Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Statystyki

Statystyka oglądanych stron
stronaudziałwejść
555Strona główna8,86%.304366
109Budżet0,15%.5184
139Przetarg nieograniczony na wykonanie Wymianę pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej w Objezierzu, Wykonanie remontu budynku świetlicy wiejskiej w Mielęcinie0,00%.29
140Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu niżej wymienionych gminnych dróg żużlowych0,00%.24
141Przetarg nieograniczony na realizację: „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego0,00%.18
67Burmistrz0,29%.10077
142Test0,00%.16
19Dane0,37%.12602
57Protokoły0,31%.10729
37Organizacja Urzędu0,33%.11325
38Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków0,08%.2664
68Rada Gminy0,29%.10127
20Godziny urzędowania0,25%.8509
107Jednostki organizacyjne0,30%.10156
110Oświadczenia majątkowe0,00%.41
52Statut0,13%.4331
999Pomoc0,04%.1514
777Redakcja0,23%.7900
71Komisje0,28%.9691
113Informacje nieudostępnione0,01%.213
70Sołectwa0,27%.9388
72Referaty0,00%.6
888Statystyka0,05%.1843
120Test0,00%.4
63Zagospodarowanie przestrzenne0,10%.3486
143Gminna Komisja Rozwiążywania Problemów Alkoholowych0,25%.8627
39Regulamin Organizacyjny0,24%.8265
144UCHWAŁA NR IV/18/2003 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego0,01%.312
138Informacje podatkowe0,00%.2
145UCHWAŁA NR IV/19/2003 w sprawie powołania Pana Bogdana Wojciecha Brzustowicza na stanowisko Sekretarza Gminy0,01%.259
146UCHWAŁA NR IV/20/2003 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Doraźnej ds. Statutu Gminy Krzęcin0,01%.254
108Spółki prawa handlowego0,00%.42
147UCHWAŁA NR IV/21/2003 w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych0,01%.260
148UCHWAŁA NR IV/22/2003 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 20030,01%.267
150UCHWAŁA NR IV/24/2003 w sprawie założenia szkoły ponadgimnazjalnej – Liceum Ogólnokształcącego w Krzęcinie0,01%.260
152UCHWAŁA NR V/26/2003 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzęcin na rok 20030,01%.300
151UCHWAŁA NR IV/25/2003 w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Krzęcinie w Zespół Szkół0,01%.270
112Rejestry i ewidencje0,25%.8471
153UCHWAŁA NR V/27/2003 w sprawie przekształcenia Zespołu Obsługi Szkół i Gospodarki Mieszkaniowej w Zespół Obsługi Szkół, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska0,01%.285
149UCHWAŁA NR IV/23/2003 w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Krzęcin liczby punktów sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych0,01%.256
154UCHWAŁA NR V/28/2003 w sprawie zasad przyznawania stypendiów0,01%.274
155UCHWAŁA NR V/29/2003 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu wydatków na udzielone świadczenia0,01%.282
156UCHWAŁA NR V/30/2003 w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych Gminy w odniesieniu do dożywiania uczniów w szkole0,01%.266
157UCHWAŁA NR V/31/2003 w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzęcin0,01%.301
158UCHWAŁA NR V/32/2003 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wodę dostarczaną z wodociągów wiejskich0,01%.281
159UCHWAŁA NR V/33/2003 w sprawie zamknięcia wysypiska odpadów komunalnych w Objezierzu0,01%.254
160UCHWAŁA NR VI/34/2003 zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzenia Wójta0,01%.273
161UCHWAŁA NR VI/35/2003 w sprawie oceny wykonania budżetu w roku 20020,01%.276
162UCHWAŁA NR VI/36/2003 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za rok 20020,01%.276
227UCHWAŁA NR XIII/76/2004 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego przez gminy Choszczno, Bierzwnik, Drawno, Krzęcin, Pełczyce i Recz o wyposażeniu i utrzymaniu Przychodni Terapii Uzależnienia o0,01%.379
60Strategia rozwoju0,07%.2335
222UCHWAŁA NR XII/72/2004 w sprawie przystąpienia do procedury związanej z utworzeniem sołectwa Kaszewo0,01%.280
219UCHWAŁA NR XII/69/2004 w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu najmu za lokale oraz czynszu dzierżawnego za grunty wchodzące do zasobu komunalnego Gminy Krzęcin0,01%.302
111Oferty inwestycyjne0,01%.184
58Podatki i opłaty0,08%.2720
163UCHWAŁA NR VII/37/2003 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzęcin na rok 20030,00%.30
164UCHWAŁA NR VII/37/2003 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzęcin na rok 20030,00%.31
165UCHWAŁA NR VII/38/2003 w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków, szczegółowy sposób obliczania0,01%.274
666Wyszukiwarka0,11%.3715
221Dokumenty0,59%.20147
166UCHWAŁA NR VII/37/2003 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzęcin na rok 20030,01%.288
167UCHWAŁA NR VII/39/2003 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków0,01%.276
168UCHWAŁA NR VII/40/2003 w sprawie opinii dotyczącej uznania lasów projektowanych za ochronne, pozostających w zarządzie Nadleśnictwa Bierzwnik i leżących na terenie Gminy Krzęcin0,01%.274
169UCHWAŁA NR VII/41/2003 w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania0,01%.269
172UCHWAŁA NR VII/44/2003 w sprawie przedstawienia Wojewodzie Zachodniopomorskiemu sytuacji uzasadniającej wniosek o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej na terenie Gminy Krzęcin0,01%.276
173UCHWAŁA NR VII/45/2003 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Krzęcin0,01%.308
174UCHWAŁA NR VII/46/2003 w sprawie przyjęcia regulaminów stałych komisji Rady Gminy0,01%.262
175UCHWAŁA NR VII/47/2003 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy oraz jej stałych komisji na rok 20030,01%.273
171UCHWAŁA NR VII/43/2003 w sprawie przyjęcia Statutu Celowego Związku Gmin Myślibórz0,01%.274
170UCHWAŁA NR VII/42/2003 w sprawie utworzenia Celowego Związku Gmin Myślibórz0,01%.311
331Rejestr zmian30,69%.1054019
176UCHWAŁA NR VIII/48/2003 w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Krzęcin oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu na okres kadencji 2002-20060,01%.307
182UCHWAŁA NR VIII/54/2003 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na rok 20030,01%.255
181UCHWAŁA NR VIII/53/2003 w sprawie uznania za pomniki przyrody0,01%.262
180UCHWAŁA NR VIII/52/2003 w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Choszcznie w kadencji 2004-20070,01%.246
179UCHWAŁA NR VIII/51/2003 w sprawie utworzenia środków specjalnych pod nazwą „stołówka”0,01%.265
178UCHWAŁA NR VIII/50/2003 w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich0,01%.279
177UCHWAŁA NR VIII/49/2003 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, przedkładanych Radzie w kadencji 2002-20060,01%.281
183Radni0,03%.1131
184Wójt i kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy0,03%.916
185UCHWAŁA NR VIII/55/2003 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków0,01%.284
199UCHWAŁA NR II/10/2002 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości0,01%.271
200UCHWAŁA NR II/11/2002 w sprawie wynagrodzenia Wójta0,01%.282
205UCHWAŁA NR III/16/2002 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzęcin na 2002 r.0,01%.264
206UCHWAŁA NR IX / 59 / 2003 w sprawie wyboru ławników dla spraw karnych i rodzinnych do Sądu Rejonowego w Choszcznie w kadencji 2004-20070,01%.279
207UCHWAŁA NR X/60/2003 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnienia od podatku od posiadania psów0,01%.270
208UCHWAŁA NR X/61/2003 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych0,01%.277
211UCHWAŁA NR XI/64/2003 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na rok 20030,01%.312
209UCHWAŁA NR X/62/2003 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku rolnego za rok podatkowy 20040,01%.276
203UCHWAŁA NR VIII/56/2003 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Krzęcin0,01%.282
192UCHWAŁA NR VII/45/2003 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Krzęcin0,01%.441
214Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków0,05%.1683
215Wysokość stawek procentowych opłat adiacenckich0,11%.3719
226Uchwała Nr XIII/75/2004 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzęcin na 2004 rok0,01%.282
210UCHWAŁA NR X/63/2003 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na rok 20030,01%.281
213UCHWAŁA NR XI/66/2003 w sprawie upoważnienia Wójta do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych w roku budżetowym 20040,01%.269
212UCHWAŁA NR XI/65/2003 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia środków specjalnych pod nazwą „stołówka”0,01%.263
201UCHWAŁA NR VIII/54/2003 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na rok 20030,01%.250
204UCHWAŁA NR VIII/57/2003 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminów komisji stałych Rady Gminy0,01%.249
202UCHWAŁA NR VIII/55/2003 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków0,01%.268
198UCHWAŁA NR VIII/51/2003 w sprawie utworzenia środków specjalnych pod nazwą „stołówka”0,01%.244
197UCHWAŁA NR VIII/50/2003 w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich0,01%.269
196UCHWAŁA NR VIII/49/2003 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, przedkładanych Radzie w kadencji 2002-20060,01%.262
189UCHWAŁA NR VII/42/2003 w sprawie utworzenia Celowego Związku Gmin Myślibórz0,01%.309
195UCHWAŁA NR VIII/48/2003 w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Krzęcin oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu na okres kadencji 2002-20060,01%.257
190UCHWAŁA NR VII/43/2003 w sprawie przyjęcia Statutu Celowego Związku Gmin Myślibórz0,01%.269
186UCHWAŁA NR VII/39/2003 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków0,01%.257
191UCHWAŁA NR VII/44/2003 w sprawie przedstawienia Wojewodzie Zachodniopomorskiemu sytuacji uzasadniającej wniosek o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej na terenie Gminy Krzęcin0,01%.287
187UCHWAŁA NR VII/40/2003 w sprawie opinii dotyczącej uznania lasów projektowanych za ochronne, pozostających w zarządzie Nadleśnictwa Bierzwnik i leżących na terenie Gminy Krzęcin0,01%.279
193UCHWAŁA NR VII/46/2003 w sprawie przyjęcia regulaminów stałych komisji Rady Gminy0,01%.289
194UCHWAŁA NR VII/47/2003 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy oraz jej stałych komisji na rok 20030,01%.262
188UCHWAŁA NR VII/41/2003 w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania0,01%.266
216Przetarg na zadaszenie estrady0,00%.81
217UCHWAŁA NR XII/67/2004 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy oraz jej stałych komisji na rok 20040,01%.253
218UCHWAŁA NR XII/68/2004 w sprawie wprowadzenia opłat administracyjnych za czynności urzędowe, wykonywane przez organy gminy, nie objęte przepisami o opłacie skarbowej0,01%.300
220UCHWAŁA NR XII/70/2004 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 20040,01%.258
223UCHWAŁA NR XII/73/2004 w sprawie przystąpienia do procedury związanej z utworzeniem sołectwa Mielęcin0,56%.19355
224UCHWAŁA NR XII/74/2004 w sprawie przystąpienia do procedury związanej z utworzeniem sołectwa Przybysław0,01%.289
231UCHWAŁA NR XIV/80/2004 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Krzęcin0,01%.295
228UCHWAŁA NR XIV/77/2004 w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium za rok 20030,01%.280
230UCHWAŁA NR XIV/79/2004 w sprawie zmian budżetu Gminy Krzęcin na 2004 rok0,01%.291
229UCHWAŁA NR XIV/78/2004 w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krzęcin z Organizacjami Pozarządowymi na 2004 r.0,01%.272
233Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego0,00%.51
234Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Granowie0,00%.39
232UCHWAŁA NR XV/81/2004 w sprawie stanowiska wobec przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej0,01%.281
235UCHWAŁA NR XVI/82/2004 w sprawie zmian budżetu Gminy Krzęcin na 2004 rok0,01%.267
237UCHWAŁA NR XVI/84/2004 w sprawie przystąpienia Gminy Krzęcin do Związku Gmin Dorzecza Iny0,01%.267
236UCHWAŁA NR XVI/83/2004 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków, szczegóło0,01%.310
243UCHWAŁA NR XVII/90/2004 w sprawie utworzenia sołectwa Przybysław w wyniku podziału dotychczasowego sołectwa Granowo na dwa odrębne sołectwa0,01%.314
241UCHWAŁA NR XVII/88/2004 w sprawie utworzenia sołectwa Kaszewo w wyniku podziału dotychczasowego sołectwa Rakowo na dwa odrębne sołectwa0,01%.287
240UCHWAŁA NR XVII/87/2004 w sprawie przyjęcia Statutu Celowego Związku Gmin „Myślibórz”0,01%.268
238UCHWAŁA NR XVII/85/2004 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2004 rok0,01%.493
239UCHWAŁA NR XVII/86/2004 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej0,01%.265
242UCHWAŁA NR XVII/89/2004 w sprawie utworzenia sołectwa Mielęcin w wyniku podziału dotychczasowego sołectwa Krzęcin na dwa odrębne sołectwa0,01%.282
244UCHWAŁA NR XVIII/91/2004 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Krzęcin na lata 2004-20130,01%.281
245UCHWAŁA NR XVIII/92/2004 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Krzęcin na lata 2004-20060,02%.596
246Przetarg na budowę zespołu rekreacyjno - sportowego w Krzęcinie0,01%.185
247Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Krzęcin na lata 2004-20060,04%.1299
248Lokale do wydzierżawienia0,01%.181
249UCHWAŁA NR XIX/93/2004 w sprawie przyjęcia Statutu Celowego Związku Gmin „Myślibórz”0,01%.269
252UCHWAŁA NR XIX/96/2004 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie0,01%.387
253UCHWAŁA NR XIX/97/2004 w sprawie obniżenia wskaźników procentowych dla ustalania dodatku mieszkaniowego0,01%.396
250UCHWAŁA NR XIX/94/2004 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krzęcin za I półrocze 2004 roku0,01%.372
251UCHWAŁA NR XIX/95/2004 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2004 rok0,01%.422
254UCHWAŁA NR XIX/98/2004 zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach budżetowych Gminy Krzęcin0,01%.449
255Przetarg na zakup samochodu osobowego 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych0,00%.134
262UCHWAŁA NR XX/105/2004 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu najmu za lokale oraz czynszu dzierżawnego za grunty wchodzące do zasobu komunalnego Gminy Krzęcin0,01%.415
266UCHWAŁA NR XX/109/2004 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2004 rok0,01%.298
265UCHWAŁA NR XX/108/2004 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów0,01%.283
263UCHWAŁA NR XX/106/2004 w sprawie upoważnienia Wójta do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych w roku budżetowym 20050,01%.277
260UCHWAŁA NR XX/103/2004 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie inwestycyjne: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przesy0,01%.291
267Uchwała w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Krzęcin liczby punktów sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych0,27%.9107
264UCHWAŁA NR XX/107/2004 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości0,02%.617
261UCHWAŁA NR XX/104/2004 w sprawie wynagrodzenia wójta0,01%.299
268Przetarg na wykonanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Chłopowo i Objezierze0,00%.114
269Przetarg na wykonanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krzęcin, Granowo i Żeńsko0,07%.2318
258UCHWAŁA NR XX/101/2004 w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Krzęcin: Kaszewo, Mielęcin i Przybysław0,01%.266
257UCHWAŁA NR XX/100/2004 w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzęcinie0,01%.266
259UCHWAŁA NR XX/102/2004 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Krzęcin0,01%.251
256UCHWAŁA NR XX/99/2004 w sprawie powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Krzęcinie0,01%.262
270Przetarg na zakup mebli i sprzętu do wyposażenia Gimnazjum w Krzęcinie0,00%.141
273UCHWAŁA NR XXI/112/2004 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzęcin na rok 20050,01%.305
272UCHWAŁA NR XXI/111/2004 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2004 rok0,01%.301
271UCHWAŁA NR XXI/110/2004 w sprawie: zawarcia porozumienia (...) w zakresie wspólnej realizacji Pilotażowego Programu Leader + w ramach Schematu I0,01%.308
275UCHWAŁA NR XXII/114/2005 w sprawie uchwalenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 20050,01%.263
282UCHWAŁA NR XXII/121/2005 w sprawie upoważnienia wójta do samodzielnego zaciągnięcia zobowiązania0,01%.373
284UCHWAŁA NR XXII/123/2005 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy oraz planów pracy jej stałych komisji na rok 20050,01%.384
283UCHWAŁA NR XXII/122/2005 w sprawie przyjęcia rocznych sprawozdań z działalności Rady Gminy oraz jej stałych komisji w 2004 r.0,01%.488
285UCHWAŁA NR XXII/124/2005 w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krzęcin z Organizacjami Pozarządowymi na 2005 r.0,01%.388
286Konkurs ofert na realizację zadań w sferze działalności pożytku publicznego0,00%.160
281UCHWAŁA NR XXII/120/2005 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Krzęcin na lata 2004-20060,01%.442
287Wolne lokale do wynajęcia0,15%.5066
289UCHWAŁA NR XXIII/126/2005 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzęcin0,01%.401
280UCHWAŁA NR XXII/119/2005 w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Gminy Krzęcin na lata 2004-2007 oraz Planu gospodarki odpadami dla Gminy Krzęcin na lata 2004-20070,01%.349
290UCHWAŁA NR XXIII/127/2005 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 20050,01%.355
288UCHWAŁA NR XXIII/125/2005 w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Krzęcin0,01%.309
274UCHWAŁA NR XXII/113/2005 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2005 rok0,01%.272
277UCHWAŁA NR XXII/116/2005 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobier0,01%.437
293UCHWAŁA NR XXIV/129/2005 w sprawie ufundowania tablicy pamiątkowej i nazwania placu przed Urzędem Gminy w Krzęcinie imieniem Jana Pawła II0,02%.573
292UCHWAŁA NR XXIV/128/2005 w sprawie uczczenia pamięci Wielkiego Polaka i Papieża Jana Pawła II0,01%.360
279UCHWAŁA NR XXII/118/2005 w sprawie utworzenia instytucji kultury: Gminny Klub Kultury „U Wójta” w Krzęcinie0,01%.402
276UCHWAŁA NR XXII/115/2005 w sprawie poboru inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso0,01%.269
278UCHWAŁA NR XXII/117/2005 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej0,01%.309
294UCHWAŁA NR XXV/130/2005 w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium z wykonania budżetu Gminy Krzęcin za rok 20040,01%.394
295UCHWAŁA NR XXV/131/2005 w sprawie zmian budżetu Gminy Krzęcin na 2005 rok0,01%.435
296UCHWAŁA NR XXV/132/2005 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzęcin na rok 20050,01%.353
297UCHWAŁA NR XXV/132/2005 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzęcin na rok 20050,00%.70
298UCHWAŁA NR XXVI/133/2005 w sprawie upoważnienia wójta do nabycia nieruchomości w miejscowości Chłopowo0,01%.400
299UCHWAŁA NR XXVI/134/2005 w sprawie upoważnienia wójta do nabycia nieruchomości w miejscowości Żeńsko0,02%.528
300Radni (oświadczenia za 2004 r.)0,02%.845
301Wójt i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy (oświadczenia za 2004 r.)0,02%.664
302Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzęcin0,00%.113
291Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/125/20050,00%.6
306UCHWAŁA NR XXVII/138/2005 w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla Gminy Krzęcin”0,01%.450
307Obwieszczenie o obwodach głosowania0,00%.66
304UCHWAŁA NR XXVII/136/2005 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzęcin0,01%.355
303UCHWAŁA NR XXVII/135/2005 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2005 rok0,01%.493
305UCHWAŁA NR XXVII/137/2005 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia obwodów głosowania0,01%.407
308Przetarg nieograniczony na wyposażenie Gminnego Centrum Informacji0,05%.1680
225Statut Sołectwa Słonice0,00%.6
309UCHWAŁA NR XXVIII/139/2005 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2005 rok0,01%.261
310UCHWAŁA NR XXVIII/140/2005 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krzęcin za I półrocze 2005 roku0,01%.257
312UCHWAŁA NR XXVIII/142/2005 w sprawie zwolnienia z opłaty stałej od wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej0,01%.339
311UCHWAŁA NR XXVIII/141/2005 w sprawie przyjęcia Statutu Celowego Związku Gmin „MYŚLIBÓRZ”0,01%.511
313Przetarg nieograniczony na wyposażenie Gminnego Centrum Informacji w Krzęcinie0,00%.64
314Przetarg nieograniczony na wykonanie adaptacji budynku byłej Szkoły Podstawowej na Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzęcinie0,00%.104
315Fundusz zdrowotny nauczycieli0,02%.614
316Projekt budżetu gminy na 2006 r.0,02%.559
319UCHWAŁA NR XXIX/145/2005 w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzęcin, na rok 20060,01%.380
324UCHWAŁA NR XXIX/150/2005 w sprawie utworzenia Celowego Związku Gmin „Myślibórz”0,01%.275
322UCHWAŁA NR XXIX/148/2005 w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie na rok 2006 na realizację I etapu zadania inwestycyjnego: „Budowa kanalizacji w miejscowościach Krzęcin i Granowo”0,01%.300
323UCHWAŁA NR XXIX/149/2005 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, dla których Gmina Krzęcin jest organem prowadzącym0,01%.340
321UCHWAŁA NR XXIX/147/2005 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 20060,01%.281
320UCHWAŁA NR XXIX/146/2005 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości0,01%.334
317UCHWAŁA NR XXIX/143/2005 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2005 rok0,01%.222
318UCHWAŁA NR XXIX/144/2005 w sprawie upoważnienia wójta do wystąpienia z wnioskiem do Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie o nieodpłatne przekazanie na własność Gminy Krzęcin nieruchomości przezna0,01%.317
327UCHWAŁA NR XXX/153/2005 w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzęcinie0,01%.231
328UCHWAŁA NR XXX/154/2005 w sprawie zamiaru ustanowienia Fundacji pod nazwą „Lider Pojezierza” z siedzibą w Barlinku0,01%.276
330UCHWAŁA NR XXX/156/2005 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębów Granowo, Mielęcin, Krzęcin i Przybysław w Gminie Krzęcin dla lokaliz0,01%.276
325UCHWAŁA NR XXX/151/2005 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzęcin na 2005 rok0,01%.247
329UCHWAŁA NR XXX/155/2005 w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krzęcin z Organizacjami Pozarządowymi na 2006 r.0,01%.247
326UCHWAŁA NR XXX/152/2005 w sprawie upoważnienia wójta do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych w roku budżetowym 20060,01%.253
332UCHWAŁA NR XXXI/158/2006 w sprawie zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzęcinie0,01%.236
333UCHWAŁA NR XXXI /159/2006 w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krzęcinie0,01%.259
334Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze0,01%.434
335Zarządzenie wójta w sprawie zatwierdzenia Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 20050,00%.100
336Informacja o udzielonej pomocy materialnej dla uczniów0,00%.119
337Komunikat z I etapu postępowania konkursowego0,01%.425
338Zarządzenie wójta w sprawie przeznaczenia do sprzedaży mienia komunalnego0,01%.459
340Zarządzenie Nr 114/2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży mienia komunalnego0,01%.420
344Przetarg nieogranioczony na zadaszenie estrady w Krzęcinie0,01%.431
343Zarządzenie Nr 117/2006 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży0,02%.602
342Zarządzenie Nr 116/2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży mienia komunalnego0,01%.401
341Zarządzenie Nr 115/2006 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży0,01%.436
339Zarządzenie Nr 112/2005 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży0,01%.379
345Komunikat z II etapu postępowania konkursowego0,01%.461
346Zawiadomienie o sesji rady gminy0,01%.475
349UCHWAŁA NR XXXII/162/2006 w sprawie przyjęcia rocznych sprawozdań Rady Gminy oraz jej stałych komisji z działalności w roku 20050,01%.266
351Przetarg nieograniczony na budowę amfiteatru (zadaszenie estrady) w Krzęcinie0,01%.446
350UCHWAŁA NR XXXII/163/2006 w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy oraz jej stałych komisji na rok 20060,01%.332
347UCHWAŁA NR XXXII/160/2006 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 20060,01%.391
348UCHWAŁA Nr XXXII/161/2006 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków0,07%.2443
352Unieważnienie postępowania przetargowego na "Zadaszenie estrady w Krzęcinie"0,02%.589
353UCHWAŁA NR XXXIII/164/2006 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzęcin na rok 20060,04%.1303
354II Przetarg nieogranioczony na zadaszenie estrady w Krzęcinie0,01%.400
355Konkurs ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego0,01%.394
356I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Krzęcin0,01%.484
357Zawiadomienie o XXXIV sesji rady gminy0,01%.394
