku, raporcie oddziaływania na środowisko, postanowieniach organów opiniujących obowiązek sporządzenia raportu oraz postanowienie organu prowadzącego postępowanie,

      dotyczące obowiązku sporządzenia i zakresu raportu można uzyskać w

      Urzędzie Gminy w Krzęcinie ul. Tylna 7 pok. nr 1 codziennie w 

      godzinach pracy urzędu od godz.730 do 1530.

 

Uwagi i wnioski odnośnie planowanego przedsięwzięcia wszyscy zainteresowani mogą składać od dnia 10.12.2009 r. do 31.12.2009 r. w Urzędzie Gminy w Krzęcinie ul. Tylna 7 pok. nr 1. Złożone wnioski i uwagi zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Krzęcin przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. 

 

                                                            Wójt Gminy Krzęcin

                                                           Krzysztof Żuchowski

 
informacje udostępnił:Magdalena Czarnecka
informacje wytworzył:J.Skrzypiński
data udostępnienia: 2009-12-11 14:37:43
ostatnia modyfikacja: Magdalena Czarnecka 2009-12-11 14:37:43 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 304327