359UCHWAŁA NR XXXIV/166/2006 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzęcin na rok 20060,01%.212
358UCHWAŁA NR XXXIV/165/2006 w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium z wykonania budżetu Gminy Krzęcin za rok 20050,01%.214
363UCHWAŁA NR XXXIV/170/2006 w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność gminy do sprzedaży w drodze bezprzetargowej0,01%.289
361UCHWAŁA NR XXXIV/168/2006 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzęcin0,01%.299
360Uchwała Nr XXXIV/167/2006 w sprawie przystąpienia Gminy Krzęcin do Stowarzyszenia Lider Pojezierza0,01%.280
362UCHWAŁA NR XXXIV/169/2006 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie zadania Budowa sieci wodociągowej Słonice-Nowy Klukom0,01%.277
364Przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji płyty boiska w Objezierzu0,01%.398
365Przetarg nieograniczony na wykonanie pomostu drewnianego na jeziorze Chłopowo0,05%.1710
366Wójt i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy (oświadczenia za 2005 r.)0,01%.477
367Wójt i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy (oświadczenia za 2005 r.)0,02%.518
369Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego0,02%.580
368Przetarg nieograniczony na budowę wodociągu Słonice - Nowy Klukom0,02%.655
370Zarządzenie wójta w sprawie zatwierdzenia Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 20060,02%.554
371Przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji płyty boiska w Objezierzu0,05%.1636
373Przetarg nieograniczony na wykonanie boiska sportowego w Żeńsku0,01%.379
372Przetarg nieograniczony na budowę boiska przy Klubie Kultury w Mielęcinie0,01%.305
374Zawiadomienie o XXXV sesji rady gminy0,01%.302
376UCHWAŁA NR XXXV/172/2006 w sprawie ustanowienia flagi Gminy Krzęcin0,01%.193
377UCHWAŁA NR XXXV/173/2006 w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Krzęcin0,01%.200
378UCHWAŁA NR XXXV/174/2006 zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach budżetowych Gminy Krzęcin0,01%.219
381UCHWAŁA NR XXXV/177/2006 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach0,01%.200
379UCHWAŁA NR XXXV/175/2006 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków0,01%.235
380UCHWAŁA NR XXXV/176/2006 w sprawie zaciągnięcia kredytu na dofinansowanie zadania: Budowa sieci wodociągowej Słonice-Nowy Klukom0,01%.264
375UCHWAŁA NR XXXV/171/ 2006 w sprawie upoważnienia wójta do zaciągnięcia zobowiązania wynikającego z modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krzęcin0,01%.212
382Ogłoszenie o wszczęciu procedury sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: budowa Zespołu Elektrowni Wiatrowych Krzęcin0,02%.707
383Przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji płyty boiska piłkarskiego w Objezierzu0,01%.428
385Zarządzenie Nr 129/2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży mienia komunalnego0,01%.354
386Przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji budynku socjalnego i widowni na boisku sportowym w Granowie – II etap0,02%.582
384Zarządzenie Nr 128/2006 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży0,01%.355
387Przetarg nieograniczony na wykonanie adaptacji budynku byłej szkoły na Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzęcinie ( II Etap)0,01%.425
389Zarządzenie Nr 132/2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży mienia komunalnego0,01%.325
388Zarządzenie Nr 131/2006 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży0,01%.513
390Przetarg nieograniczony na obsługę kredytu długoterminowego na kwotę 495.000 PLN na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach0,02%.742
391I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Krzęcin0,61%.20990
392Ogłoszenie o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Wiatrowej Krzęcin0,01%.420
393UCHWAŁA NR XXXVI/178/2006 w sprawie uczczenia jubileuszu 60-lecia Gminy Krzęcin0,02%.701
394Wójt i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy (oświadczenia za 2005 r.)0,01%.428
395II przetarg nieograniczony na wykonanie adaptacji budynku byłej szkoły na Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzęcinie (II etap)0,08%.2800
396Radni (oświadczenia składane na 2 miesiące przed końcem kadencji)0,01%.512
397Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu ulicy Wodnej w Chłopowie0,03%.1186
398Przetarg nieograniczony na zakup samochodu osobowego 9-osobowego (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych0,03%.1186
399Przetarg ustny (licytacja) składników majątkowych mienia komunalnego gminy0,05%.1666
400Gminna Komisja Wyborcza w Krzęcinie0,02%.808
402UCHWAŁA NR XXXVIII/180/2006 w sprawie zmian budżetu Gminy Krzęcin na 2006 rok0,01%.370
403UCHWAŁA NR XXXVIII/181/2006 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzęcin na 2006 rok0,01%.250
404II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Krzęcin0,09%.2923
401UCHWAŁA NR XXXVII/179/2006 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krzęcin za I półrocze 2006 roku0,01%.274
405Zawiadomienie o XXXIX sesji rady gminy0,01%.414
406Kandydaci na wójta0,02%.593
407Kandydaci na radnych0,04%.1232
408Wyniki wyborów do rady gminy0,03%.1167
409Wyniki wyborów wójta0,04%.1263
410UCHWAŁA NR I/1/2006 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na przewodniczącego Rady Gminy Krzęcin0,01%.203
411UCHWAŁA NR I/2/2006 w sprawie powołania komisji skrutacyjnej w celu przeprowadzenia głosowania wyboru radnego na przewodniczącego Rady Gminy Krzęcin0,01%.216
412UCHWAŁA NR I/3/2006 w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Krzęcin0,01%.190
413UCHWAŁA NR I/4/2006 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnych na wiceprzewodniczących Rady Gminy Krzęcin0,01%.258
416Zawiadomienie o II sesji rady gminy0,02%.676
415Uchwała Nr I/6/2006 w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Krzęcin0,01%.175
414Uchwała Nr I/5/2006 w sprawie powołania komisji skrutacyjnej w celu przeprowadzenia głosowania wyboru radnych na wiceprzewodniczących Rady Gminy Krzęcin0,01%.181
417Ogłoszenie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Rozbudowie stacji bazowej Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o.0,01%.459
418Zawiadomienie o II sesji rady gminy0,01%.362
419UCHWAŁA NR II/7/2006 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości0,01%.235
421UCHWAŁA NR II/9/2006 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych0,01%.252
430UCHWAŁA NR II/18/2006 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2006 rok0,01%.271
433Uchwała Nr II/21/2006 w sprawie powołania komisji skrutacyjnej w celu przeprowadzenia głosowania wyboru radnego na wiceprzewodniczącego Rady Gminy Krzęcin0,01%.233
432Uchwała Nr II/20/2006 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na wiceprzewodniczącego Rady Gminy Krzęcin0,01%.233
431UCHWAŁA NR II/19/2006 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 20070,01%.228
429UCHWAŁA NR II/17/2006 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzęcin0,01%.248
425UCHWAŁA NR II/13/2006 w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska0,01%.222
426UCHWAŁA NR II/14/2006 w sprawie ustalenia wysokości diety radnego0,01%.350
423UCHWAŁA NR II/11/2006 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu0,01%.227
422UCHWAŁA NR II/10/2006 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej0,01%.187
424UCHWAŁA NR II/12/2006 w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Publicznych0,01%.218
427UCHWAŁA NR II/15/2006 w sprawie wynagrodzenia wójta0,01%.232
428UCHWAŁA NR II/16/2006 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzęcin0,01%.275
420UCHWAŁA NR II/8/2006 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów0,01%.208
434Uchwała Nr II/22/2006 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Krzęcin0,01%.203
435Oświadczenie majątkowe radnego0,00%.114
436Zawiadomienie o III sesji rady gminy0,02%.593
439UCHWAŁA NR III/25/2006 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2006 rok0,01%.251
437UCHWAŁA NR III/23/2006 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę0,01%.412
440UCHWAŁA NR III/26/2006 w sprawie rozpatrzenia skargi0,01%.349
438UCHWAŁA NR III/24/2006 w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krzęcin z Organizacjami Pozarządowymi na 2007 r.0,01%.307
441Radni i wójt V kadencji (oświadczenia składane na początku kadencji)0,02%.590
442Zawiadomienie o IV sesji rady gminy0,03%.877
447UCHWAŁA NR IV/31/2007 w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzęcin, na rok 20070,01%.392
443UCHWAŁA NR IV/27/2007 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy oraz planów pracy jej stałych komisji na rok 20070,02%.518
446UCHWAŁA NR IV/30/2007 w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych0,01%.392
444UCHWAŁA NR IV/28/2007 w sprawie upoważnienia wójta do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych w roku budżetowym 20070,01%.512
445UCHWAŁA NR IV/29/2007 w sprawie powołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Krzęcinie0,01%.478
448Konkurs ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego0,07%.2297
449Konkurs ofert na wykonanie dokumentacji budowlanych0,05%.1727
450I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości komunalnych0,01%.438
451II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości komunalnych0,02%.626
452Zawiadomienie o V sesji rady gminy0,01%.514
453Przetarg nieograniczony na zakup używanego samochodu pożarniczego klasy średniej0,03%.1128
454UCHWAŁA NR V/33/2007 w sprawie wezwania do złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami0,01%.241
458Uchwała Nr V/37/2007 w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Krzęcin” na lata 2007-20130,01%.298
456UCHWAŁA NR V/35/2007 w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej0,01%.260
459Uchwała Nr V/38/2007 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej wyboru sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Mielęcin0,01%.325
457UCHWAŁA NR V/36/2007 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 20070,01%.257
455UCHWAŁA NR V/34/2007 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta Gminy Krzęcin roku budżetowym 20070,01%.284
460Rokowania po II przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości komunalnej0,02%.789
461UCHWAŁA NR V/32/2007 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzęcin na rok 20070,03%.1189
462Przetarg nieograniczony na budowę chodnika w Krzęcinie0,02%.747
463Przetarg nieograniczony na remont dróg żużlowych w Gminie Krzęcin w 2007r.0,02%.758
464Zawiadomienie o VI sesji rady gminy0,02%.582
465Przetarg nieograniczony na wykonanie koncepcji modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Chłopowo0,20%.7023
466Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu0,03%.974
467UCHWAŁA NR VI/39/2007 w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium z wykonania0,01%.259
468UCHWAŁA NR VI/40/2007 w sprawie udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków0,01%.510
469UCHWAŁA NR VI/41/2007 w sprawie przystąpienia Gminy Krzęcin jako członka wspierającego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Lider Pojezierza0,01%.311
471UCHWAŁA NR VI/43/2007 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich0,01%.332
472UCHWAŁA NR VI/44/2007 w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Krzęcin na lata 2007-20130,01%.447
474Uchwała Nr LXXXVI/221/2007 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Krzęcin w 2007 r. oraz prawidł0,11%.3839
473UCHWAŁA NR VI/45/2007 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego0,01%.378
470UCHWAŁA NR VI/42/2007 w sprawie wyboru delegata Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania0,01%.317
475Sprawozdanie z wykonannia budżetu Gminy Krzęcin za 2006 rok0,13%.4507
476Radni (oświadczenia za 2006 r.)0,02%.546
477Wójt i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy (oświadczenia za 2006 r.)0,02%.607
478Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji placówek kultury w Chłopowie, Granowie, Żeńsku i w Rakowie0,04%.1513
479Przetarg nieograniczony na budowę chodnika dla pieszych w Rakowie0,03%.896
480UCHWAŁA NR VII/46/2007 w sprawie przekształcenia gminnej instytucji kultury0,01%.270
483UCHWAŁA NR VII/49/2007 uchylająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłat administracyjnych za czynności urzędowe, wykonywane przez organy gminy, nie objęte przepisami o opłacie skarbowej0,01%.227
484UCHWAŁA NR VII/50/2007 w sprawie ufundowania tablicy pamiątkowej z okazji 380 rocznicy bitwy pod Granowem0,01%.286
481UCHWAŁA NR VII/47/2007 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2007 rok0,01%.289
482UCHWAŁA NR VII/48/2007 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso0,01%.300
485Przetarg nieograniczony na opracowanie (dokończenie) Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krzęcin0,23%.7733
486Zawiadomienie0,00%.1
488Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie koncepcji ekonomiczno-technicznej zawierającej kierunki modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Chłopowo0,02%.709
489Zarządzenie Nr 1/2006 w sprawie powołania zastępcy wójta Gminy Krzęcin0,01%.175
491Zarządzanie wewnętrzne Nr 2/2006 wójta Gminy Krzęcin w sprawie powołania dyrektora instytucji kultury0,01%.228
490Zarządzenie wewnętrzne Nr 1/2006 wójta Gminy Krzęcin w sprawie upoważnienia zastępcy wójta do prowadzenia spraw gminy w imieniu wójta podczas jego nieobecności0,01%.227
493Zarządzenie Nr 3/2006 wójta Gminy Krzęcin w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzęcin na 2006 rok.0,01%.222
492Zarządzenie Nr 2/2006 wójta Gminy Krzęcin w sprawie zmiany budżetu Gminy Krzęcin na 2006 rok.0,01%.185
494Zarządzenie wewnętrznę Nr 3/2006 wójta Gminy Krzęcin w sprawie powołania komisji ds. rozpatrywania i opiniowania wniosków o dofinansowywanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.0,01%.213
496Zarządzenie Nr 4/2006 wójta Gminy Krzęcinw sprawie zmian w budżecie Gminy Krzęcin na 2006 rok.0,01%.246
498Zarządzenie Nr 6/2007 wójta Gminy Krzęcin w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży0,01%.288
499Zarządzenie Nr 7/2007 wójta Gminy Krzęcin w sprawie przeznaczenia do sprzedaży mienia komunalnego0,01%.255
495Zarządzenie wewnętrzne nr 4/2006 w sprawie powołania komisji ds. rozpatrywania i opiniowania wniosków o pomoc zdrowotną dla nauczycieli0,01%.212
500Zarządzenie Nr 8/2007 wójta Gminy Krzęcin w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu dokonania wyboru sołtysów i rad sołeckich.0,01%.226
497Zarządzenie Nr 5/2007 wójt Gminy Krzęcin w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krzęcin0,01%.261
501Zarządzenie wenętrzne nr 5/2007 w sprawie przekazania składnika mienia komunalnego gminnej instytucji kultury.0,01%.209
502Zarządzenie wewnętzrne Nr 6/2007 w sprawie przepisów wewnętrznych regulacyjnych gospodarkę finansową.0,01%.231
503Zarządzenie Nr 9/2007 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w sferze działalności pożytku publicznego0,01%.294
504Zarządzenie Nr 11/2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży mienia komunalnego.0,01%.250
505Zarządzenie Nr 12/2007 w sprawie zatwierdzenia Planu form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2007.0,01%.247
508Zarządzenie Nr 14/2007 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy na 2007 rok.0,01%.216
507Zarządzenie Nr 14/2007 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy na 2007 rok.0,01%.306
506Zarządzenie Nr 13/2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży mienia komunalnego.0,01%.227
509Wójt Gminy Krzęcin ogłasza I Nieograniczony Przetarg Ustny0,04%.1245
510Zarządzenie Nr 15/2007 w sprawie zmian budżetu Gminy Krzęcin na 2007 rok.0,01%.254
512Zarządzenie Nr 17/2007 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2007 rok.0,01%.259
511Zarządzenie Nr 16/2007 w sprawie przekazania przez Gminny Klub Kultury " U Wójta" w Krzęcinie placów zabaw.0,01%.283
513Zarządzenie Nr 22/2007 w sprawie przekazania do sprzedaży mienia komunalnego0,01%.243
515Zarządzenie Nr 23/2007 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży0,01%.243
514Wykaz mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży0,04%.1458
516Przetarg ustny na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Krzęcin0,00%.1
518Prtokół Nr 8/2007 Sesja Rady Gminy Krzęcin V Kadencji z Dnia 12 września 2007r.0,02%.554
519Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Krzęcin0,03%.1153
520Uchwała Nr VIII/51/2007 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krzęcin za I półrocze 2007r.0,01%.192
521Uchwała Nr VIII/52/2007 w sprawie zmain budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2007r.0,01%.266
523Uchwała Nr VIII/54/2007 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej0,01%.261
524Uchwała Nr VIII/55/2007 w sprawie powołania zespołu w celu przedstawienia radzie opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.0,01%.276
522Uchwała Nr VIII/53/2007 w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich0,01%.316
527Uchwała Nr IX/58/2007 w sprawie wyboru ławników do sądu rejonowego na kadencję w latach 2008-20110,01%.453
526Uchwała Nr IX/57/2007 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej0,01%.318
525Uchwała Nr VIII/56/2007 w sprawie odwołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Krzęcinie0,01%.448
529Zrządzenie Wewnętrzne Nr 8/2007 w sprawie przekazania pomieszczeń w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Krzęcinie w administrowanie przez gminną instytucję kultury.0,01%.497
528Zarządznie wewnętrzne Nr 7/2007 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury.0,01%.309
531Zarządzenie wenętrzne Nr 10/2007 w sprawie ponoszenia kosztów opłat za telefony służbowe oraz wykorzystanie telefonów prywatnych do celów służbowych0,01%.368
530Zarządzenie Wewnętrzne Nr 9/2007 w sprawie nadania medalu " Zasłużonym dla Gminy Krzęcin"0,01%.347
533Urząd Gminy Krzęcin ogłasza konkurs na stanowisko pracownika ds. obsługi rady gminy, Urzędu Stanu Cywilnego oraz promocji zatrudnienia, zdrowia i sportu pełniącego funkcję Zastępcy Kierownika Urzędu S0,03%.958
532Zarządzenie Wewnętrzne Nr 11/2007 w sprawie przekazania składników mienia komunalnego gminnej instytucji kultury.0,01%.282
534Zarządzenie Nr 18/2007 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2007 rok.0,00%.21
535Zarządzenie Nr 29/2007 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krzęcin.0,01%.357
536Zarządzenie Nr 18/2007 w sprawie zmainy budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2007r.0,01%.350
537Zarządzenie Nr30/2007 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krzęcin0,01%.292
538Zarządzenie Nr 19/2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży mienia komunalnego.0,01%.312
540Zarządzenie Nr 21/2007 w sprawie zmiany budżetu Gminy Krzęcin na 2007 rok.0,01%.295
541Zarządzenie Nr 22/2007 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzęcin na 2007 rok0,01%.400
539Zarządzenie Nr 20/2007 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.0,01%.284
542Zarządzenie Nr 23/2007 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.0,01%.462
543Zarządzenie wenętrzne Nr 13/2007 w sprawie nadania medalu " Zasłużonym dla Gminy Krzęcin"0,01%.338
545Zarządznie Nr 25/2007 w sprwie nabycia nieruchomości na mienie komunalne gminy.0,01%.334
548Zarządzenie wewnętrzne Nr15 /2007 w sprawie ogłoszenia nabory na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze.0,01%.423
544Zarządznie Nr 24/2007 w sprawie zmian budżetu Gminy Krzęcin na 2007 rok0,01%.394
546Zarządznie wewnętrzne Nr 14/2007 w sparwie powołania kierownika Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Krzęcinie.0,01%.456
547Zarządznie Nr 28/2007 w sprawie zmaina budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2007 rok.0,01%.423
549Zarządzenie wewnętrzne Nr 16/2007 w sprawie nadania medalu " Zasłużony dla Gminy Krzęcin"0,02%.528
550Protokół z komisji konkursowej powołanej zarządzeniem wewnętrznym Wójta Gminy Krzęcin0,03%.915
551Zarządzenie Nr 31/2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży mienia komunalnego0,01%.502
552Zarządzenie Nr 32/2007 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży0,01%.407
553Protokół z posiedzenia komisji konkursowej - II etap0,02%.825
554Oświadczenie majątkowe Radnego Arkadiusza Bakiewicza0,01%.488
556Konkurs na stanowisko pracownika samorządowego ds. księgowości budżetowej i rozliczeń pracowniczych0,02%.749
557Porządek X sesji Rady Gminy Krzęcin0,01%.316
558Urząd Gminy w Krzęcinie ogłasza konkurs na stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej0,02%.622
559Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej0,02%.636
560Zaproszenie na XI Sesję Rady Gminy Krzęcin0,01%.300
562Uchwała Nr X/60/2007 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości0,01%.289
564Uchwała Nr X/62/2007 w sprawie gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli...0,01%.226
561Uchwała Nr X/59/2007 w sprawie określenia wysokości stwek podatku do środków transportowych0,01%.254
563Uchwała Nr X/61/2007 w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów0,01%.194
565Uchwała Nr X/63/2007 w sprawie upoważnienia wójta do wystąpienia z wnioskiem do Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie o niodpłatne przekazanie nieruchomości na własność Gminy Krzęcin0,01%.216
569Uchwała Nr XI/67/2007 w sprawie nadania Statutu Urzędu Gminy Krzęcin0,01%.250
570Uchwała Nr XI/68/2007 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie inwestycyjne: "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przes0,01%.229
571Uchwała Nr XI/69/2007 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę0,01%.239
572Uchwała Nr XI/71/2008 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 20080,01%.206
567Uchwała Nr XI/65/2007 w sprawie powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Krzęcnie0,01%.381
568Uchwała Nr XI/66/2007 w sprawie upoważnienia przewodniczącego rady do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do wójta0,01%.195
566Uchwała Nr X/64/2007 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2007 rok0,01%.199
573Protokół z posiedzenia komisji konkurskowej0,02%.656
574STYPENDIA I ZASIŁKI W GMINIE KRZECIN W ROKU 20070,23%.7751
577UCHWAŁA NR XI /70/2007 RADY GMINY KRZĘCIN z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2007 rok0,01%.224
578Uchwała Nr XII/73/2007 w sprawie uchwalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach ...0,01%.249
587UCHWAŁA NR XII/83/2007 RADY GMINY KRZĘCIN w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rakowo w latach 2007-20130,01%.256
579UCHWAŁA NR X/63/2007 RADY GMINY KRZĘCIN w sprawie upoważnienia wójta do wystąpienia z wnioskiem do Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie o nieodpłatne przekazanie nieruchomości na własność Gminy0,00%.22
582UCHWAŁA NR XII/78/2007 RADY GMINY KRZĘCIN w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kaszewo w latach 2007-20130,01%.232
599ZARZĄDZENIE NR 38/2008 Wójta Gminy Krzęcin w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krzęcin0,01%.253
594UCHWAŁA NR XII/90/2007 RADY GMINY KRZĘCIN zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzęcin0,01%.271
591UCHWAŁA NR XII/87/2007 RADY GMINY KRZĘCIN w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Krzęcin oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu w latach 2007-20,01%.274
589UCHWAŁA NR XII /85/2007 RADY GMINY KRZĘCIN w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2007 rok0,01%.272
590UCHWAŁA NR XII/86/2007 RADY GMINY KRZĘCIN w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, przedkładanych Radzie w latach 2007-20100,01%.303
588UCHWAŁA NR XII/84/2007 RADY GMINY KRZĘCIN w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Żeńsko w latach 2007-20130,01%.262
592UCHWAŁA NR XII/88/2007 RADY GMINY KRZĘCIN w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 20070,01%.248
593UCHWAŁA NR XII/89/ 2007 RADY GMINY KRZĘCIN w sprawie upoważnienia wójta do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych w roku budżetowym 20080,01%.253
595UCHWAŁA NR XII/74/2007 RADY GMINY KRZĘCIN zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych0,01%.249
596UCHWAŁA NR XII /75/2007 RADY GMINY KRZĘCIN w sprawie wezwania do złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami0,01%.245
585UCHWAŁA NR XII/81/2007 RADY GMINY KRZĘCIN w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Objezierze w latach 2007-20130,01%.249
597ZARZĄDZENIE NR 30/2007 Wójta Gminy Krzęcin w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krzęcin0,01%.191
598ZARZĄDZENIE NR 29/2007 Wójta Gminy Krzęcin w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krzęcin0,01%.230
600ZARZĄDZENIE NR 42/2008 Wójta Gminy Krzęcin w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krzęcin0,01%.249
580UCHWAŁA NR XII/76/2007 RADY GMINY KRZĘCIN w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Chłopowo w latach 2007-20130,01%.242
581UCHWAŁA NR XII/77/2007 RADY GMINY KRZĘCIN w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Granowo w latach 2007-20130,01%.385
583UCHWAŁA NR XII/79/2007 RADY GMINY KRZĘCIN w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krzęcin w latach 2007-20130,02%.722
584UCHWAŁA NR XII/80/2007 RADY GMINY KRZĘCIN w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mielęcin w latach 2007-20130,01%.242
586UCHWAŁA NR XII/82/2007 RADY GMINY KRZĘCIN w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Przybysław w latach 2007-20130,01%.260
601UCHWAŁA NR CXCII/551/2007 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Krzęcin w 2008r.0,01%.278
602UCHWAŁA NR CXCII/542/2007 w sprawie wydania opinii o prawidłowości załączonej do projektu uchwały budżetowej prognozy kwoty długu publicznego Gminy Krzęcin0,01%.270
603Zaproszenie na XIII sesję Rady Gminy Krzęcin0,01%.220
604Uchwała Nr XIII/91/2008 w sprawie przyjęcia rocznych sprawozdań.....0,01%.264
605Uchwała nr XIII/92/2008 w sprawie przyjęcia planu pracy rady oraz jej stałych komisji na rok 20080,01%.255
607Uchwała Nr XIII/94/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia gminnej instytucji kultury0,01%.271
606Uchwała Nr XIII/93/2008 w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krzęcin z Organizacjami Pozarządowymi na 2008 rok0,01%.229
609Uchwała Nr XIII/96/2008 w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta0,01%.242
608Uchwała XIII/95/2008 w sprawie ustalenia wysokości diety radnego0,01%.248
610Zarządzenie Nr 43/2008 w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego0,00%.60
611ZARZĄDZENIE NR 44/2008 z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krzęcin0,01%.312
612NIeograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiacych mienie komunalne gminy Krzęcin0,34%.11728
613Regulamin wynagradzania nauczycieli0,29%.9940
617Zasiłki i stypendia szkolne 20070,00%.2
616Komisja ds. rozpatrywania i opiniowania wniosków0,24%.8185
614Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli0,22%.7702
615Pomoc zdrowotna dla nauczycieli0,27%.9152
619Zaproszenia na sesję0,00%.30
621Zarzadzenie nr 33/2007 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2007 rok0,01%.207
620Zarządzenie nr 17/2007 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko kierownicze...0,01%.231
638Zarzadzenie nr 42/2008 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krzęcin0,01%.257
640Zarządzenie nr 43/2008 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego0,01%.276
641Zarządzenie nr 44/2008 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krzęcin0,01%.274
629Zarzadzenie nr 36/2007 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzęcin na 2007 rok0,01%.202
630Zarządzenie wewnętrzne nr 23/2007 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzednicze ds. księgowości budżetowej0,01%.224
627Zarzadzenie wewnętrzne nr 22/2007 w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności w ramach poboru0,01%.200
631Zarządzenie wewnętrzne nr 24/2007 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursku na wolne stanowisko urzednicze ds. księgowości budżetowej0,01%.192
635Zarządzenie nr 39/2008 w sprawie odwołania Pełnomocnika ds. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych0,01%.297
633Zarządzenie nr 37A /2007 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2007 rok0,01%.184
628Zarzadzenie nr 35/2007 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2007 rok0,01%.185
632Zarządzenie nr 37/2007 w sprawie powołania pełniącej obowiazki kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzęcinie0,01%.195
626Zarządzenie wewnętrzne nr 21/2007 w sprawie powołania kierownika kancelarii tajnej0,01%.285
634Zarządzenie nr 38/2007 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krzęcin0,01%.237
636Zarzadzenie nr 40/2008 w sprawie powołania Pełnomocnika Wójta w celu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych0,01%.278
637Zarzadzenie nr 41/2008 zmieniajace zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych0,01%.300
642Zarządzenie nr 45/2008 zmieniajace zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych0,01%.256
643Zarządzenie wewnętrzne nr 26/2008 w sprawie powołania komisji ds. rozpatrywania i opiniowania wniosków o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli0,01%.268
639Zarządzenie wewnętrzne nr 25/2008 w sprawie udzielenia kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej pełnomocnictwa do podpisywania umów, porozumień partnerskich oraz podejmowania wszelkich czynności związan0,01%.264
644Zarządzenie wewnętrzne nr 27/2008 w sprawie powołania komisji ds. rozpatrywania i opiniowania wniosków o pomoc zdrowotną dla nauczycieli0,01%.262
622Zarzadzenie wewnętrzne nr 18/2007 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej i rozliczeń pracowniczych0,00%.170
623Zarządzenie wewnętrzne nr 19/2007 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowosci budżetowej i rozliczeń pracowniczych0,01%.188
624Zarządzenie nr 34/2007 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2007 rok0,01%.203
625Zarządzenie wewnętrzne nr 20/2007 w sprawie powołania pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych0,01%.178
645UCHWAŁA NR XIV/97/2008 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzęcin na rok 2008.0,02%.596
647Uchwała nr XIV/99/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia gminnej instystucji kultury0,01%.226
650UCHWAŁA NR XIV/101/2008 w sprawie realizacji inwestycji infrastrukturalnej na terenie miejscowości Mielęcin gm. Krzęcin0,01%.187
646Uchwała nr XIV/98/2008 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 20080,01%.193
649UCHWAŁA NR XIV/102/2008 w sprawie realizacji inwestycji infrastrukturalnej na terenie miejscowości Rakowo gm. Krzęcin0,01%.192
648UCHWAŁA NR XIV/100/2008 w sprawie realizacji inwestycji infrastrukturalnej na terenie miejscowości Przybysław gm. Krzęcin0,01%.248
651Zarządzenie nr 46/2008 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy na 2008 rok.0,01%.270
653Zarządzenie nr 28/2008 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzęcinie0,01%.202
654Zarządzenie nr 47/2008 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży mienia komunalnego0,01%.275
655Zarządzenie nr 48/2008 w sprawie ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży0,01%.227
657Zarządzenie nr 46 A /2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzęcin na 2008 rok0,01%.233
656Protokół z posiedzenia komisji konkursowej ds. przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Krzęcin - etap II0,01%.324
658Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krzęcin za 2007 rok0,12%.4076
652Urząd Gminy Krzęcin ogłasza konkurs na wolne kierownicze stanowisko urzednicze - Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzęcinie0,01%.493
659Uchwała Nr XX/48/2008 Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie0,09%.3052
660Uchwała Rady Gminy w sprawie uchwalenia Palnu Rozwoju Lokalnego Gminy Krzęcin na lata 2007-20130,19%.6671
661Uchwała Rady Gminy w sprawie przyjecia Strategii Rozwoju Gminy Krzęcin na lata 2004-20130,19%.6694
662Zagospodarownie przestrzenne0,25%.8745
663Uchwała nr V/31/2003 w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium...0,02%.600
664Uchwała nr II/17/2006 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium...0,02%.572
665Obwieszczenie z 2003 r.0,02%.544
669UCHWAŁA NR XV/105/2008 w sprawie ustalenia uprawnień, rodzaju usług i zasad ich wykonywania oraz zasad zwrotu kosztów ponoszonych przy przewozach osób niepełnosprawnych przystosowanym do tego celu poj0,01%.263
676UCHWAŁA NR XV/112/2008 w sprawie ufundowania tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci druhów jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Krzęcin0,01%.232
678Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzęcin (wersja elektroniczna)0,00%.114
668UCHWAŁA NR XV/104/2008 w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej oraz wysokości opłat0,01%.255
667UCHWAŁA NR XV /103/ 2008 w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium z wykonania budżetu Gminy Krzęcin za rok 20070,01%.228
679Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu ulicy Tylnej w Krzęcinie...0,02%.538
680Plan 61...0,00%.48
675UCHWAŁA NR XV /111/ 2008 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru0,01%.265
677UCHWAŁA NR XV/113/2008 w sprawie zmian budżetu Gminy Krzęcin na 2008 rok0,01%.270
674UCHWAŁA NR XV/110/2008 w sprawie zabezpieczenia w formie weksla „in blanco” wynikającego z realizacji inwestycji pod nazwą: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Przybysławiu”0,01%.226
673UCHWAŁA NR XV/109/2008 w sprawie zabezpieczenia w formie weksla „in blanco” wynikającego z realizacji inwestycji pod nazwą: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Mielęcinie”0,01%.206
671UCHWAŁA NR XV/107/2008 w sprawie realizacji inwestycji infrastrukturalnej na terenie miejscowości Rakowo, gm. Krzecin0,01%.230
670UCHWAŁA NR XV/106/2008 w sprawie realizacji inwestycji infrastrukturalnej na terenie miejscowości Krzęcin, gm. Krzęcin0,01%.241
672UCHWAŁA NR XV/108/2008 w sprawie realizacji inwestycji infrastrukturalnej na terenie miejscowości Żeńsko gm. Krzęcin0,01%.224
681Plan zadań inwestycyjno-remontowych Gminy Krzęcin w latach 2007-20130,16%.5667
682Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych0,22%.7626
684Zarządzenie w sprawie powołania Pełnomocnika Wójta w celu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych0,23%.8013
683Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 20080,20%.6956
685Zarządzenie wewnętrzne nr 29/2008 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminnej instytucji kultury za rok 20070,01%.208
689Protokół z posiedzenia komisji konkursowej ds. przeprowadzenia konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - kierownika OPS w Krzęcinie0,02%.623
688Zarządzenie wewnętrzne nr 32/2008 w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Krzęcin0,01%.220
687Zarządzenie wewnętrzne nr 31/2008 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzęcinie0,01%.190
686Zarządzenie wewnętrzne nr 30/2008 w sprawie upoważnienia do reprezentowania na platformie ePUAP0,01%.215
690Protokół z posiedzenia komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze kierownika gminnej jednostki organizacyjnej - II etap0,01%.470
691Radni (oświadczenia za 2007 r.)0,01%.408
692Wójt i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy (oświadczenia za 2007 r.)0,01%.490
693Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetrgu na wykonanie remontu ul. Tylnej w Krzęcinie0,01%.345
694Przetarg nieograniczony na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu "Moje boisko - Orlik 2012" w Krzęcinie przy ul. Tylnej0,04%.1410
695ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 33 / 2008 w sprawie przekazania placów zabaw w administrowanie przez gminną instytucję kultury0,00%.168
696ZARZĄDZENIE NR 50/2008 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Mielęcin w celu dokonania wyboru sołtysa0,01%.183
699UCHWAŁA NR XVI /116/ 2008 w sprawie ustalenia wynagrodzeń pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Krzęcin0,01%.197
698UCHWAŁA NR XVI/115/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej oraz wysokości opłat0,01%.180
700UCHWAŁA NR XVI/117/ 2008 w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzęcin”0,01%.221
697UCHWAŁA NR XVI/114/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzęcin na rok 20080,01%.186
701UCHWAŁA NR XVI/117/ 2008 w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzęcin”0,01%.212
702UCHWAŁA NR XVI/118/ 2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego farmy elektrowni wiatrowych „Granowo”0,01%.205
703Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego farmy elektrowni wiatrowych „Granowo”0,18%.6201
704Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu ulicy Wodnej w Chłopowie0,25%.8585
705Elektroniczna Skrzynka Podawcza0,02%.695
706Zarządzenie Wójta nr 53/2008 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży oraz 54/2008 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży mienia komunalnego0,01%.369
707Zarządzenia nr 23,32,53 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży0,10%.3399
708Wniosek o ustalenie warunków zabudowy...0,19%.6430
709NIeograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Krzęcin0,23%.7862
710UCHWAŁA NR XXXIV/168/2006 RADY GMINY KRZĘCIN w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzęcin0,27%.9425
712Uchwała Nr XVII/121/2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji siłowni wiatrowych w obrębie Żeńsko0,01%.225
713 Uchwała Nr XVII/122/2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji siłowni wiatrowych w obrębach Krzęcin, Słonice, Żeńsko i Nowy Kluk0,01%.268
714UCHWAŁA NR XVII/123/2008 w sprawie odwołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Krzęcinie0,01%.209
711UCHWAŁA NR XVII/120/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso0,01%.211
715UCHWAŁA NR XVII/119/2008 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2008 rok0,01%.188
716NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Krzęcin0,04%.1523
717Wzór wniosku (STYPENDIUM szkolne)0,00%.2
718Wzór wniosku (Stypendium szkolne)0,23%.7773
719Wzór wniosku (Zasiłek szkolny)0,21%.7184
720Dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników0,24%.8281
721Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Krzęcinie0,01%.402
722Wolne stanowisko pracy jako terapeuta w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzęcinie0,01%.333
723Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Krzęcin0,02%.831
724Nieograniczony przetarg na obsługę kredytu długoterminowego na kwotę 1 200 000 pln na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach.0,02%.570
725Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji siłowni wiatrowych w obrębie Żeńsko0,18%.6304
726Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji siłowni wiatrowych w obrębach Krzęcin, Słonice, Żeńsko i Nowy Klukom0,20%.6755
727Zarządzenie nr 53/2008 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży0,01%.189
733Zarządzenie nr 59/2008 w sprawie zmian budzętu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2008 rok0,01%.287
735Zarządzenie wewnętrzne nr 34/2008 w sprawie udzielenia kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej pełnomocnictwa do podpisywania umów, porozumień partnerskich oraz podejmowania wszelkich czynności związan0,01%.225
737ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 36/ 2008 w sprawie nieodpłatnego przekazania chodnika w zarząd Zespołu Szkół w Krzęcinie0,01%.375
744ZARZĄDZENIE NR 58 / 2008 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Krzęcinie0,01%.285
738ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 37 / 2008 w sprawie nieodpłatnego przekazania Gminnemu Centrum Kultury w Krzęcinie sprzętu komputerowego znajdującego się na wyposażeniu Gminnego Centrum Informacji0,01%.260
739ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 38/ 2008 w sprawie nieodpłatnego przekazania boiska piłkarskiego w Granowie w używanie Ludowego Zespołu Sportowego „Sokół” Granowo0,01%.216
743ZARZĄDZENIE NR 52/ 2008 w sprawie powołania Pana Piotra Drobotko na stanowisko pełniącego obowiązki kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzęcinie0,01%.187
736Zarządzenie wewnętrzne nr 35/2008 w sprawie zatwierdzenia Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 20080,01%.209
742ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 41/ 2008 w sprawie nieodpłatnego przekazania boiska piłkarskiego w Żeńsku w używanie Gminnego Klubu Sportowego „ORZEŁ” Żeńsko0,01%.187
741ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 40/ 2008 w sprawie nieodpłatnego przekazania boiska piłkarskiego w Objezierzu w używanie Klubu Sportowego „Gryf” Objezierze0,01%.228
740ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 39/ 2008 w sprawie nieodpłatnego przekazania boiska piłkarskiego w Krzęcinie w używanie Gminnego Klubu Sportowego „KLON” Krzęcin0,01%.207
731Zarządzenie nr 56/2008 w sprawie zmian budzetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2008 rok0,01%.201
729Zarządzenie nr 51/2008 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2008 rok0,01%.202
732Zarządzenie nr 57/2008 w sprawie zmian budżetu Gminy Krzęcin na 2008 rok0,01%.211
728Zarządzenie nr 54/2008 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży mienia komunalnego0,01%.214
730Zarządzenie nr 55/2008 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2008 rok0,01%.205
745Wolne stanowisko pracy jako trener środowiskowy w Gminnym Centrum Kultury w Krzęcinie0,02%.714
746ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 42/2008 w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Gminnego Centrum Kultury w Krzęcinie0,01%.249
747Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Krzęcin (Przybysław)0,01%.514
748Protokół z posiedzenia komisji dotyczącej rozpatrzenia ofert pracy na wolne stanowisko terapeuty w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krzęcinie0,02%.711
749Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krzęcin za I półrocze 2008 roku0,15%.4994
750Protokół z posiedzenia komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - Dyrektora GCK w Krzęcinie0,03%.878
751Protokół nr 2 z posiedzenia komisji mającej na celu wyłonienie kandydata na wolne stanowisko terapeuty w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krzęcinie0,02%.524
753UCHWAŁA NR XVIII/125/ 2008 zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia gminnej instytucji kultury0,01%.212
752UCHWAŁA NR XVIII/124/2008 w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów dla uczniów z terenu gminy za wyniki w nauce, osiągnięcia artystyczne i sportowe0,01%.292
754UCHWAŁA NR XVIII/126/ 2008 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach0,01%.211
755UCHWAŁA NR XVIII/127/2008 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2008 rok0,01%.246
756Protokół nr 2 - Dyrektor GCK w Krzęcinie0,03%.887
757Uchwała Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożenie przez Wójta Gminy Krzęcin informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008r.0,07%.2557
758Informacja o przebiegu wykonania Planu Finansowego jednostki za pierwsze połrocze 2008r. (GCK)0,07%.2556
759Przetarg nieograniczony na Budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Mielęcin0,02%.534
760Uchwała składu orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Krzęcin0,08%.2577
762Zarządzenie Nr 62/2008 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2008 rok0,00%.163
761ZARZĄDZENIE NR 61/ 2008 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do sprawy oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej0,01%.203
764Ogłoszenie o otwartym konkursie nr 1/2008 na realizację usług Programu Integracji Społecznej0,02%.528
767UCHWAŁA NR XIX/129/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kaszewo w latach 2007-20130,01%.186
766UCHWAŁA NR XIX / 128 / 2008 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krzęcin za I półrocze 2008 r.0,01%.175
769UCHWAŁA NR XIX/131/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów dla uczniów z terenu gminy za wyniki w nauce, osiągnięcia artystyczne i sportowe0,01%.234
770ZARZĄDZENIE Nr 48/2008 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Przybysław)0,08%.2668
768UCHWAŁA NR XIX/130/2008 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2008 rok0,01%.207
771ZARZĄDZENIE NR 64/ 2008 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację usług w ramach Programu Integracji Społecznej0,01%.211
772ZARZĄDZENIE NR 65 / 2008 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej z siedzibą w Krzęcinie0,01%.215
765ZARZĄDZENIE NR 63/ 2008 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Integracji Społecznej0,01%.212
763ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 43 / 2008 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego0,01%.182
774ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 45/ 2008 w sprawie przekazania obiektów sportowych „Moje boisko – ORLIK 2012” w administrowanie przez Gminne Centrum Kultury w Krzęcinie0,01%.375
773ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 44 / 2008 w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego0,01%.290
776Zarządzenie nr 68/2008 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację usług w ramach Programu Integracji Społecznej0,01%.418
778Ogłoszenie o II otwartym konkursie na realizację usług w ramach Programu Integracji Społecznej0,01%.490
775Zarządzenie nr 66/2008 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2008 rok0,01%.198
779Protokół z posiedzenia komisji ds. przyznawania stypendium szkolnego na rok szkolny 2008/20090,07%.2568
780UCHWAŁA NR XX/132/2008 w sprawie upoważnienia wójta do wystąpienia z wnioskiem do Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie o nieodpłatne przekazanie nieruchomości na własność Gminy Krzęcin0,01%.185
781UCHWAŁA NR XX/133/ 2008 zmieniająca uchwałę w sprawie zabezpieczenia w formie weksla „in blanco” wynikającego z realizacji inwestycji pod nazwą: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Mie0,01%.199
782UCHWAŁA NR XX/134/ 2008 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie inwestycji pod nazwą „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Mielęcinie”0,01%.181
783UCHWAŁA NR XX/136/ 2008 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę realizowane przez Zespół Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Krzęcinie0,01%.188
785Uchwała nr XX/138/2008 w sprawie przystąpienia Gminy Krzęcin jako członka zwyczajnego do Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”0,01%.208
784UCHWAŁA NR XX/137/ 2008 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków realizowane przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Mielęcin”0,01%.191
787Obwieszczenie0,15%.5190
788Wykaz stron w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie „Zespołu elektrowni wiatrowych Żeńsko” o mocy całkowitej 7,5 MW0,17%.5856
789Ogłoszenie0,15%.5208
790Informacja ogólna do PROJEKTU BUDŻETU GMINY KRZĘCIN NA 2009 rok0,07%.2306
786UCHWAŁA NR XX/135/2008 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2008 rok0,01%.201
791Uchwała składu orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 listopada 2008r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Krzęcin0,06%.2093
793UCHWAŁA NR XXI/140/2008 w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów0,01%.240
792UCHWAŁA NR XXI/139/2008 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości0,01%.280
794UCHWAŁA NR XXI/141/2008 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości0,01%.307
795UCHWAŁA NR XXI/142/2008 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2008 rok0,01%.310
796Ogłoszenie (dot. Farmy wiatrowej Krzęcin w obrębie Granowo)0,15%.5281
797Dotacje...0,06%.2194
799Zarządzenie Nr 70/2008 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2008 rok0,01%.255
800Konkurs na pracownika socjalnego w OPS (do 19 grudnia 2008r.)0,00%.4
798Zarządzenie Nr 69/2008 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2008 rok.0,01%.242
802Uchwała Składu Orzekajacego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłozonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Krzęcin na 2009 rok.0,07%.2568
801Uchwała składu orzekajacego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o mozliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Krzęcin w 2009r. oraz o prawidłowości załączonej do projektu budżetu prognoz0,07%.2453
803Obwieszczenie (dot. „Farmy wiatrowej Krzęcin w obrębie Granowo” polegający na budowie 9 elektrowni wiatrowych o mocy do 3,5 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną tj. linią energetyczn0,21%.7054
804UCHWAŁA NR XXII/143/2008 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2008 rok0,01%.232
808Uchwała Nr XXII /147/ 2008 w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Krzęcin w latach 2008-2013”0,01%.277
807UCHWAŁA NR XXII/146/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzęcin0,01%.273
805UCHWAŁA NR XXII/144/ 2008 w sprawie upoważnienia wójta do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych w roku budżetowym 20090,01%.237
809Zarządzenie Nr 71/2008 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2008 rok0,01%.284
806UCHWAŁA NR XXII/145/2008 w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krzęcin z Organizacjami Pozarządowymi na 2009 r.0,01%.253
810OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KRZĘCIN0,17%.5685
811Obwieszczenie (o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru lokalizacji zespołu elektrowni wiatrowych w obrębie Krzęcin, Słonice, Żeńsko i Nowy Klukom0,17%.5873
812UCHWAŁA NR XXIII/148/2009 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzęcin na rok 20090,01%.255
813UCHWAŁA NR XXIII/149/2009 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – Działanie 50,01%.238
817UCHWAŁA NR XXIII/153/2009 w sprawie wyrażenia zgody na realizację powiatowo-gminnego programu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie choszczeńskim”0,01%.241
816UCHWAŁA NR XXIII/152/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Gimnazjum w Krzęcinie0,01%.268
814UCHWAŁA NR XXIII/150/ 2009 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 20080,01%.222
815UCHWAŁA NR XXIII/151/2009 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 20090,01%.278
818Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - zarządzenie nr 49/20090,06%.1967
823ZARZĄDZENIE NR 51 / 2009 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego0,01%.358
824Otwarty konkurs ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego0,02%.672
822Zarządzenie nr 50/2009 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży mienia komunalnego0,01%.268
825Zarządzenie nr 50/2009 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży mienia komunalnego0,06%.2140
827Informacja0,13%.4613
826ZARZĄDZENIE WEWNETRZNE NR 48/2009 w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu regulowanego za lokale mieszkalne wchodzące w skład publicznego zasobu mieszkaniowego Gminy Krzęcin na rok 20090,01%.306
821Zarządzenie wewnetrzne nr 49/2009 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży0,01%.245
828Zawiadomienie z dn. 18.02.2009r.0,15%.5178
819Zarządzenie nr 72/2008 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2008 rok.0,01%.226
820ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 47/2009 w sprawie upoważnienia sekretarza gminy do prowadzenia spraw gminy w imieniu wójta podczas jego nieobecności0,01%.224
829I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących minie komunalne Gminy Krzęcin0,02%.577
830Otwarty konkurs na realizację usług w ramach Programu Integracji Społecznej0,01%.487
832Obwieszczenie z dn.17.03.2009r.0,15%.5295
831Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr 01/09 z dn. 13.03.2009r0,18%.6140
833ZARZĄDZENIE NR 79/ 2009 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację usług w ramach Programu Integracji Społecznej0,01%.217
834ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 48 / 2009 w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności w ramach kwalifikacji wojskowej0,01%.195
835Konkurs na stanowisko Pracownik socjalny0,01%.408
838Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych nr 02/090,20%.6729
837Wykaz stron w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji „Farma wiatrowa Krzęcin w obrębie Granowo”0,16%.5370
836Obwieszczenie z dnia 26.03.2009r.0,17%.5812
839UCHWAŁA NR XXIV /156/ 2009 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 20090,20%.6980
840UCHWAŁA NR XXIV /154/2009 w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości stanowiącej własność gminy do zbycia w drodze bezprzetargowej oraz ustalenia bonifikaty0,01%.226
844UCHWAŁA NR XXIV/158/2009 w sprawie przyjęcia planu pracy rady na rok 20090,01%.236
843UCHWAŁA NR XXIV/157/ 2009 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności rady w roku 20080,01%.266
842UCHWAŁA NR XXIV /156/ 2009 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 20090,01%.224
841UCHWAŁA NR XXIV /155/2009 w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzęcin0,01%.202
847UCHWAŁA NR XXIV/161/2009 w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Krzęcinie0,01%.204
846UCHWAŁA NR XXIV /160/ 2009 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru0,01%.186
845UCHWAŁA NR XXIV/159/2009 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2009 rok0,01%.193
848Obwieszczenie z dn. 8 kwietnia 2009r.0,16%.5420
849KOMUNIKNAT nr 1 i 2 (rozstrzygnięcie konkursu w ramach PPWOW)0,01%.350
851Uchwała Składu Orzekajacego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Krzęcinie w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzęcin z tytułu wykonanaia bu0,06%.1955
850Uchwała składu orzekajacego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Krzęcin z wykonania budżetu za 2008r.0,07%.2422
852Protokół z dn.21.04.2009r. - Pracownik socjalny0,02%.517
855Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krzęcin za 2008 rok0,09%.3223
853Komunikat - otwarty konkurs na realizację zadania publicznego0,01%.329
854Protokół z dnia 22 kwietnia 2009r. - II etap0,01%.433
856Sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki za 2008r. (GCK)0,06%.2004
857UCHWAŁA NR XXV /162/ 2009 w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium z wykonania budżetu Gminy Krzęcin za rok 20080,01%.221
859UCHWAŁA NR XXV/164/2009 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Krzęcin na rok 20090,01%.219
862II Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Krzęcin0,04%.1452
863Komunikat III (rozstrzygnięcie konkursu w ramach PPWOW)0,01%.343
858UCHWAŁA NR XXV /163/ 2009 w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta0,01%.264
861UCHWAŁA NR XXV/165/2009 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzęcin na 2009 rok0,01%.218
860UCHWAŁA NR XXV /166/ 2009 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru0,01%.235
864Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Krzęcinie0,01%.467
868ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 51 / 2009 w sprawie upoważnienia do podpisywania upomnień w sprawach podatkowych i ewidencji tytułów wykonawczych0,01%.240
866ZARZĄDZENIE NR 85 / 2009 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko kierownicze dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Krzęcinie0,01%.250
867ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 50 / 2009 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego0,01%.239
865ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 49 / 2009 w sprawie ustalenia zasad norm przydziału reprezentacyjnego ubioru służbowego dla pracowników zatrudnionych bezpośrednio przy wykonywaniu uroczystych czynności i0,01%.257
869Radni (oświadczenia za 2008r.)0,01%.466
870Wójt i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy (oświadczenia za 2008 r.)0,02%.576
871Komunikat 1 - konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Krzęcinie0,01%.444
872Komunikat II - Dyrektor GCK0,01%.445
874UCHWAŁA NR XXVI/168/2009 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Krzęcin na lata 2009-20130,01%.201
877UCHWAŁA NR XXVI/173/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Granowo w latach 2007-20130,01%.194
876UCHWAŁA NR XXVI/172/2009 w sprawie powołania komisji doraźnej ds. zmian w Statucie Gminy Krzęcin0,01%.197
873UCHWAŁA NR XXVI/167/2009 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Granowo, Mielęcin i Przybysław w gminie Krzęcin dla lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz z urządzen0,01%.300
875UCHWAŁA NR XXVI/170/2009 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki0,01%.183
879UCHWAŁA NR XXVI/169/2009 w sprawie przystąpienia Gminy Krzęcin do projektu „Moje gimnazjum - moja szansa” realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionac0,01%.194
878UCHWAŁA NR XXVI/171/2009 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2009 rok0,01%.188
880Wójt Gminy Krzęcin zatrudni osobę na okres 6 miesięcy na zastępstwo na stanowisko pracy ds. rozliczeń pracowniczych, windykacji podatkowej oraz kadr0,01%.211
881Ogłoszenie o konkursie na stanowisko referenta w Zespole Szkół w Krzęcinie0,02%.799
882Konkurs na stanowisko Dyrektora Biura Stowarzyszenia Leader Pojezierza0,00%.132
884ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 53 / 2009 w sprawie przekazania placów zabaw w administrowanie przez jednostki pomocnicze gminy0,01%.499
883ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 52/ 2009 w sprawie powołania dyrektora Gminnego Centrum Kultury0,02%.526
885ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 54 / 2009 w sprawie powołania zespołu roboczego ds. współpracy transgranicznej0,02%.545
886ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 55 / 2009 w sprawie przekazania placu zabaw w Żeńsku w administrowanie przez Gminne Centrum Kultury0,01%.276
887PROTOKÓŁ NR 1 Z POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSOWEJ (REFERENT ZESPOŁU SZKÓŁ W KRZĘCINIE)0,01%.447
889Komunikat 2 Konkurs - Referent w Zespole Szkół w Krzęcinie0,02%.702
890Protokół posiedzenia komisji - II etap KONKURSU w celu wyłonienia kandydata na stanowisko referenta w Zespole Szkół w Krzęcinie0,02%.780
891Obwieszczenie dot. budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przesyłami w miejscowościach Krzęcin i Granowo0,14%.4685
892Zarządzenie nr 92/2009 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży0,01%.426
893Zarządzenie nr 93/2009 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży0,01%.425
894Wolne stanowisko pracy - Kierownik ds. działalności kulturalno-oświatowej w Gminnym Centrum Kultury w Krzęcinie0,02%.741
895Obwieszczenie z dn.03.08.2009r.0,14%.4704
896Przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących mieni komunalne Gminy Krzęcin0,02%.805
897Zarządenie nr 95/2009 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży mienia komunalnego0,01%.198
898Zarządzanie nr 96/2009 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży0,01%.188
900INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRZĘCIN ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU0,06%.2158
901INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2009 R. (GCK)0,07%.2476
899Wykaz mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży (Objezierze)0,02%.777
902Komunikat (Kierownik ds. działalności kulturalno-oświatowej w Gminnym Centrum Kultury w Krzęcinie)0,02%.645
903Wolne stanowisko pracy - Instruktor kultury w Klubie Kultury w Objezierzu0,01%.416
904Uchwała składu orzekajacego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Krzęcin informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009r.0,06%.2215
905Zarządzenie Nr 99/2009 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży mienia komunalnego0,01%.469
907Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Chłopowo)0,00%.76
906Zarządzenie Nr 100/2009 z sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży0,01%.480
908UCHWAŁA NR XXVII/174/ 2009 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krzęcin za I półrocze 2009 r.0,01%.261
913Zarządzenie Nr 77/2009 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy na 2009 rok0,01%.456
914Zarządzenie Nr 78/2009 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2009 rok0,01%.186
917Zarządzenie Nr 84/2009 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2009 rok0,01%.179
918Zarządzenie Nr 87/2009 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2009 rok0,01%.182
919Zarządzenie Nr 88/2009 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2009 rok0,01%.407
921Zarządzenie Nr 94/2009 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzęcin na 2009 rok0,01%.469
909UCHWAŁA NR XXVII/175/2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości0,01%.501
910UCHWAŁA NR XXVII/176/2009 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości0,01%.197
911UCHWAŁA NR XXVII/177/2009 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2009 rok0,01%.193
912UCHWAŁA NR XXVII/178/2009 w sprawie nabycia nieruchomości0,01%.199
923 Zarządzenie Nr 98/2009 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzęcin na 2009 rok0,01%.437
916Zarządzenie Nr 83/2009 w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Gminy w Krzęcinie oraz jednostki0,01%.227
922Zarządzenie Nr 97/2009 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2009 rok0,01%.416
915Zarządzenie Nr 82/2009 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2009 rok0,01%.190
920Zarządzenie Nr 89/2009 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2009 rok0,01%.422
924Ograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Krzęcin (Objezierze)0,02%.572
925Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Krzęcinie zatrudni instruktora kultury w Klubie Kultury w Mielęcinie0,02%.533
926Komunikat - Młodszy instruktor w Klubie Kultury w Objezierzu0,01%.361
927OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZĘCIN z dnia 08.10.2009 r.0,14%.4745
928Komunikat - Młodszy instruktor w Klubie Kultury w Mielęcinie0,01%.398
932Zarzadzenie nr 105/2009 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Nowy Klukom)0,05%.1889
931Zarzadzenie nr 104/2009 w sprawie przeznaczenia do dierżawy mienia komunalnego (Nowy Klukom)0,00%.90
929Zarządzenie nr 104/2009 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy mienia komunalnego0,01%.180
930Zarządzenie nr 105/2009 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży0,02%.599
933Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Biura Stowarzyszenia0,01%.474
934Przetarg nieograniczony od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 80,04%.1477
935Test0,00%.32
936Przetarg nieograniczony od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Objezierze)0,04%.1374
944ZARZĄDZENIE NR 103/ 2009 w sprawie zadań Zespołu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Krzęcinie w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzęcin0,01%.206
937UCHWAŁA NR XXVIII/179/ 2009 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę realizowane przez Zespół Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Krzęcinie0,01%.514
938UCHWAŁA NR XXVIII/180/ 2009 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków realizowane przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Mielęcin”0,01%.307
939UCHWAŁA NR XXVIII/181/2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych0,01%.460
940UCHWAŁA NR XXVIII/182/2009 w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów0,01%.356
941UCHWAŁA NR XXVIII/183/2009 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2009 rok0,01%.411
943ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 57 / 2009 w sprawie przekazania samochodu osobowego NEXIA Gminnemu Centrum Kultury w Krzęcinie0,01%.420
942ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 56 / 2009 w sprawie nadania medalu „Zasłużony dla Gminy Krzęcin”0,00%.5
945PROJEKT BUDŻETU GMINY KRZĘCIN NA 2010 rok0,08%.2587
946Ogłoszenie o wyborze oferty - WDK Granowo0,02%.620
947Informacja o sfinansowaniu przedsięwzięcia pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Mielęcinie"0,07%.2415
948Ogłoszenie o wyborze oferty - zespół rekreacyjno-sportowy w Objezierzu0,02%.725
951Nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Krzęcin (Nowy Klukom)0,04%.1279
950Zaproszenie do skladania ofert w zakresie obsługi geodezyjno - kartograficznej w latach 2010-20120,06%.2058
949Zaproszenie do składania ofert w zakresie pełnienia kompleksowej obsługi inwestorskiej zadań inwestycyjnych i remntowych realizowanych przez Gminę Krzęcin w latach 2010-20120,02%.781
952Zaproszenie do składania ofert w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn."Rozbudowa i przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Granowie"0,03%.871
953Zarządzenie Nr 109/2009 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży0,01%.332
955Zarządzenie nr 110/2009 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży (Chłopowo)0,12%.4160
954Zarządzenie Nr 110/2009 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży mienia komunalnego0,01%.489
956Obwieszczenie z dn.10.12.2009r. (dot. „Budowy Głównego Punktu Odbioru wraz z linią kablową średniego napięcia do obsługi farmy wiatrowej KRZĘCIN w obrębie geodezyjnym Granowo”)0,14%.4727
957Przetarg nieograniczony od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (droga Rakowo - Kaszewo)0,00%.114
958Przetarg nieograniczony od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (droga Rakowo - Kaszewo)0,03%.1064
960UCHWAŁA NR XXIX/185/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzęcin0,01%.487
964UCHWAŁA NR XXIX/187/2009 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzęcin na rok 20100,01%.259
962UCHWAŁA NR XXX/188/2009 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2009 rok0,01%.419
959UCHWAŁA NR XXIX/184/2009 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości0,01%.444
963UCHWAŁA NR XXX/189/2009 w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krzęcin z Organizacjami Pozarządowymi na 2010r.0,01%.447
961UCHWAŁA NR XXIX/186/2009 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2009 rok0,01%.438
965Zarządzenie Nr 101/2009 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2009 rok0,02%.523
975Protokół - dot. wyboru oferty na świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi zadań inwestycyjnych i remontowych Gminy Krzęcin w latach 2010 - 20120,02%.682
976Protokół - dot. wyboru oferty na świadczenie usług w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych Gminy Krzęcin w latach 2010 - 20120,01%.394
973ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 59/ 2009 w sprawie organizacji stałego dyżuru wójta na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny0,01%.504
974ZARZĄDZENIE NR 115/2010 w sprawie powołania kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzęcinie0,01%.351
966Zarządzenie Nr 102/2009 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2009 rok0,01%.501
967Zarządzenie Nr 106/2009 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2009 rok0,01%.454
970Zarządzenie Nr 111/2009 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2009 rok0,01%.468
969Zarządzenie Nr 108/2009 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2009 rok0,01%.463
968Zarządzenie Nr 107/2009 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2009 rok0,01%.345
971ZARZĄDZENIE NR 112/2009 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2009 rok0,01%.459
972ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 58 / 2009 zmieniające zarządzenie w sprawie ponoszenia opłat za telefony służbowe oraz wykorzystanie telefonów prywatnych do celów służbowych0,01%.481
977Wynik przetargu dot. „Poprawy bezpieczeństwa w ciągu drogi gminnej nr 11-10-019 łączącej miejscowości Rakowo i Kaszewo od drogi powiatowej nr 2212Z do drogi wojewódzkiej nr 160 poprzez poszerzen0,02%.588
978ZARZĄDZENIE NR 113/2009 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy na 2010 rok0,01%.507
980ZARZĄDZENIE NR 116/ 2010 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Granowie0,02%.531
981Ogłoszenie o konkursie na stanowisko DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRANOWIE0,02%.683
979ZARZĄDZENIE NR 114/2009 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzęcin na 2009 rok0,01%.459
982Instruktor kultury w Klubie Kultury w Krzęcinie (umowa na zastępstwo)0,02%.599
983I OGRANICZONY PRZETARG USTNY na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Krzęcin (Chłopowo)0,04%.1283
984Dzienniki Ustaw0,21%.7114
985Monitory Polskie0,20%.6887
986ZARZĄDZENIE NR 117 / 2010 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Granowie0,03%.899
987ZARZĄDZENIE NR 118 / 2010 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego0,02%.768
988Komunikat o wyborze Młodszego instruktora w Klubie Kultury w Krzęcinie0,02%.599
989Wolne stanowisko pracy (umowa na zastępstwo na okres 11 miesięcy) Instruktor kultury w Klubie Kultury w Rakowie0,02%.575
990Kominikat - Młodszy instruktoa w Klubie Kultury w Rakowie0,03%.916
991Rozstrzygnięcie kontursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Granowie0,02%.689
992UCHWAŁA NR XXXI/190/2010 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2010 rok0,02%.574
994UCHWAŁA NR XXXI/192/2010 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Krzęcin oraz jej stałych komisji na rok 20100,02%.686
995UCHWAŁA NR XXXI/193/2010 w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przewozu osób pojazdami w użytkowaniu Zespołu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska dla jednostek organizacyjnych Gminy Krzęcin0,02%.734
993UCHWAŁA NR XXXI/191/2010 w sprawie realizacji inwestycji infrastrukturalnej na terenie miejscowości Mielęcin, gm. Krzęcin0,01%.299
996Wolne stanowisko pracy - Główny Księgowy Gminnego Centrum Kultury w Krzęcinie0,03%.884
997Inwestycje/remonty Budżet Gminy Krzęcin 20100,06%.2037
998Wolne stanowisko pracy - referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (umowa na zastępstwo) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzęcinie0,02%.756
1000OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO DYREKTORA Gminnego Centrum Kultury w Krzęcinie0,03%.1068
1001SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRZĘCIN ZA 2009 ROK0,06%.2044
1002Wyniki Rekrutacji na stanowisko pracy Główny Księgowy Gminnego Centrum Kultury w Krzęcinie0,02%.784
1003ZARZĄDZENIE NR 125/ 2010 w sprawie powierzenia Pani Katarzynie Kowalczyk pełnienia obowiązków dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Krzęcinie0,01%.474
1006ZARZĄDZENIE NR 121 / 2010 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej z siedzibą w Krzęcinie0,01%.442
1007ZARZĄDZENIE NR 122 / 2010 w sprawie procedury załatwiania spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej w Urzędzie Gminy Krzęcin0,01%.453
1005ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 62 / 2010 w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego0,01%.251
1010Uchwała Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Nr XV/29/2010 z dnia 25.03.2010 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Krzęcin z wykonania budżetu za 20,06%.2055
1016UCHWAŁA NR XXXII/196/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso0,01%.502
1020UCHWAŁA NR XXXII/200/2010 w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy Rady Gminy Krzęcin oraz jej stałych komisji w roku 20090,01%.505
1022UCHWAŁA NR XXXII/202/ 2010 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zakup inwestycyjny używanego samochodu pożarniczego0,02%.519
1014UCHWAŁA NR XXXII/194/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu najmu za lokale oraz czynszu dzierżawnego za grunty wchodzące do zasobu komunalnego Gminy Krzęcin0,01%.465
1018UCHWAŁA NR XXXII /198/ 2010 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru0,01%.460
1021UCHWAŁA NR XXXII/201/2010 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2010 rok0,01%.266
1023UCHWAŁA NR XXXII/203/2010 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości0,01%.297
1019UCHWAŁA NR XXXII/199/ 2010 w sprawie zabezpieczenia w formie weksla „in blanko”, wynikającego z realizacji inwestycji pod nazwą: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Przybysławiu”0,01%.408
1017UCHWAŁA NR XXXII/197/2010 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Krzęcin na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki0,01%.472
1015UCHWAŁA NR XXXII /195/ 2010 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 20100,01%.502
1011ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 61 / 2010 w sprawie wykazu prac i pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze0,01%.228
1008ZARZĄDZENIE NR 123 / 2010 w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego0,01%.480
1013ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 60a/ 2010 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego0,01%.455
1009ZARZĄDZENIE NR 124 / 2010 w sprawie zasad przydziału środków ochrony osobistej, środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, prania i naprawy odzieży oraz wysokości ekwiwalentów pieniężn0,01%.484
1012ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 60/2010 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej, w tym także decyzji i prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych0,01%.432
1024Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Chłopowo0,04%.1502
1025ZARZĄDZENIE NR 126 / 2010 w sprawie uczczenia ofiar katastrofy prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia 2010 r.0,01%.474
1026Uchwała Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Nr XXXIII/119/2010 z dnia 14 kwietnia 2010 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzęcin0,07%.2391
1027ZARZĄDZENIE NR 127/2010 zmieniające zarządzenie w sprawie uczczenia ofiar katastrofy prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia 2010r.0,01%.513
1028OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA OBSŁUGĘ KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NA KWOTĘ 1 500 000,00 PLN0,03%.1039
1031Prognoza łącznej kwoty długu publicznego Gminy Krzęcin na lata 2010 - 20200,06%.2029
1032Uchwała Nr CXL/430/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Krzęcin w 2010 r. oraz o prawidło0,06%.1939
1029ZARZĄDZENIE NR 119/2010 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2010 rok0,01%.459
1030ZARZĄDZENIE NR 124/2010 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2010 rok.0,02%.531
1033Uchwała Nr CXL/429/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwaly budżetowej Gminy Krzęcin na 2010 rok0,06%.1952
1034OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KRZĘCIN wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji zespołu elektrowni wiatrowych w obrębie Żeńsko w gminie Krzęc0,14%.4794
1040Uchwała Nr XXXIII/204/2010 Rady Gminy Krzęcin z dnia 28.04.2010 r. w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium z wykonania budżetu Gminy Krzęcin za rok 20090,05%.1837
1038UCHWAŁA NR XXXIII/207/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie inwestycyjne: „Budowa kanal0,01%.400
1037UCHWAŁA NR XXXIII/206/2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzęcin na 2010 rok0,01%.278
1035UCHWAŁA NR XXXIII /204/ 2010 w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium z wykonania budżetu Gminy Krzęcin za rok 20090,01%.240
1036UCHWAŁA NR XXXIII/205/ 2010 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach0,01%.236
1041Uchwała w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach0,07%.2454
1039UCHWAŁA NR XXXIII/208/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Krzęcin na lata 2009-20130,01%.493
1042Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Krzęcinie0,03%.962
1043Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Krzęcin0,06%.2178
1044Uchwała Nr LX/180/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14 maja 2010r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Krzęcin0,05%.1779
1046Radni (oświadczenia za 2009 r.)0,02%.686
1045Wójt i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy (oświadczenia za 2009 r.)0,02%.569
1047Wolne stanowisko pracy (instruktor w Klubie Kultury w Przybysławiu)0,01%.412
1048ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ USŁUG PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ0,04%.1537
1051UCHWAŁA NR XXXIV/211/2010 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości gruntowych, stanowiących drogi gminne wchodzące w skład dróg powiatowych0,01%.180
1056UCHWAŁA NR XXXIV/216/2010 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2010 rok0,01%.220
1050UCHWAŁA NR XXXIV /210/ 2010 w sprawie przystąpienia Gminy Krzęcin do Stowarzyszenia pod nazwą „Zachodniopomorska Sieć Teleinformatyczna”0,01%.182
1049UCHWAŁA NR XXXIV/209/2010 w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy Krzęcin z okazji 20. rocznicy powstania samorządu terytorialnego w Polsce0,01%.173
1055UCHWAŁA NR XXXIV/215/2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Krzęcin0,01%.511
1053UCHWAŁA NR XXXIV/213/2010 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie inwestycyjne: „Wykonanie termomodernizacji budyn0,01%.179
1052UCHWAŁA NR XXXIV/212/2010 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie inwestycyjne: „Budowa kanalizacji sanitarnej wra0,01%.175
1054Uchwała Nr XXXIV/214/2010 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku budżetowego0,01%.187
1059III NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Krzęcin0,05%.1579
1058UCHWAŁA NR XXXIV/218/2010 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie inwestycyjne: „0,01%.210
1057Uchwała Nr XXXIV/217/2010 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji siłowni wiatrowych w obrębie Żeńsko gm. Krzęcin0,02%.724
1060OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZĘCIN o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji siłowni wiatrowych w obrębie Żeńsko w Gminie Krzęcin z dn. 13.07.2010r.0,15%.5075
1061Kominikat - Młodszy instruktor w Klubie Kultury w Przybysławiu0,02%.712
1062KOMUNIKNAT nr 1 i 2 (rozstrzygnięcie konkursu w ramach PPWOW) 0,01%.325
1063WYPRAWKA SZKOLNA 2010/110,22%.7481
1064Obwieszczenie z dn. 06.08.2010r. (dot. „Budowy słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV z powiązaniami: linią kablową średniego napięcia SN-15 kV, oraz linią kablową niskiego napięcia nn-0,4k0,14%.4780
1065Ogłoszenie o budowie boiska wielofunkcyjnego w Przybysławiu0,04%.1412
1066Ogłoszenie o przetargu - Przybysław II0,04%.1357
1068ZARZĄDZENIE NR 130/2010 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2010 rok0,00%.162
1074ZARZADZENIE NR 132/2010 w sprawei powołanie obwodowych komisji wyborczych0,01%.468
1085ZARZĄDZENIE NR 137/2010 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2010 rok0,01%.224
1069ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 63/ 2010 w sprawie powołania dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Krzęcinie0,01%.457
1077ZARZĄDZENIE NR 134/2010 w sprawie zmian budżetu Gminy Krzęcin na 2010 rok0,01%.482
1078ZARZĄDZENIE NR 134A/2010 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2010 rok0,01%.196
1079ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 68 / 2010 w sprawie wprowadzenia Polityki Jakości w Urzędzie Gminy Krzęcin0,01%.198
1080ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 69 / 2010 w sprawie przekazania sprzętu pożarniczego Zespołowi Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Krzęcinie0,01%.190
1081ZARZĄDZENIE NR 135/ 2010 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację usług w ramach Programu Integracji Społecznej0,01%.209
1082ZARZĄDZENIE NR 136 / 2010 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. – ̶0,01%.229
1086Zarządzenie Wewnętrzne nr 70/2010 w sprawie określenia sposobu dokonywania okresowych ocen, okresów, za które jest sporządzana ocena, kryteriów, na podstawie których jest sporządzana ocena oraz skali0,01%.255
1067ZARZĄDZENIE NR 129/2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzęcin na 2010 rok0,00%.157
1070ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 64 / 2010 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Krzęcin0,01%.441
1071ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 65/ 2010 w sprawie powołania koordynatora CAF oraz grupy samooceny0,01%.310
1072ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 66/ 2010 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością oraz Zespołu ds. Opracowania i Dokumentowania Systemu Zarządzania Jakością0,00%.159
1073ZARZĄDZENIE NR 131/2010 sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2010 rok0,01%.410
1075ZARZADZENIE NR 133/2010 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego0,01%.420
1076ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 67 / 2010 w sprawie nadania medalu „Zasłużony dla Gminy Krzęcin”0,01%.465
1087ZARZĄDZENIE NR 140/2010 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży0,01%.224
1088Zarządzenie nr 141/2010 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości0,01%.504
1089ZARZĄDZENIE NR 138/2010 w sprawie określenia trybu prac i szczegółowości materiałów dotyczących sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej do budżetu na 2011 rok0,02%.769
1090ZARZĄDZENIE NR 138a / 2010 w sprawie opracowania materiałów planistycznych na kolejny rok budże­towy przez podległe gminie jednostki organizacyjne0,01%.340
1091ZARZĄDZENIE NR 139/2010 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2010 rok0,01%.497
1092SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W KRZĘCINIE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY0,04%.1308
1093Obwieszczenie z dn. 13.09.2010 r.0,17%.5970
1094Termomodernizacja budynku Klubu Kultury w Zeńsku0,02%.557
1095Obwieszczenie Burmistrza Choszczna0,00%.83
1096SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRZĘCINIE0,03%.1192
1097Instruktora Kultury w Świetlicy Środowiskowej w Kaszewie0,02%.677
1100UCHWAŁA NR XXXV/221/2010 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2010 rok0,01%.273
1099UCHWAŁA NR XXXV/220/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Krzęcin na lata 2009-20130,02%.559
1098UCHWAŁA NR XXXV/219/ 2010 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krzęcin za I półrocze 2010 r.0,01%.202
1102UCHWAŁA NR XXXV/223/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie inwestycyjne: „Budowa kanaliz0,01%.246
1101Uchwała Nr XXXV/222/2010 w sprawie rozpatrzenia skargi członków Wspólnoty Mieszkaniowej0,02%.550
1103UCHWAŁA NR XXXV/224/ 2010 w sprawie upoważnienia wójta do udzielenia poręczenia0,01%.253
1104 I OGRANICZONY PRZETARG USTNY0,05%.1709
1105ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 71 / 2010 w sprawie nadania medalu „Zasłużony dla Gminy Krzęcin”0,02%.532
1106Wybory Samorządowe 20100,26%.8936
1109Wolne stanowisko pracy na zastępstwo (instruktor w Klubie Kultury w Mielęcinie)0,01%.431
1108Wolne stanowisko pracy na zastępstwo (instruktor w Klubie Kultury w Przybysławiu)0,01%.363
1107Wójt, Zastępca Wójta, Przewodniczący Rady Gminy na koniec V kadencji0,01%.364
1110ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 75 / 2010 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy0,01%.250
1112ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 74/2010 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji0,01%.196
1113Statut0,17%.5812
1114Podatki i opłaty0,17%.5922
1115Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków0,17%.5709
1116Radni (koniec V kadencji)0,02%.786
1111ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 72/2010 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji0,01%.237
1117Plan 61, czyli0,19%.6476
1119ZARZĄDZENIE NR 143/2010 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2010 rok0,00%.1
1118ZARZĄDZENIE NR 142/2010 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2010 rok0,00%.1
1121ZARZĄDZENIE NR 142/2010 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2010 rok0,00%.1
1122Zarz0,00%.134
1123ZARZĄDZENIE NR 143/2010 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2010 rok0,00%.152
1124ZARZĄDZENIE NR 144/2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzęcin na 2010 rok.0,00%.171
1140Uchwała Nr I/5/2010 w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Krzęcin0,01%.218
1132UCHWAŁA NR XXXVII/230/2010 w sprawie uchylenia uchwały0,01%.236
1136Uchwała Nr I/1/2010 w sprawie powołania komisji skrutacyjnej w celu przeprowadzenia0,01%.456
1137Uchwała Nr I/2/2010 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w wyborze przewodniczącego0,01%.424
1138Uchwała Nr I/3/2010 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w wyborze wiceprzewodniczących0,01%.449
1133UCHWAŁA NR XXXVII/231/2010 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2010 rok0,01%.258
1135UCHWAŁA NR XXXVII/233/2010 w sprawie upoważnienia wójta do udzielenia pożyczki z budżetu gminy0,01%.193
1134UCHWAŁA NR XXXVII/232/ 2010 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach0,01%.328
1126ZARZĄDZENIE NR 146/2010 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2010 rok.0,00%.145
1125ZARZĄDZENIE NR 145/2010 w sprawie zmian budżetu Gminy Krzęcin na 2010 rok.0,00%.135
1139Uchwała Nr I/4/2010 w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Krzęcin0,01%.174
1129UCHWAŁA NR XXXVI/227/2010 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie inwestycyjne:„0,00%.160
1127UCHWAŁA NR XXXVI/225/2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości0,01%.188
1130UCHWAŁA NR XXXVI/228/2010 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2010 rok0,01%.172
1131UCHWAŁA NR XXXVII/229/2010 w sprawie uchwalenia „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Krzęcin w latach 2010-2014”0,01%.205
1128UCHWAŁA NR XXXVI/226/2010 w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów0,00%.138
1141Przedłużony nabór na instruktorów Klubów Kultury w Mielęcinie i Przybysławiu0,01%.372
1142Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro0,04%.1484
1143Uchwała nr CXLII/448/20100,04%.1514
1144Uchwała nr CXLII/449/20100,04%.1474
1146UCHWAŁA NR III/12/2010 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2010 rok0,01%.235
1149UCHWAŁA NR III/7/2010 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu0,01%.244
1145UCHWAŁA NR III /11/2010 w sprawie wynagrodzenia wójta0,01%.271
1152UCHWAŁA NR III/13/ 2010 w sprawie upoważnienia wójta do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych w roku budżetowym 20110,01%.217
1148UCHWAŁA NR III/8/2010 w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Publicznych0,01%.201
1147UCHWAŁA NR III/10/2010 w sprawie ustalenia wysokości diety radnego0,01%.243
1150UCHWAŁA NR III/6/2010 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej0,01%.231
1151UCHWAŁA NR III/9/2010 w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska0,01%.307
1153ZARZĄDZENIE NR 149/2010 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krzęcin0,03%.894
1154Komunikat o wyborze Młodszego instruktora w Klubie Kultury w Mielęcinie 0,03%.871
1155ZARZĄDZENIE NR 150/2010 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krzęcin0,02%.530
1156Protokoły sesji VI kadencji0,20%.6859
1157UCHWAŁA Nr CLI/544/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej progn0,04%.1411
1158Pismo Znak.BF.1-3014-140-20100,04%.1303
1160Radni (początek VI kadencji)0,02%.818
1161ZARZĄDZENIE NR 156/2011 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krzęcin0,00%.28
1162ZARZĄDZENIE NR 156/2011 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krzęcin0,03%.898
1159Wójt, Przewodniczący Rady Gminy na początek VI kadencji0,02%.622
1163Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Ewidencja Działalności Gospodarczej, Dokumenty Stwierdzające Tożsatmości0,19%.6624
1164Obrona Cywilna, Gospodarka Przestrzenna Komunalna i ochrona środowiska0,19%.6549
1166Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzęcinie0,17%.5922
1165Sekretariat (Pokój nr 2)0,18%.6226
1167BUDŻET GMINY KRZĘCIN 2011r.0,01%.330
1168PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ0,04%.1540
1169ZARZĄDZENIE NR 154/2010 w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Krzęcin0,00%.52
1170ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 78/ 2010 w sprawie odwołania Pełnomocnika Wójta do spraw realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych0,01%.239
1172ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 77 / 2010 w sprawie odwołania zastępcy wójta0,01%.225
1173ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 80 / 2010 w sprawie legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Gminy Krzęcin0,01%.245
1174ZARZĄDZENIE NR 152/2010 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych0,01%.225
1175ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 79/2010 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego na terenie Gminy Krzęcin0,01%.256
1176ZARZĄDZENIE Nr 151 / 2010 w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym na terenie Gminy Krzęcin0,01%.248
1177ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 81 / 2010 w sprawie powołania komisji ds. rozpatrywania i opiniowania wniosków o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli0,01%.273
1178ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 82/ 2010 w sprawie powołania komisji ds. rozpatrywania i opiniowania wniosków o pomoc zdrowotną dla nauczycieli0,01%.281
1179ZARZĄDZENIE NR 155/2011 w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu dokonania wyboru sołtysów i rad sołeckich0,01%.257
1180Projekt uchwały nr V /.../2011 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicz0,02%.595
1181Projekt uchwały nr V /.../2011 w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krzęcin z Organizacjami Pozarządowymi na 2011 r.0,02%.523
1183ZARZĄDZENIE NR 147/2010 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego0,01%.220
1186ZARZĄDZENIE NR 149/2010 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krzęcin0,01%.210
1184ZARZĄDZENIE NR 148/2010 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2010r.0,01%.216
1185ZARZĄDZENIE NR 153/2010 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2010r;0,01%.199
1187ZARZĄDZENIE NR 150/2010 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krzęcin0,01%.218
1188ZARZĄDZENIE NR 156/2011 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krzęcin0,01%.208
1189POSTANOWIENIE nr GPKOŚ 7624/01/110,14%.4666
1190ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 83/ 2011 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Krzęcinie0,01%.232
1191ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 157/ 2011 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Krzęcinie0,01%.220
1192INFORMACJA0,17%.5932
1193Uchwała Nr IV/14/2011 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzęcin na rok 2011.0,04%.1520
1194UCHWAŁA NR IV/16/ 2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 20110,01%.239
1195UCHWAŁA NR IV/17/2011 w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Gospodarki Komunalnej0,01%.294
1196Uchwała Nr IV/14/2011 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzęcin na rok 2011.0,01%.227
1197ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 85/ 2011 w sprawie ustalenia Księgi jakości w Urzędzie Gminy Krzęcin0,01%.491
1198ZARZĄDZENIE NR 158 / 2011 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.0,03%.1039
1199ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 84/2011 w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej 14.000 euro w Urzędzie Gminy Krzęcin0,00%.3
1201ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 84/2011 w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej 14.000 euro w Urzędzie Gminy Krzęcin0,01%.235
1205ZARZĄDZENIE NR 162/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży0,01%.315
1204ZARZĄDZENIE NR 161/2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży mienia komunalnego0,01%.261
1203ZARZĄDZENIE NR 160/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży0,01%.247
1202ZARZĄDZENIE NR 159/2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży mienia komunalnego0,01%.230
1206Inwestycje/remonty Budżet Gminy Krzęcin 20110,15%.5298
1207ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 163/ 2011 w sprawie powołania dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Krzęcinie0,00%.9
1208ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 164/ 2011 w sprawie powołania dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Krzęcinie0,02%.579
1209Terminy spotkań stałych komisji rady gminy0,15%.5080
1210Budowa sieci wodociągowej Granowo-Sobieradz0,03%.903
1215UCHWAŁA NR V/21/2011 w sprawie przyjęcia regulaminu stałych komisji Rady Gminy Krzęcin0,01%.177
1219UCHWAŁA NR V/27/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Chłopowo w latach 2007-20130,00%.159
1218UCHWAŁA NR V/24/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso0,00%.154
1223UCHWAŁA NR V/20/2011 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Krzęcin oraz planów pracy jej stałych komisji na rok 20110,01%.237
1220UCHWAŁA NR V/26/2011 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Krzęcin0,01%.195
1214UCHWAŁA NR IV/15/2011 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzęcin na lata 2011-20200,01%.206
1216UCHWAŁA NR V/22/2011 w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu0,01%.212
1217UCHWAŁA NR V/23/2011 w sprawie wyboru delegata Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania0,01%.197
1221UCHWAŁA NR V/19/2011 w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krzęcin0,01%.227
1222UCHWAŁA NR V/18/2011 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o w0,01%.229
1224UCHWAŁA NR V/25/2011 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2011 rok0,01%.234
1226OGŁASZA I OGRANICZONY PRZETARG USTNY sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących0,03%.1008
1227OBWIESZCZENIE Z DNIA 22 MARCA 2011 R. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji siłowni wiatrowych w obrębach Krzęcin, Słonice, Żeńsk0,14%.4776
1230ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 86/2011 w sprawie nieodpłatnego przekazania w zarząd pojazdów0,01%.223
1229ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 87/2011 w sprawie zatwierdzenia Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 20110,01%.338
1228ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 88/2011 w sprawie ustalenia Procedury zapewnienia bezpieczeństwa danych i systemów informatycznych w Urzędzie Gminy Krzęcin0,01%.308
1231Uchwała Nr XLII/148/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Krzęcin0,03%.917
1234Zarządzenie Nr 164/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży0,01%.375
1232Uchwała Nr XLII/149/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu ter0,03%.1010
1233Zarządzenie nr 163/2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży mienia komunalnego0,02%.541
1235Zarządzenie Nr 164/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży0,01%.327
1237O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego0,14%.4852
1238Budowa zespołu rekreacyjno-sportowego w Kaszewie0,03%.1031
1240ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 89/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego na terenie Gminy Krzęcin0,01%.246
1241ZARZĄDZENIE NR 165/2011 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2011 rok.0,00%.109
1239ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 90/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminnej instytucji kultury za rok 20100,01%.250
1242ZARZĄDZENIE Nr 168/2011 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy mienia komunalnego0,01%.266
1244UCHWAŁA NR VI/29/2011 w sprawie uchwalenia Regulaminu porządkowego cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Krzęcin0,01%.296
1246UCHWAŁA NR VI/31/2011 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w zakresie nieodpłatnej pomocy w formie dożywiania dla osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych0,01%.246
1243UCHWAŁA NR VI/28/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych i granic obwodów tych szkół0,01%.205
1245UCHWAŁA NR VI/30/2011 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Krzęcin0,01%.275
1247SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRZĘCIN ZA 2010 ROK0,03%.1193
1248Radni (oświadczenia za 2010 r.)0,02%.751
1249Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy (oświadczenia za 2010 r.)0,02%.537
1250Termomodernizacja budynku administracyjnego Urządu Gminy w Krzęcinie0,02%.809
1251I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY0,02%.741
1252Wójt, Przewodniczący Rady Gminy Krzęcin (oświadczenia za 2010 r.)0,02%.683
1253Nabór Kandydatów na Ławników0,17%.5813
1254UCHWAŁA NR CL/306/2011 w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gmina Krzęcin w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzęcin z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok0,02%.848
1260UCHWAŁA NR VII/36/2011 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2011 rok0,01%.235
1259UCHWAŁA NR VII /37/ 2011 w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie likwidacji Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy u0,01%.268
1257UCHWAŁA NR VII/35/2011 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie inwestycyjne: „Budowa sieci wodociągowej Granowo-So0,01%.271
1256UCHWAŁA NR VII/34/2011 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie inwestycyjne: „Termomodernizacja budynku administra0,01%.222
1255UCHWAŁA Nr VII /32/ 2011 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji siłowni wiatrowych w obrębach Krzęcin, Słonice, Żeńsko i Nowy Klukom na terenie Gminy Kr0,03%.1017
1258UCHWAŁA NR VII/33/2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2009-20130,01%.279
1262UCHWAŁA NR VIII/46/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu najmu za lokale oraz czynszu dzierżawnego za grunty wchodzące do zasobu komunalnego Gminy Krzęcin0,01%.254
1268UCHWAŁA NR VIII/45/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Żeńsko w latach 2007-20130,01%.231
1265UCHWAŁA NR VIII/44/2011 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2011 rok0,01%.277
1264UCHWAŁA NR VIII/43/2011 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie deficytu budżetu0,01%.269
1263UCHWAŁA NR VIII/42/2011 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie inwestycyjne: „B0,01%.228
1261Uchwała Nr VIII/40/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzęcin na lata 2011-2020.0,01%.211
1267UCHWAŁA NR VIII /39/ 2011 w sprawie absolutorium dla wójta z tytułu wykonania0,00%.1
1266UCHWAŁA NR VIII /38/ 2011 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok0,00%.1
1271UCHWAŁA NR VIII /39/ 2011 w sprawie absolutorium dla wójta z tytułu wykonania0,01%.272
1269UCHWAŁA NR VIII/41/2011 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie inwestycyjne: „B0,01%.242
1270UCHWAŁA NR VIII /38/ 2011 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok0,01%.213
1272ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 47a/2009 w sprawie upoważnienia sekretarza gminy do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta0,01%.220
1273Uchwała nr CLXXIX/388/2011 w sprawie wydania opinii o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego0,02%.745
1274UCHWAŁA NR V/18/2011 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o w0,00%.1
1275UCHWAŁA NR V/19/2011 w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krzęcin0,00%.2
1276Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2010.0,15%.5217
1277UCHWAŁA NR V/19/2011 w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krzęcin0,15%.5204
1278UCHWAŁA NR V/18/2011 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o w0,16%.5645
1282ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 78/ 2010 w sprawie odwołania Pełnomocnika Wójta do spraw realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych0,15%.5203
1281UCHWAŁA NR XXXII /195/ 2010 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 20100,15%.5313
1280UCHWAŁA NR IV/16/ 2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 20110,16%.5363
1283ZARZĄDZENIE NR 174/2011 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na zakup podręczników dla uczniów objętych Rządowym programem „Wyprawka szkolna - 2011”0,02%.842
1284WYPRAWKA SZKOLNA 2011/120,16%.5461
1287ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 94/2011 w sprawie zatwierdzenia rocznego Planu kontroli w Urzędzie Gminy Krzęcin, gminnych jednostkach organizacyjnych oraz instytucji kultury w 2011 roku0,01%.208
1285ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 93/2011 w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzęcin, na rok szkolny 2011/20120,01%.192
1286ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 92/2011 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu gospodarowania środkami Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Krzęcin0,01%.203
1288ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 91 / 2011 w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych0,01%.188
1289ZARZĄDZENIE NR 170/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych0,01%.187
1292ZARZĄDZENIE NR 169/2011 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2011 rok.0,01%.184
1294ZARZĄDZENIE NR 172/2011 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2011 rok0,01%.223
1293ZARZĄDZENIE NR 171/2011 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2011 rok0,01%.216
1295ZARZĄDZENIE NR 173/2011 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2011 rok.0,01%.394
1291ZARZĄDZENIE NR 165/2011 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2011 rok0,01%.201
1297ZARZĄDZENIE NR 154/2010 w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Krzęcin oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych0,03%.994
1290ZARZĄDZENIE NR 163/2011 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy na 2011 rok0,01%.187
1296ZARZĄDZENIE NR 175/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznacznonych do sprzedaży0,01%.477
1298ZARZĄDZENIE NR 176/2011 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2011 rok0,01%.454
1299OBWIESZCZENIE 20110,13%.4425
1300UCHWAŁA Nr VII /32/ 2011 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji siłowni wiatrowych w obrębach Krzęcin, Słonice, Żeńsko i Nowy Klukom na terenie Gminy Kr0,13%.4545
1301LEX - logowanie0,26%.8941
1302WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY KRZĘCIN0,17%.5996
1303Instruktor Kultury w Chłopowie0,04%.1391
1304OGŁASZA I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących0,05%.1786
1305OPS - referent ds. świadczeń rodzinnych , funduszu alimentacyjnego oraz dodatków mieszkaniowych0,04%.1506
1306O B W I E S Z C Z E N I E o wyborach do Sejmu RP i Senatu RP0,01%.318
1310UCHWAŁA NR IX/50/2011 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Choszcznie na kadencję w latach 2012-20150,01%.257
1308UCHWAŁA NR IX/49/2011 w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Choszcznie w kadencji 2012-20150,01%.276
1311ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 96/2011 w sprawie upoważnienia Pana Piotra Drobotko do występowania do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Choszcznie o wydanie informacji0,01%.261
1307UCHWAŁA NR IX/51/2011 w sprawie określenia zasad wynajmowania i wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzęcin0,01%.322
1309UCHWAŁA NR IX/52/ 2011 w sprawie zatwierdzenia ceny za zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowane przez Zespół Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Krzęcinie0,01%.296
1312ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 95 / 2011 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do wykonywania czynności związanych z przyjęciem zawiadomienia i sporządzeniem aktu pełnomocnictwa do głosowania w wy0,01%.264
1313UCHWAŁA NR IX/47/2011 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2011 rok0,01%.286
1314Uchwała Nr IX/48/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzęcin na lata 2011-2020.0,01%.183
1315UDZIELENIE I OBSŁUGA BANKOWEGO KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NA POKRYCIE DEFICYTU BUDŻETU GMINY KRZĘCIN0,03%.952
1316ZARZĄDZENIE NR 178/2011 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych0,02%.671
1317Uchwała Nr XXXIV/217/2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji siłowni wiatrowych w obrębie Żeńsko gm. Krzęcin0,15%.5209
1323ZARZĄDZENIE NR 179/2011 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2011 rok0,00%.19
1320ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 99/2011 w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, odbierania od dłużnika alimentacyjnego oświadczenia majątkowego oraz powiadamiania go o przekazaniu0,01%.236
1319ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 100/2011 w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzęcinie do przekazywania inforacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego do biura in0,01%.215
1321ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 98/2011 w sprawie powołania komisji stypendialnej0,01%.244
1325UCHWAŁA NR CCXI/473/2011 W SPRAWIE WYDANIA OPONII O PRZEDŁOŻONEJ PRZEZ WÓJTA GMIINY KRZĘCIN INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2011 R.0,02%.745
1324INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU0,02%.657
1322ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 97/2011 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do przyjmowania zgłoszeń kandydatów do członków obwodowych komisji wyborczych0,01%.207
1326ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 101/2011 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do przyjmowania, przesyłania i niszczenia wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodar0,01%.255
1327ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 60b/2010 w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji0,00%.1
1329ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 60b/2010 w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji0,01%.222
1330Świadczenie usługi edukacyjnej w projekcie o tytule „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Krzęcin”0,04%.1359
1333ZARZĄDZENIE NR 179/2011 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2011 rok0,00%.156
1335ZARZĄDZENIE NR 177/2011 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2011 rok.0,01%.212
1334ZARZĄDZENIE NR 178/2011 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2011 rok.0,01%.196
1332ZARZĄDZENIE NR 180/2011 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2011 rok.0,01%.190
1331ZARZĄDZENIE NR 181/2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Krzęcin na 2011 rok.0,01%.183
1336PROJEKT BUDŻETU GMINY KRZĘCIN NA 2012 ROK0,00%.158
1337PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2012 - 20200,02%.844
1340UCHWAŁA NR X/53/2011 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Choszcznie0,01%.209
1339UCHWAŁA NR X /56/ 2011 w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadają0,00%.35
1338UCHWAŁA NR X/55/2011 w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/51/2011 Rady Gminy Krzęcin z dnia 8 września 2011 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania i wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własnoś0,01%.211
1341UCHWAŁA NR X/57/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Granowo w latach 2007-20130,01%.233
1342UCHWAŁA NR X /54/ 2011 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu porządkowego cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Krzęcin0,01%.206
1343OBWIESZCZENIE Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej0,01%.319
1345UCHWAŁA NR XI/59/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości0,01%.212
1346UCHWAŁA NR XI/60/2011 w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów0,01%.219
1352UCHWAŁA NR XI/62/2011 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę realizowane przez Zespół Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Krzęcinie0,01%.269
1351UCHWAŁA NR XI/63/2011 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków realizowane przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Mielęcin”0,01%.176
1354UCHWAŁA NR XI /67/2011 w sprawie zmiany statutu Gminnego Centrum Kultury w Krzęcinie0,01%.465
1350UCHWAŁA NR XI /66/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez wójta umowy na użyczenie Gminie Krzęcin lokalu użytkowego w Kaszewie przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. św. Jadwigi Zieleniewie0,01%.226
1353UCHWAŁA NR XI/65/2011 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Krzęcin0,00%.46
1349UCHWAŁA NR XI/64/2011 w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krzęcin w latach 2011-2015”0,01%.207
1344UCHWAŁA NR XI/61/2011 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej0,01%.198
1347UCHWAŁA NR XI/58/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych0,01%.382
1348UCHWAŁA NR XI/69/2011 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 20120,01%.248
1355Uchwała nr X/68/2011 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2011 rok0,01%.221
1356PROJEKT UCHWAŁY w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krzęcin0,01%.175
1357Specjalista ds. koordynowania projektów - Lider Pojezierza Barlinek0,02%.755
1358Wykaz nieruchomości0,03%.871
1359Zakup autobusu 39- osobowego (plus 1 miejsce dla kierowcy), z 1 miejscem do kotwiczenia wózka inwalidzkiego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych0,04%.1405
1361UCHWAŁA NR CCLIX/626/2011 W SPRAWIE OPINII O PRZEDŁOŻONYM PRZEZ WÓJTA GMINY KRZĘCIN PROJEKCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMIYNY KRZĘCIN NA LATA 2012-2020.0,03%.981
1360UCHWAŁA NR CCLIX/625/2011 W SPRAWIE WYDANIA OPINNI O PRZEDŁOŻONYM PROJEKCIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KRZĘCIN NA 2012 ROK0,04%.1542
1362PROJEKT BUDŻETU GMINY KRZĘCIN NA 2012 ROK (na dzień 29 grudnia 2011 r.)0,03%.1107
1366UCHWAŁA NR XII /74/2011 w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzęcin0,01%.238
1369Uchwała Nr XII/73/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzęcin na lata 2011-2020.0,01%.186
1365UCHWAŁA NR XII /74/2011 w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzęcin0,00%.1
1371ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 102/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół,, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzęcin, na rok szkolny 2011/20120,01%.177
1372ZARZĄDZENIE NR 183/2011 w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Krzęcin0,01%.172
1376Uchwała Nr XII/71/2011 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzęcin na lata 2012-20200,00%.146
1368UCHWAŁA NR XII/72/2011 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2011 rok0,01%.230
1375ZARZĄDZENIE NR 182/2011 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2011 rok0,00%.137
1377UCHWAŁA NR XII/72/2011 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2011 rok0,01%.177
1364UCHWAŁA NR XII/76/2011 w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krzęcin0,01%.485
1363UCHWAŁA NR XII/75/2011 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach, dla któ0,01%.241
1374ZARZĄDZENIE NR 185/2011 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2011 rok0,00%.141
1373ZARZĄDZENIE NR 184/2011 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej0,01%.173
1378UCHWAŁA NR XII/76/2011 w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krzęcin0,14%.4977
1379ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego0,13%.4482
1380Przetarg nieograniczony na zakup oleju napędowego i benzyny dla pojazdów i sprzętu mechanicznego będących własnością Gminy Krzęcin, użytkowanych przez Zespół Gospodarki Komunalnnej i Ochrony Środowis0,02%.758
1381UCHWAŁA NR IX/40/2012 w sprawie wydania opinii o prawidłowość planowaniej kwoty długu Gminy Krzęcin na 2012 r.0,01%.507
1382Wykonanie zespołu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Rakowo0,05%.1623
1383Sukcesywny zakup paliwa w systemie bezgotówkowym dla pojazdów i sprzętu mechanicznego, użytkowanych przez Zespół Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Krzęcinie w okresie 15.02.2012 do 31.12.200,04%.1378
1384Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zespołu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Chłopowo0,05%.1750
1386ZARZĄDZENIE NR 190 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży mienia komunalnego0,01%.179
1385ZARZĄDZENIE NR 191 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży0,00%.158
1388Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w sferze działalności pożytku publicznego w zakresie0,16%.5350
1387ZARZĄDZENIE NR 192 / 2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań0,00%.162
1390ZARZĄDZENIE NR 186 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzęcin na 2011 rok0,00%.149
1391ZARZĄDZENIE NR 187/2012 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy na 2012 rok.0,01%.427
1392ZARZĄDZENIE NR 187/2011 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Krzęcin na 2012 rok0,02%.822
1393Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2011.0,18%.6214
1389ZARZĄDZENIE NR 188 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2012 rok.0,00%.151
1394ZARZĄDZENIE NR 189/2012 w sprawie zatwierdzenia Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 20120,00%.163
1395Informacje o zamiarze zmiany statusu Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Krzęcinie0,14%.4966
1396Ile wydaliśmy na alkohol w latach 2009-20110,13%.4517
1397SPRAWOZDANIE GKRPA na tarenie Gminy Krzęcin w 2011 rok0,15%.5091
1398Informacja na temat pomocy materialnej o charakterze socjalnymw formie STYPENDIUM SZKOLNEGO dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzęcin0,16%.5564
1399O B W I E S Z C Z E N I E (20.02.2012 r.)0,13%.4323
1400ROZLICZENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2011 ROKU0,02%.698
1407UCHWAŁA NR XIV/84/2012 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Krzęcin0,01%.188
1403UCHWAŁA NR XIV/82/2012 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Krzęcin oraz planów pracy jej stałych komisji na rok 20120,01%.186
1401UCHWAŁA NR XIV/80/ 2012 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 20120,00%.171
1404UCHWAŁA NR XIV/79/2012 w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzęcin w roku 2012”0,01%.187
1405UCHWAŁA NR XIV/81/2012 w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy Rady Gminy Krzęcin oraz jej stałych komisji w roku 20110,01%.204
1406UCHWAŁA NR XIV/85/ 2012 w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadaj0,00%.171
1402UCHWAŁA NR XIV/78/2012 w sprawie gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń oraz warunków0,00%.160
1408UCHWAŁA NR XIV/83/2012 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2012 rok0,00%.158
1409UCHWAŁA NR XIII/77/2012 w sprawie stanowiska Rady Gminy Krzęcin dotyczącego działań Ministerstwa Sprawiedliwości zmierzających do zniesienia Sądu Rejonowego w Choszcznie0,00%.134
1411REJESTR INSTYTUCJI KULTURY0,16%.5592
1412ZARZĄDZENIE NR 193/2012 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krzęcin0,03%.902
1413ZARZĄDZENIE NR 193/2012 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krzęcin0,00%.150
1414Stanowisko pracownika samorządowego ds. wojskowych, obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w niepełnym wymiarze czasu pracy (1/4 etatu)0,03%.1072
1410Ogłoszenie dla Przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych0,13%.4616
1415P R O T O K Ó Ł z posiedzenia komisji z dnia 2 marca 2012 r.0,15%.5111
1417ZARZĄDZENIE NR 196 / 2012 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej0,00%.169
1419O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 1 marca 2012 r. - Prokolno0,11%.3877
1418O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 1 marca 2012 r.0,12%.4024
1420ZARZĄDZENIE NR 198 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.0,00%.162
1421ZARZĄDZENIE NR 197 w sprawie przeznaczenie do sprzedaży mienia komunalnego.0,01%.173
1422NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH MIENIE KOMUNALNE GMINY KRZĘCIN0,04%.1443
1416ZARZĄDZENIE NR 194 / 2012 w sprawie przekazania środków trwałych w nieodpłatne użytkowanie Gminnego Centrum Kultury w Krzęcinie0,01%.191
1423Sprawozdanie roczne za 2011 rok0,02%.540
1424OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia projektu rozporządzenia0,12%.4049
1427ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 105/2012 w sprawie upoważnienia Pani Magdaleny Czarneckiej do wykonywania czynności związanych z przyjmowaniem wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego0,00%.143
1425ZARZĄDZENIE NR 199 / 2012 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej0,00%.153
1426ZARZĄDZENIE NR 196 / 2012 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. wojskowych, obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego0,00%.156
1428Wykaz punktów sprzedaży alkoholi na terenie Gminy Krzęcin0,15%.5100
1429Krzęcin: Budowa zespołu rekreacyjno-sportowego w Rakowie OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane0,00%.127
1430Budowa zespołu rekreacyjno-sportowego w Rakowie - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane0,00%.4
1432UCHWAŁA NR XV/87/2012 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Gmina Krzęcin0,01%.216
1431UCHWAŁA NR XV/86/2012 w sprawie nie wyodrębnienia w budżecie Gminy Krzęcin na rok 20130,00%.164
1434UCHWAŁA NR XXXVI/126/2012 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Krzęcin sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2011.0,01%.458
1433ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 106 / 2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminnej instytucji kultury za rok 20110,00%.162
1435ZARZĄDZENIE NR 200/2012 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2012 rok0,00%.160
1436ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 105 / 2011 w sprawie wprowadzenia „Instrukcji organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Urzędu Gminy Krzęcin oraz zasad i trybu postępowania z dokumentacją&#0,00%.130
1437ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 104/2011 w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej do stosowania0,02%.571
1438ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 108/2012 w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej do stosowania w Urzędzie Gminy Krzęcin0,01%.177
1439ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 107/2012 w sprawie wprowadzenia "Instrukcji organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Urzędu Gminy Krzęcin oraz zasad i trybu postępowania z dokumentacją"0,00%.157
1447UCHWAŁA NR XVI /96/ 2012 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka„Partnerstwo Jezior”0,01%.187
1453UCHWAŁA NR XVI/95/2012 w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Krzęcin w roku 20120,01%.175
1452UCHWAŁA NR XVI/94/2012 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie inwestycyjne: „Bu0,01%.177
1455UCHWAŁA NR XV/88/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzęcin na 2012 rok0,01%.178
1449UCHWAŁA NR XVI /90/ 2012 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok0,01%.183
1450UCHWAŁA NR XVI /91/ 2012 w sprawie absolutorium dla wójta z tytułu wykonania0,01%.187
1451UCHWAŁA NR XVI/93/2012 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie inwestycyjne: „Bu0,01%.174
1454UCHWAŁA NR XVI/92/2012 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2012 rok0,01%.185
1456Uchwała Nr XV/89/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzęcin na lata 2012-20200,01%.193
1457UCHWAŁA NR LI/170/2012 w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzęcin w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzęcin z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2011 rok.0,01%.277
1459ZARZĄDZENIE NR 203/2012 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy mienia komunalnego0,01%.197
1460ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 110/2012 w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzęcin, na rok szkolny 2012/20130,01%.205
1458ZARZĄDZENIE NR 202/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy0,01%.181
1462ZARZĄDZENIE NR 201/2012 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2012 rok0,01%.181
1461ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 109/2012 w sprawie przystąpienia do prac nad opracowaniem arkuszy organizacyjnych szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzęcin, na rok szkolny 2011/20120,01%.180
1463Wójt, sekretarz, skarbnik i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy (oświadczenia za 2011 r.)0,03%.1085
1464Radni (oświadczenia za 2011 r.)0,01%.442
1465Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż pojazdu będącego własnością Gminy Krzęcin: AUTOSAN H9.210,03%.1067
1467UCHWAŁA NR XVII/98/2012 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości0,01%.354
1466UCHWAŁA NR XVII/101/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso0,02%.522
1468UCHWAŁA NR XVII/97/2012 w sprawie nabycia nieruchomości0,01%.394
1469UCHWAŁA NR XVII/99/2012 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2012 rok0,01%.367
1470Uchwała Nr XVII/100/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzęcin na lata 2012-20200,01%.390
1471Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż pojazdu będącego własnością Gminy Krzęcin0,04%.1226
1472PRZETARG USTNY na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Krzęcin0,03%.880
1473UCHWAŁA NR LXXVIII/281/2012 w sprawie wydania opinii o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego0,01%.255
1474ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 111/2012 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji dotyczących uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych0,00%.149
1475UCHWAŁA NR XVIII/102/2012 w sprawie zmian budżetu Gminy Krzęcin na 2012 rok0,02%.736
1476ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 94a/20110,01%.331
1477Zarządzenie Wewnętrzne Nr 107a/20120,01%.472
1479Wyprawka szkolna 2012/130,14%.4980
1478ZARZĄDZENIE NR 207/2012 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w 2012 r. w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna”0,01%.367
1480Pracownik socjalny - Konkurs0,04%.1320
1481Zarządzenie Nr 208/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży0,01%.415
1482ZARZĄDZENIE NR 209/2012 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży mienia komunalnego0,01%.366
1484ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 112/2012 w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową0,01%.440
1483ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 113 / 2012 w sprawie opinii dotyczącej Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Centrum Kultury w Krzęcinie0,01%.355
1485OGŁASZA NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących0,01%.479
1487ZARZĄDZENIE NR 211/2012 zmieniające Zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Krzęcinie.0,01%.175
1488ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 115/2012 w sprawie ostatecznej akceptacji przydziału lokalu socjalnego oraz upoważnienia kierownika Zespołu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Krzęcinie do zawraci0,01%.187
1486ZARZĄDZENIE NR 210/2012 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2012 rok0,01%.174
1489ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 114/2012 w sprawie udzielenia kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzęcinie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji w sprawach zakresu wspierania r0,01%.190
1491ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 116 / 2012 w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej, oznaczonej klauzulami „Zastrzeżone” i „Poufne”, oraz przekazania0,01%.219
1493OBWIESZCZENIE z dn. 4 września 2012 r.0,13%.4352
1494Budowa stadionu piłkarskiego w Krzęcinie0,04%.1371
1495INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRZĘCIN ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2012 ROK0,02%.632
1497UCHWAŁA NR XIV/79/2012 w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzęcin w roku 2012”0,04%.1373
1498UCHWAŁA NR XIV/84/2012 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Krzęcin0,04%.1274
1501UCHWAŁA NR XVII/101/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso0,04%.1423
1500UCHWAŁA NR XV/87/2012 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Gmina Krzęcin0,04%.1505
1499UCHWAŁA NR XIV/85/ 2012 w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadaj0,04%.1512
1496UCHWAŁA NR XIV/78/2012 w sprawie gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń oraz warunków0,05%.1595
1502UCHWAŁA NR CXXII/413/2012 w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Krzęcin inforamcji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.0,01%.321
1512UCHWAŁA NR XIX/104/2012 sprawie podziału Gminy Krzęcin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu0,02%.807
1511UCHWAŁA NR XIX/109/2012 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji0,02%.662
1510UCHWAŁA NR XIX/106/2012 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej0,01%.223
1509UCHWAŁA NR XIX/108/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości0,02%.598
1508UCHWAŁA NR XIX/107/2012 w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów0,01%.213
1503UCHWAŁA NR XIX/103/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych0,00%.3
1504UCHWAŁA NR XIX/112/2012 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2012 rok0,01%.195
1513UCHWAŁA NR XIX/111/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzęcin na lata 2012-20200,01%.282
1505UCHWAŁA NR XIX/110/2012 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań0,01%.191
1506UCHWAŁA NR XIX/105/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzęcin0,01%.475
1514UCHWAŁA NR XIX/103/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych i granic obwodów tych szkół0,01%.229
1507UCHWAŁA NR XIX /113/ 2012 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krzęcin za I półrocze 2012 r.0,01%.195
1515OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia (z dnia 2 października 2012 r.)0,13%.4491
1516ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 110a/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzęcin, na rok szkolny 2012/20130,01%.208
1517ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 119/2012 w sprawie ostatecznej akceptacji przydziału lokalu socjalnego oraz upoważnienia kierownika Zespołu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Krzęcinie do zawarcia0,01%.203
1519UDZIELENIE I OBSŁUGA BANKOWEGO KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW0,02%.519
1521ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 88a / 2012 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Procedury zapewnienia bezpieczeństwa danych i systemów informatycznych w Urzędzie Gminy Krzęci0,02%.579
1520ZARZĄDZENIE NR 194 / 2012 w sprawie przekazania środków trwałych w nieodpłatne użytkowanie Gminnego Centrum Kultury w Krzęcinie0,01%.202
1523ZARZĄDZENIE NR 216/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży0,01%.235
1524O B W I E S Z C Z E N I E - GPKOŚ 6730.55.20120,11%.3760
1522ZARZĄDZENIE NR 217/2012 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży mienia komunalnego0,01%.230
1525ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 118 / 2012 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przydziału środków ochrony osobistej, środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, prania i naprawy odzieży o0,01%.220
1527UCHWAŁA NR XX/114/2012 w sprawie zamiaru zmiany struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej w Chłopowie i Szkoły Podstawowej w Granowie oraz ich przekształcenia w szkoły filialne Szkoły Podstawowej w0,02%.537
1528UCHWAŁA NR XX/115/2012 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2012 rok0,01%.175
1526UCHWAŁA NR XX/117/2012 w sprawie podziału Gminy Krzęcin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych0,01%.264
1529UCHWAŁA NR XX/116/2012 w sprawie zamiaru podziału Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Krzęcinie i połączeniu wydzielonej Biblioteki Publicznej z Gminnym Centrum Kultury w Krzęcinie0,01%.203
1530ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 120/2012 w sprawie powołania zespołu ds. dostosowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzęcin do przepisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czy0,00%.142
1531ZARZĄDZENIE NR 219/2012 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2012 rok0,00%.146
1532ZARZĄDZENIE NR 218/2012 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2012 rok0,01%.204
1533PROJEKT UCHWAŁY w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krzęcin0,02%.524
1536Pracownik samorządowy ds. gospodarki przestrzennej, komunalnej i ochrony środowiska w pełnym wymiarze czasu pracy0,06%.2000
1535ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 121/2012 w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Krzęcin0,02%.695
1534ZARZĄDZENIE NR 220 / 2012 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki przestrzennej, komunalnej i ochrony środowiska0,00%.171
1538ZARZĄDZENIE NR 222/2012 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży mienia komunalnego0,01%.174
1537ZARZĄDZENIE NR 221/2012 w ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży0,01%.183
1540PROJEKT UCHWAŁY w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzęcin na 2013 rok0,02%.650
1539PRZETARG USTNY na nieruchomości stanowiące mienie komunalne gminy Krzęcin0,03%.881
1541Zmiana regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku w gminach0,13%.4324
1542ZARZĄDZENIE NR 223/2012 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego0,01%.230
1547ZARZĄDZENIE NR 212/2012 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gmiyn Krzęcin na 2012 rok0,00%.143
1549ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 123/2012 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy Krzęcin0,01%.217
1548ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 122/2012 w sprawie ostatecznej akceptacji przydziału lokalu socjalnego oraz upoważnienia kierownika Zespołu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Krzęcinie do zawarcia0,01%.179
1546ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 117/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Krzęcin0,00%.160
1545ZARZĄDZENIE NR 213/2012 w sprawie opracowania materiałów planistycznych na kolejny rok budżetowy przez podległe gminie jednostki organizacyjne0,00%.161
1544ZARZĄDZENIE NR 214/2012 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2012 rok0,00%.163
1543ZARZĄDZENIE NR 215/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania środków trwałych w nieodpłatne użytkowanie Gminnego Centrum Kultury w Krzęcinie0,01%.173
1550Sukcesywny zakup paliwa w systemie bezgotówkowym dla pojazdów i sprzętu mechanicznego, użytkowanych przez Zespół Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Krzęcinie w okresie 01.01.2013 do 31.12.200,01%.331
1561Harmonogram uchwalenia uchwał Rady Gminy Krzęcin wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z póź. zm.)0,11%.3790
1552UCHWAŁA NR XXI/119/2012 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę realizowane przez Zespół Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Krzęcinie0,00%.158
1553UCHWAŁA NR XXI/120/2012 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków realizowane przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Mielęcin”0,00%.160
1551UCHWAŁA NR XXI/118/2012 w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krzęcin0,01%.214
1562UCHWAŁA NR XXI/118/2012 w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krzęcin z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 r.0,13%.4379
1557UCHWAŁA NR XXI/125/2012 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w0,02%.794
1560UCHWAŁA NR XXI/123/2012 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi0,02%.677
1555UCHWAŁA NR XXI/122/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty0,03%.1077
1556UCHWAŁA NR XXI/124/2012 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości0,02%.836
1563UCHWAŁA NR XIX/108/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości0,04%.1310
1558UCHWAŁA NR XXI/126/2012 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne0,02%.794
1554UCHWAŁA NR XXI/121/2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzęcin0,02%.795
1559UCHWAŁA NR XXI/127/2012 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2012 rok0,01%.197
1564Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego0,12%.4227
1566UCHWAŁA NR CLII/516/2012 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Krzęcin projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok oraz opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu na 20130,01%.248
1565UCHWAŁA NR CLII/517/2012 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Krzęcin projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2020.0,01%.285
1568Sukcesywny zakup paliwa w systemie bezgotówkowym dla pojazdów i sprzętu mechanicznego, użytkowanych przez Zespół Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Krzęcinie w okresie 01.01.2013 do 31.12.200,01%.471
1567OBWIESZCZENIE OD KRUS0,01%.201
1572ZARZĄDZENIE NR 224/2012 zmieniające Zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Krzęcinie0,00%.167
1569ZARZĄDZENIE NR 225/2012 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2012 rok.0,00%.156
1570ZARZĄDZENIE NR 226/2012 w sprawie powołania zespołu organizacyjnych do przeprowadzenia ewakuacji ludności III stopnia na terenie gminy Krzęcin0,01%.182
1571ZARZĄDZENIE NR 227/2012 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2012 rok.0,00%.161
1573Na rok 20130,14%.4669
1574Na rok 20120,10%.3387
1575Na rok 20120,00%.3
1576Na 20130,10%.3598
1577NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY0,01%.439
1579ZARZĄDZENIE NR 230/2013 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krzęcin0,02%.847
1578ZARZĄDZENIE NR 230/2013 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krzęcin0,01%.187
1580ZARZĄDZENIE NR 229/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia0,01%.177
1585Uchwała Nr XXII/133/2012 w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej0,00%.151
1584UCHWAŁA NR XXII/131/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzęcin na lata 2012-20200,00%.150
1586Uchwała Nr XXII/132/2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzęcin na rok 2013.0,02%.739
1583UCHWAŁA NR XXII/129/2012 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości0,00%.161
1582UCHWAŁA NR XXII/130/2012 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2012 rok0,00%.166
1581UCHWAŁA NR XXII/128/2012 w sprawie zamiaru utworzenia Punktu Przedszkolnego w Krzęcinie0,01%.186
1587ZARZĄDZENIE NR 228/2012 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2012 rok.0,00%.137
1588ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 124/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego na terenie Gminy Krzęcin0,00%.138
1589ZARZĄDZENIE NR 233 / 2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w sferze działalności pożytku publicznego0,03%.984
1590ZAPROSZENIE DO SŁADANIA OFERT0,14%.4874
1591Informacja0,11%.3698
1592UCHWAŁA NR XI/40/2013 dotycząca wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale nr XXII/132/2012 Rady Gminy Krzęcin z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia0,01%.262
1593ZARZĄDZENIE Nr 235/2013 w sprawie realizacji zadań z zakresu medycyny pracy0,02%.631
1594Skierowanie do lekarza medycyny pracy0,12%.4046
1596ZARZĄDZENIE NR 234/2013 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy na 2013 rok.0,00%.170
1595Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 232/2013 w sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku, gdy ewakuację II stopnia zarządzi organ kierujący akcją ratunkową w sytuacji masowego zagrożenia.0,01%.176
1597OBWIESZCZENIE OD KRUS (23.01.2013r.)0,01%.278
1598Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzęcin0,06%.2062
1599Budowa boiska wielofunkcyjnego w Granowie0,06%.2092
1604UCHWAŁA NR XXIII/141/2013 w sprawie przyjęcia planu pracy rady oraz planów pracy jej stałych komisji na rok 20130,01%.195
1602UCHWAŁA NR XXIII/140/2013 w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy Rady Gminy Krzęcin oraz jej stałych komisji w roku 20120,01%.180
1606UCHWAŁA NR XXIII/139/2013 w sprawie nie wyrażenia zgody na przekazanie Szkoły Podstawowej w Granowie do prowadzenia0,01%.189
1607UCHWAŁA NR XXIII/138/2013 w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej w Chłopowie i Szkoły Podstawowej w Granowie oraz ich przekształcenia w szkoły filialne Szkoły Podstawowej w Krzęc0,01%.216
1603UCHWAŁA NR XXIII /137/ 2013 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Krzęcin0,01%.177
1600UCHWAŁA NR XXIII/136/2013 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzęcin0,03%.999
1605UCHWAŁA NR XXIII/135/2013 w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Dolnej Odry0,01%.430
1601UCHWAŁA NR XXIII/134/2013 w sprawie przystąpienia Gminy Krzęcin do Związku Gmin Dolnej Odry0,03%.970
1608Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2012.0,13%.4395
1609ZARZĄDZENIE Nr 236/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży0,00%.163
1610ZARZĄDZENIE Nr 237/2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży mienia komunalnego0,01%.176
1611AKCYZA0,12%.4068
1612ROZLICZENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2012 ROKU0,01%.318
1613Zakup nowego autobusu z 35 miejscami do siedzenia (plus 1 miejsce dla kierowcy), z 1 miejscem do kotwiczenia wózka inwalidzkiego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.0,02%.677
1614P R O T O K Ó Ł z posiedzenia komisji z dnia 8 lutego 2013 r.0,13%.4299
1615OBWIESZCZENIE OD KRUS (15.02.2013 r.)0,01%.203
1616„Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”0,01%.250
1620UCHWAŁA NR XXIV/145/2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Krzęcin na 2013 rok0,01%.190
1617UCHWAŁA NR XXIV/142/2013 w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej w Chłopowie i Szkoły Podstawowej w Granowie oraz ich przekształcenia w szkoły filialne Szkoły Podstawowej w Krzęci0,01%.349
1619UCHWAŁA NR XXIV/144/2013 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowane przez Zespół Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Krzęcinie0,01%.461
1618UCHWAŁA NR XXIV/143/ 2013 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 20130,01%.191
1624ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 125/2013 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Krzęcin0,01%.186
1623ZARZĄDZENIE NR 238/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzęcin na 2013 rok.0,00%.158
1621ZARZĄDZENIE Nr 239/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży0,00%.170
1622ZARZĄDZENIE Nr 240/2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży0,01%.184
1625O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 18.03.2013 r.0,01%.174
1626O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 21.03.2013 r.0,01%.484
1628O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 21.03.2013 r. GPKOŚ 6730.14.20130,01%.503
1627O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 21.03.2013 r. GPKOŚ 6730.13.20130,00%.170
1629Zakład Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska0,13%.4388
1632UCHWAŁA NR XXV/148/2013 w sprawie funduszu sołeckiego0,00%.161
1630UCHWAŁA NR XXV/152/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodaro0,01%.216
1631UCHWAŁA NR XXV/149/2013 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości0,00%.167
1633UCHWAŁA NR XXV/146/2013 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-20150,00%.171
1634UCHWAŁA NR XXV/147/2013 w sprawie przystąpienia Gminy Krzęcin do Stowarzyszenia0,01%.175
1635UCHWAŁA NR XXV/151/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2013-20200,00%.151
1636UCHWAŁA NR XXV/150/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzęcin na 2013 rok0,00%.155
1638Sołtys Roku0,01%.277
1637INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2012 ROKU0,01%.274
1640ZARZĄDZENIE Nr 241/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzęcin na 2013 rok.0,00%.151
1639ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 128/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminnej instytucji kultury za rok 20120,00%.160
1641ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 126/2013 w sprawie organizacji stałego dyżuru wójta na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny0,00%.150
1642ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 127/2013 w sprawie wprowadzenia systemu elektronicznej rejestracji czasu pracy w Urzędzie Gminy Krzęcin0,00%.156
1643Sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących0,02%.852
1644Karty Informacyjne0,12%.4051
1645ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 129/2013 w sprawie przygotowania stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny.0,00%.155
1646ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 130/2013 w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzęcin, na rok szkolny 2013/20140,00%.25
1648O B W I E S Z C Z E N I E z 24.04.2013 r.0,01%.430
1647O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 15.04.2013 r.0,00%.166
1649O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 24.04.2013 r.0,01%.380
1650Uchwała nr LXXII.200.2013 w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzęcin w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzęcin z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2012 rok0,01%.305
1651Stanowisko pracy ds. podatków i opłat oraz księgowości podatkowej (pokój nr 5)0,12%.3961
1652O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 6.05.2013 r.0,01%.463
1653OBWIESZCZENIE GPKOŚ 6730.10.2013 z dnia 13.05.2013 r.0,01%.423
1655OBWIESZCZENIE GPKOŚ 6730.12.2013 z dnia 13.05.2013 r.0,01%.488
1657OBWIESZCZENIE GPKOŚ 6730.14.2013 z dnia 13.05.2013 r.0,01%.191
1654OBWIESZCZENIE GPKOŚ 6730.11.2013 z dnia 13.05.2013 r.0,01%.452
1656OBWIESZCZENIE GPKOŚ 6730.13.2013 z dnia 13.05.2013 r.0,01%.453
1414Stanowisko pracownika samorządowego ds. wojskowych, obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w niepełnym wymiarze czasu pracy (1/4 etatu)0,02%.630
1658UCHWAŁA NR XXVI/153/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego0,01%.177
1662UCHWAŁA NR XXVI/155/2013 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2013 rok0,01%.184
1660UCHWAŁA NR XXVI/157/2013 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Centrum Kultury w Krzęcinie0,01%.251
1659UCHWAŁA NR XXVI/154/2013 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Dolnej Odry0,02%.692
1661UCHWAŁA NR XXVI /158/ 2013 w sprawie absolutorium dla wójta z tytułu wykonania budżetu Gminy Krzęcin za rok 20120,01%.188
1663UCHWAŁA NR XXVI/156/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2013-20200,01%.180
1664OCHRONA PSZCZÓŁ!!!0,01%.182
1667OBWIESZCZENIE GPKOŚ 6730.23.2013 z dnia 27.04.2013 r.0,01%.226
1668OBWIESZCZENIE GPKOŚ 6730.21.2013 z dnia 27.04.2013 r.0,01%.207
1666OBWIESZCZENIE GPKOŚ 6730.22.2013 z dnia 27.04.2013 r.0,01%.203
1665OBWIESZCZENIE GPKOŚ 6730.20.2013 z dnia 24.04.2013 r.0,01%.204
1669OBWIESZCZENIE GPKOŚ 6730.18.2013 z dnia 27.04.2013 r.0,01%.202
1670Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy (oświadczenia za 2012 r.)0,02%.835
1671Radni (oświadczenia za 2012 r.)0,02%.804
1673ZARZĄDZENIE NR 244/2013 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2013 rok.0,00%.163
1672ZARZĄDZENIE NR 245 / 2013 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Granowie0,01%.188
1676ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 130/2013 w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzęcin, na rok szkolny 2013/20140,00%.1
1675ZARZĄDZENIE NR 242/2013 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2013 rok.0,01%.173
1674ZARZĄDZENIE NR 243/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy oraz na dzierżawę i sprzedaż0,01%.177
1677ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 130/2013 w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzęcin, na rok szkolny 2013/20140,01%.191
1678ZARZĄDZENIE NR 247/ 2013 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Krzęcinie0,00%.2
1679DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W KRZĘCINIE0,00%.10
1681S P R A W O Z D A N I E z ilości punktów Sprzedaży Alkoholu i Realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Krzęcin w 2012 roku0,11%.3915
1680SPRAWOZDANIE Z WARTOŚCI SPRZEDAŻY ORAZ WYDATKÓW MIESZKAŃCÓW POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW NA TERENIE GMINY KRZĘCIN NA ALKOHOL W PRZECIĄGU 3 LAT TJ. 2012-20100,12%.4161
1682Przebudowa i adaptacja części pomieszczeń szkoły na przedszkole wraz ze zmianą zagospodarowania terenu w Krzecinie0,03%.983
1685OBWIESZCZENIE GPKOŚ 6730.23.2013 z dnia 12.06.2013 r.0,01%.235
1686OBWIESZCZENIE GPKOŚ 6730.22.2013 z dnia 12.06.2013 r.0,01%.241
1684OBWIESZCZENIE GPKOŚ 6730.21.2013 z dnia 12.06.2013 r.0,01%.207
1687INSPEKTORA DS. KSIĘGOWOŚCI (ZGDO)0,02%.626
1688KIEROWNIKA BIURA ZWIĄZKU (ZGDO)0,02%.708
1689O B W I E S Z C Z E N I E GPKOŚ 6730.18.2013 z dnia 20.06.2013 r.0,01%.230
1690OBWIESZCZENIE GPKOŚ 6730.51.2013 z dn. 25.06.2013 r.0,02%.525
1693UCHWAŁA NR XXVII /159/ 2013 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chłopowo0,01%.248
1695UCHWAŁA NR XXVII/162/2013 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie inwestycyjne: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m0,01%.204
1698UCHWAŁA NR XXVII/165/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2013-20200,01%.234
1692UCHWAŁA NR XXVII/160/2013 w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzęcin w roku 2013”0,01%.217
1691UCHWAŁA NR XXVII/166/2013 w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego planu budowy biogazowni na terenie Gminy Krzęcin0,01%.247
1697UCHWAŁA NR XXVII/164/2013 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2013 rok0,01%.229
1696UCHWAŁA NR XXVII/163/2013 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie inwestycyjne: „0,01%.222
1694UCHWAŁA NR XXVII/161/2013 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie inwestycyjne: „0,01%.201
1702ZARZĄDZENIE NR 247/2013 w sprawie odwołania dyrektora Szkoły Podstawowej w Chłopowie0,01%.195
1701ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 132/2013 w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta0,01%.193
1700ZARZĄDZENIE NR 249/2013 w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oświaty0,01%.201
1699ZARZĄDZENIE NR 250/2013 w sprawie upoważnienia do prowadzenia spraw gminy w imieniu wójta podczas jego nieobecności0,01%.200
1703ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 131/2013 zarządzenie w sprawie ponoszenia opłat za telefony służbowe oraz wykorzystanie telefonów prywatnych do celów służbowych0,01%.202
1704ZARZĄDZENIE NR 246/2013 w sprawie odwołania ze stanowiska kierownika Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Krzęcinie0,01%.205
1705Asystent rodziny0,03%.985
1706Zarządzenie Nr 251/2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży mienia komunalnego0,00%.169
1707ZARZĄDZENIE NR 252/2013 w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia eksperta za prace w komisji egzaminacyjnej0,00%.167
1708OBWIESZCZENIE GPKOŚ 6730.51.2013 z dnia 22.07.2013 r.0,01%.253
1709ZARZĄDZENIE NR 253/2013 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w 2013 r. w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna”0,00%.169
1710ZARZĄDZENIE NR 254/2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego0,01%.301
1711O B W I E S Z C Z E N I E GPKOŚ 6730.03.2013 z dnia 29.07.2013 r.0,10%.3578
1716ASYSTENT NAUCZYCIELA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO0,05%.1606
1715Konkurs ofert na stanowiska w Punkcie Przedszkolnym w Krzęcinie0,03%.1119
1714NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY0,03%.1012
1713NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO0,02%.594
1712SPRZĄTACZKA0,03%.1065
1717Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu: Przedszkole promyczkiem radości w Gminie Krzęcin, nr WND-POKL.09.01.01-32-051/12 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego prz0,02%.591
1718Dowóz uczestników z terenu Gminy Krzęcin do punktu przedszkolnego w Krzęcinie w okresie trwania projektu (od 1.09.2013 r. do 30.06.2015 r.) wraz z opieką i stosownymi ubezpieczeniami0,03%.903
1719O B W I E S Z C Z E N I E GPKOŚ 6730.03.2013 z dnia 29.07.2013 r.0,01%.474
1720Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu: Przedszkole promyczkiem radości w Gminie Krzęcin, nr WND-PPKL.09.01.01-32051/12 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego prze0,01%.468
1721PROTOKÓŁ NR 1/20130,02%.688
1722PROTOKÓŁ NR 2/20130,01%.481
1723Konkurs na stanowisko nauczyciela rytmiki0,01%.446
1724II przetarg: Transport Uczestników z terenu Gminy Krzęcin do punktu przedszkolnego w Krzęcinie w okresie trwania projektu (od 1.09.2013 r. do 30.06.2015 r.) wraz z opieką i stosownymi ubezpieczeniami0,01%.441
1725O B W I E S Z C Z E N I E GPKOŚ 6220.03.2013 z dnia 12.08.2013 r.0,10%.3333
1726ZARZĄDZENIE Nr 256/2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży0,00%.164
1727ZARZĄDZENIE Nr 257/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości0,00%.149
1728Zagospodarowaniu terenu nad Jeziorem Krzęcińskim w miejscach przeznaczonych do rekreacji i wypoczynku0,02%.736
1732II NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Krzęcin0,09%.3198
1733ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 134/2013 w sprawie powołania Zespołu Projektowego do obsługi projektu Nr umowy: POKL. 09.01.01-32-051/12 pod nazwą "Przedszkole promyczkiem radości w Gminie Krzęcin" realiz0,00%.136
1734ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 136/2013 w sprawie zobowiązania pracowników do obsługi projektu Nr umowy: POKL. 09.01.01-32-051/12 pod nazwą "Przedszkole promyczkiem radości w Gminie Krzęcin" realizowaneg0,00%.144
1731ZARZĄDZENIE NR 259/ 2013 w sprawie powołania Komisji do spraw wyłonienia kandydatów do realizacji zadań zawartych w projekcie pod nazwą Przedszkole promyczkiem radości w Gminie Krzęcin.0,00%.152
1735ZARZĄDZENIE NR 260/2013 zmieniające Zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Krzęcinie0,00%.142
1736ZARZĄDZENIE NR 261/2013 w sprawie opracowania materiałów planistycznych na kolejny rok budżetowy przez podległe gminie jednostki organizacyjne0,01%.391
1740ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 133/2013 zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Krzęcin0,00%.146
1739ZARZĄDZENIE NR 248/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzęcin na 2013 rok0,00%.133
1737ZARZĄDZENIE NR 262/2013 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2013 rok.0,01%.406
1738ZARZĄDZENIE NR 255/2013 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2013 rok.0,00%.132
1729ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 135/2013 w sprawie ustalenia przepisów wewnętrznych dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Krzęcin w zakresie realizacji Projektu POKL Prioryt0,00%.150
1730ZARZĄDZENIE NR 258/ 2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na rzecz realizacji projektu pod nazwą Przedszkole promyczkiem radości w Gminie Krzęcin.0,00%.140
1741NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Krzęcin0,09%.3161
1742UCHWAŁA NR XXVIII/167/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych i granic obwodów tych szkół0,01%.176
1743UCHWAŁA NR XXVIII /168/ 2013 w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej0,01%.172
1744UCHWAŁA NR XXVIII/169/2013 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2013 rok0,00%.162
1745UCHWAŁA NR XXVIII/170/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2013-20200,00%.157
1746O B W I E S Z C Z E N I E GPKOŚ 6730.22.2013 z dnia 17.09.2013 r.0,00%.170
1747O B W I E S Z C Z E N I E GPKOŚ 6730.55.2012 z dnia 17.09.2013 r.0,01%.177
1748ZAWIADOMIENIE GPKOŚ 6220.04.2013 z dnia 9.08.2013r.0,01%.177
1750UCHWAŁA NR XXIX/172/2013 w sprawie włączenia się do realizacji powiatowo – gminnego Projektu pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2231Z Słonice – Objezierze wraz ze skrzyżowaniem dr0,00%.160
1749UCHWAŁA NR XXIX/171/2013 w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Krzęcinie0,01%.183
1751WŚCIEKLIŹNIE STOP0,01%.430
1752Sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Krzęcin0,09%.3177
1753OBWIESZCZENIE GPKOŚ 6220.04.2013 z dnia 2.10.2013 r. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2231Z Słonice - Objezierze zostało wydane przez Wójta Gminy Krzęcin postanowienie, znak: GPKOŚ 6220.04.2013 o brak0,01%.417
1754ZARZĄDZENIE NR 263/2013 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2013 rok.0,01%.418
1755ZARZĄDZENIE NR 264/2013 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2013 rok.0,01%.415
1756ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 137/2013 w sprawie zapewnienia obsługi projektu nr POKL 09.01.01-32-051/12 pod nazwą „Przedszkole promyczkiem radości w Gminie Krzęcin” realizowanego przez Gminę0,01%.443
1757ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 138 / 2013 w sprawie opinii dotyczącej struktury i Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Centrum Kultury w Krzęcinie0,01%.432
1758O B W I E S Z C Z E N I E GPKOŚ 6730.08.2013 z dnia 21.03.2013 r. „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS BT 42968 Krzęcin Wieża”0,00%.171
1760PROJKET UCHWAŁY w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krzęcin0,13%.4363
1762GPKOŚ 6220.04.2013r. z dnia 22.10.2013 r. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2231Z Słonice – Objezierze0,01%.179
1761ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 136a/2013 w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzęcin, na rok szkolny 2013/20140,00%.156
1759GPKOŚ 6730.22.2013 z dnia 8.10.2013 r. „Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Chłopowo”0,00%.170
1763ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 139/2013 w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzęcin, na rok szkolny 2013/20140,00%.171
1764OBWIESZCZENIE GPKOŚ 6730.22.2013 z dnia 29.10.2013 r. "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Chłopowo"0,01%.192
1765Zastępca Głównego Księgowego0,05%.1563
1766Nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Żeńsko oznaczonej nr ewidencyjnym 172 o pow. 192 m2 zabudowanej budynkiem świetlicy wiejskiej.0,09%.3091
1767SPRZĄTACZKA W URZĘDZIE GMINY KRZĘCIN0,03%.1030
1769ZARZĄDZNIE NR 265/2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Krzęcin na 2013 rok.0,01%.410
1768ZARZĄDZENIE NR 266 / 2013 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Zastępca Głównego Księgowego w Urzędzie Gminy Krzęcin.0,01%.444
1770ZARZĄDZENIE NR 268 / 2013 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego0,02%.696
1775UCHWAŁA NR XXX/185/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2013-20200,02%.761
1774UCHWAŁA NR XXX/184/2013 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2013 rok0,01%.263
1776UCHWAŁA NR XXX/183/2013 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie inwestycyjne: „Z0,01%.463
1773UCHWAŁA NR XXX /182/ 2013 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krzęcin za I półrocze 2013 r.0,01%.416
1783UCHWAŁA NR XXX/181/2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych0,01%.507
1781UCHWAŁA NR XXX/180/2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości0,02%.531
1782UCHWAŁA NR XXX/179/2013 w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów0,00%.24
1780UCHWAŁA NR XXX/178/2013 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej0,01%.463
1779UCHWAŁA NR XXX/177/2013 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków realizowane przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Mielęcin”0,01%.423
1771UCHWAŁA NR XXX/176/2013 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę realizowane przez Zespół Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Krzęcinie0,01%.368
1772UCHWAŁA NR XXX/175/2013 w sprawie wydania opinii dotyczącej uznania lasów położonych na terenie Gminy Krzęcin za ochronne0,01%.330
1778UCHWAŁA NR XXX/174/2013 w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych0,02%.530
1784UCHWAŁA NR XXX/179/2013 w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów0,02%.637
1777UCHWAŁA NR XXX/173/ 2013 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 20140,01%.291
1786ZARZĄDZENIE NR 269 / 2013 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Zastępca Głównego Księgowego w Urzędzie Gminy Krzęcin.0,02%.604
1787ZARZĄDZNIE NR 267/2013 w sprawie zmian budżetu i budżecie Gminy Krzęcin na 2013 rok.0,02%.636
1785O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 13.11.2013r. "Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Chłopowo"0,02%.643
1788Na rok 2014 (projekt)0,11%.3806
1789Na 2014 (projekt)0,10%.3273
1790ZARZĄDZENIE Nr 270/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży0,02%.610
1791ZARZĄDZENIE Nr 271/2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży mienia komunalnego0,01%.497
1792UCHWAŁA NR CLXXII.436.2013 w sprawie wydania opinii dotyczącej możliwości spłaty pożyczki zaciąganej przez Gminę Krzęcin0,02%.617
1793Wynik naboru0,03%.1079
1794Z A R Z Ą D Z E N I E GPKOŚ 6730.58.2013 z dnia 27.11.2013 r. „Przebudowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej SN-15kV” w m. Objezierze0,02%.586
1796ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest występujących na terenie Gminy Krzęcin oraz opracowanie programu usuwania azbestu na terenie Gminy Krzęcin.0,02%.754
1795ZARZĄDZNIE NR 272/2013 w sprawie zmian budżetu i budżecie Gminy Krzęcin na 2013 rok.0,02%.592
1797Sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Krzęcin0,10%.3487
1798DROGI (wnioski)0,10%.3597
1803UCHWAŁA NR XXXI/188/2013 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Krzęcinie poprzez likwidację Filii w Chłopowie Szkoły Podstawowej w Krzęcinie0,01%.424
1808ZARZĄDZNIE NR 274/2013 zmieniające Zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Krzęcinie.0,02%.661
1809ZARZĄDZNIE NR 273/2013 zmieniające Zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Krzęcinie.0,02%.594
1811ZARZĄDZENIE NR 1/2014 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krzęcin0,03%.991
1812ZARZĄDZENIE NR 1/2014 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krzęcin0,02%.656
1802UCHWAŁA NR XXXI/191/2013 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2013 rok0,01%.425
1801UCHWAŁA NR XXXI/193/2013 w sprawie upoważnienia wójta do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych w roku budżetowym 20140,01%.429
1799UCHWAŁA NR XXXI/189/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie wydzierżawienia nieruchomości0,01%.435
1804UCHWAŁA NR XXXI/187/2013 w sprawie zamiaru likwidacji Filii w Chłopowie Szkoły Podstawowej w Krzęcinie0,01%.444
1806UCHWAŁA NR XXXI/186/2013 w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krzęcin z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 r.0,02%.601
1800UCHWAŁA NR XXXI/196/2013 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 20130,02%.554
1807UCHWAŁA NR XXXI/192/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2013-20200,02%.582
1814UCHWAŁA NR XXXI/194/2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzęcin na rok 2014.0,01%.362
1813O B W I E S Z C Z E N I E GPKOŚ 6730.58.2013 z dnia 02.01.2014 r. Budowa stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV, odcinka linii napowietrznej SN-15kV i nn-0,4 kV oraz demontaż istn. stacji transfo0,02%.641
1815Uchwała Nr XXXI/195/2013 w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2014-2023.0,02%.639
1805UCHWAŁA Nr XXXI/190/2013 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej.0,01%.394
1810OBWIESZCZENIE GPKOŚ 6730.08.2013 z dnia 30.12.2013 r. "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS BT 42968 Krzęcin Wieża"0,03%.876
1816ZARZĄDZENIE NR 2 / 2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w sferze działalności pożytku publicznego0,03%.1099
1817ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (2014)0,12%.4023
1818ZARZĄDZENIE NR 4/2014 w sprawie powołania komisji konkursowej dla rozstrzygnięcia konkursu na najładniejszą świąteczną dekorację posesji na terenie Gminy Krzęcin.0,02%.578
1819ZARZĄDZENIE NR 3/2014 w sprawie ustalenia wysokości czynszu najmu lokalu użytkowego przy ul. Niepodległości 6 w Krzęcinie wynajmowanego przez Pocztę Polską0,02%.565
1820Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie ewaluacji projektu POKL pn. „Przedszkole promyczkiem radości w Gminie Krzęcin”.0,02%.626
1821Nauczyciela rytmiki0,02%.801
1822ZARZĄDZENIE NR 5/2014 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy na 2014 rok.0,02%.691
1825ZARZĄDZENIE Nr 7/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży mienia komunalnego0,02%.596
1824ZARZĄDZENIE Nr 6/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży0,02%.528
1826OBWIESZCZENIE GPKOŚ 6730.63.2013 z dnia 30.12.2013 r. Budowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV z powiązaniami sieci SN-15 kv oraz nn–0,4 kv w miejscowości Nowy Klukom Budowa stacji transformato0,02%.549
1823INFORMACJA GPKOŚ 6220.01.2014 z dnia 10.01.2014r. o rozbudowie istniejącej fermy tuczu drobiu, zlokalizowanej w miejscowości Mielęcin, gmina Krzęcin.0,02%.564
1827OBWIESZCZENIE GPKOŚ 6220.01.2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. „Rozbudowa istniejącej Fermy Tuczu Drobiu, zlokalizowanej w miejscowości Mielęcin, gmina Krzęcin na działkach 30/5 i 30/4 obręb Mielęc0,02%.602
1836UCHWAŁA NR XXXII/206/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2014-20230,01%.438
1835UCHWAŁA NR XXXII/205/2014 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2014 rok0,02%.554
1832UCHWAŁA NR XXXII/204/2014 w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy Rady Gminy Krzęcin oraz jej stałych komisji w roku 20130,02%.560
1829UCHWAŁA NR XXXII/203/2014 w sprawie przyjęcia planu pracy rady oraz planów pracy jej stałych komisji na rok 20140,02%.702
1833UCHWAŁA NR XXXII/202/2014 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków, realizowane przez Zespół Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Krzę0,02%.667
1831UCHWAŁA NR XXXII/201/2014 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzęcinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dod0,02%.575
1828UCHWAŁA Nr XXXII/200/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywn0,02%.630
1834UCHWAŁA Nr XXXII/199/2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim0,02%.593
1837UCHWAŁA NR XXXII/198/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w zakresie nieodpłatnej pomocy w formie dożywiania dla osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełn0,01%.325
1830UCHWAŁA NR XXXII/197/2014 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu i złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodn0,02%.519
1838ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży0,02%.671
1839ZARZĄDZENIE Nr 11/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży mienia komunalnego0,02%.552
1840NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Krzęcin0,09%.3142
1841Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za rok 20130,11%.3872
1842Zastępstwo pracownika socjalnego0,03%.1175
1846ZARZĄDZENIE Nr 9/2014 w sprawie zamiany nieruchomości położonych we wsi Objezierze0,02%.589
1847ZARZĄDZENIE NR 8/2014 w sprawie zatwierdzenia Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 20140,02%.529
1848P R O T O K Ó Ł Z POSIEDZIENIA KOMISJI DO PRZEPROWADZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO0,12%.3998
1850S P R A W O Z D A N I E z ilości punktów Sprzedaży Alkoholu i Realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Krzęcin w 2013 roku0,10%.3299
1849Ile wydaliśmy na alkohol w latach 2011-20130,11%.3844
1843ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 140 w sprawie organizacji stałego dyżuru Wójta Gminy Krzęcin na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny0,01%.435
1844ZARZĄDZNIE NR 10/2014 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2014 rok.0,01%.495
1851II NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Krzęcin0,09%.3202
1852INFORMACJA - Chroń swoją tożsamość0,10%.3518
1853O B W I E S Z C Z E N I E GPKOŚ 6730.64.2013 „Budowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz sieci elektroenergetycznej 15 Kv i 0,4kV"0,02%.516
1854OBWIESZCZENIE GPKOŚ 6220.02.2012 z dnia 25 lutego 2014 r. Farma wiatrowa Krzęcin II0,02%.532
1855O B W I E S Z C Z E N I E GPKOŚ 6730.64.2013 z dnia 28.02.2014 r. Budowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz sieci elektroenergetycznej 15 Kv i 0,4kV0,02%.532
1856NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Krzęcin0,09%.3002
1859ZARZĄDZENIE NR 14/2014 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krzęcin0,01%.469
1860ZARZĄDZENIE NR 14/2014 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krzęcin0,03%.914
1861Oferta odnośnie kanalizacji w Krzęcinie0,01%.485
1862GPKOŚ 6730.08.2013 z dnia 07.03.2014 r. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS BT 42968 Krzęcin Wieża0,01%.440
1863GPKOŚ 6730.55.2012 dnia 07.03.2013 r. „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTC S.A. 42298 Krzęcin”0,02%.555
1869UCHWAŁA NR XXXIII/214/2014 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2014 rok0,02%.581
1864UCHWAŁA NR XXXIII/212/2014 w sprawie funduszu sołeckiego0,02%.517
1866UCHWAŁA NR XXXIII/210/2014 w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzęcin w roku 2014”0,00%.1
1875Zakup mikrobusu 9 miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych, z możliwością przewozu 2 osób na wózkach inwalidzkich0,02%.658
1865UCHWAŁA NR XXXIII/210/2014 w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzęcin w roku 2014”0,02%.528
1874UCHWAŁA NR XXXIII/211/2014 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości0,01%.502
1868UCHWAŁA NR XXXIII/215/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2014-20230,01%.331
1871UCHWAŁA NR XXXIII/208/2014 w sprawie likwidacji Filii w Chłopowie Szkoły Podstawowej w Krzęcinie0,01%.500
1870UCHWAŁA NR XXXIII/207/2014 w sprawie dofinansowania zakupu samochodu osobowego dla policji0,01%.304
1872UCHWAŁA NR XXXIII/209/2014 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Krzęcinie poprzez likwidację Filii w Chłopowie Szkoły Podstawowej w Krzęcinie0,01%.313
1873UCHWAŁA NR XXXIII /213/ 2014 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Krzęcin0,01%.336
1876GPKOŚ 6730.07.2014 z dnia 01.04.2014 r. „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej”0,01%.333
1878ZARZĄDZENIE Nr 16/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości0,01%.253
1877ZARZĄDZENIE Nr 17/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży0,01%.276
1880ZARZĄDZENIE Nr 18/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości0,08%.2827
1882ZARZĄDZENIE Nr 19/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży0,09%.3062
1879ZARZĄDZENIE Nr 18/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości0,01%.383
1881ZARZĄDZENIE Nr 19/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży0,01%.484
1883NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Krzęcin0,09%.3131
1885ZARZĄDZENIE Nr 20/ 2014 w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Gminy Krzęcin w zamian za dzień świąteczny przypadający w wolną sobotę.0,01%.468
1886PODZIAŁ GMINY KRZĘCIN NA STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA, USTALENIE ICH NUMERÓW I GRANIC ORAZ SIEDZIB OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH0,01%.457
1884O B W I E S Z C Z E N I E GPKOŚ 6730.08.2013 z dnia 14.04.2014 r. „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS BT 42968 Krzęcin Wieża”0,02%.545
1887Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych0,14%.4864
1890Obwieszczenie Wójta Gminy Krzęcin z dn. 24 kwietnia 2014 r.0,12%.4238
1891OBWIESZCZENIE z dnia 24 kwietnia 2014 roku PODZIAŁ GMINY KRZĘCIN NA STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA, USTALENIE ICH NUMERÓW I GRANIC ORAZ SIEDZIB OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH0,01%.303
1892OBWIESZCZENIE z dnia 24 kwietnia 2014 roku PODZIAŁ GMINY KRZĘCIN NA STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA, USTALENIE ICH NUMERÓW I GRANIC ORAZ SIEDZIB OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH0,12%.4246
1888Zarządzenie nr 22/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży0,01%.459
1889Zarządzenie nr 23/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży0,01%.311
1893GPKOŚ 6730.08.2014 z dnia 28.04.2014 „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej”0,01%.283
1894ZARZĄDZENIE NR 25/2014 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych0,01%.499
1896ZARZĄDZENIE NR 25/2014 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych0,14%.4920
1895ZARZĄDZENIE NR 25/2014 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych0,01%.374
1897NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Krzęcin0,08%.2771
1898ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro0,02%.721
1899NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących0,09%.2941
1900Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku.0,01%.488
1901ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Wykonanie remontu chodnika w miejscowości Rakowo”0,02%.717
1902OBWIESZCZENIE z dnia 13 maja 2014 r. „rozbudowa istniejącej Fermy Tuczu Drobiu, zlokalizowanej w miejscowości Mielęcin, gmina Krzęcin na działkach 30/3, 19/10, 24, 32, 29, 31 obręb MielęcinR0,02%.564
1903Ogłoszenie Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie rejestracji gospodarstw rolnych prowadzących produkcję podstawową żywności pochodzenia roślinnego.0,01%.499
1904ZAPYTANIE OFERTOWE NR 20,02%.763
1905ZAPYTANIE OFERTOWE NR 30,02%.560
1906ZAPYTANIE OFERTOWE NR 40,01%.509
1907ZAPYTANIE OFERTOWE NR 50,01%.490
1908ZAPYTANIE OFERTOWE NR 60,02%.518
1910ZARZĄDZENIE Nr 27/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży mienia komunalnego0,01%.273
1909ZARZĄDZENIE Nr 26/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości0,01%.258
1911ZARZĄDZENIE Nr 27/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży0,08%.2654
1912ZARZĄDZENIE Nr 26/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży0,08%.2741
1913ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10,02%.821
1920UCHWAŁA NR XXXIV/221/2014 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu w 2014 roku.0,01%.332
1918Budowa zespołu rekreacyjno-sportowego wraz z ogrodzeniem w Żeńsku0,02%.684
1917UCHWAŁA NR XXXIV/216/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzęcin w obrębach: Kaszewo, Rakowo, Objezierze i Krzęcin0,01%.312
1922UCHWAŁA NR XXXIV/223/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2014-20230,02%.575
1915UCHWAŁA NR XXXIV/217/2014 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzęcin0,01%.394
1916UCHWAŁA NR XXXIV /218/ 2014 w sprawie absolutorium dla wójta z tytułu wykonania budżetu Gminy Krzęcin za rok 20130,01%.332
1919UCHWAŁA NR XXXIV/222/2014 w sprawie zmian budżetu Gminy Krzęcin na 2014 rok0,01%.424
1921UCHWAŁA NR XXXIV/219/2014 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2014 rok0,02%.564
1924WYNIKI WYBORÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Z DNIA 25.05.2014 r.0,12%.4193
1914Zarządzenie nr 29/2014 upoważniające do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawie realizacji ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.0,01%.276
1923UCHWAŁA NR XXXIV/220/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2014-20230,01%.462
1925Budowa chodników przy ul. Słonecznej w Krzęcinie0,02%.769
1926ZARZĄDZENIE Nr 32/2014 zatwierdzające Plan rocznej kontroli w Urzędzie Gminy Krzęcin, gminnych jednostkach organizacyjnych oraz instytucji kultury obowiązujący na 2014 r.0,02%.603
1931ZARZĄDZENIE NR 30/2014 zmieniające Zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Krzęcinie.0,01%.271
1927ZARZĄDZENIE NR 15/2014 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2014 rok.0,01%.247
1928ZARZĄDZENIE NR 21/2014 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2014 rok.0,01%.289
1929ZARZĄDZENIE NR 24/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzęcin na 2014 rok.0,01%.290
1930ZARZĄDZENIE NR 28/2014 w sprawie zmian budżetu Gminy Krzęcin na 2014 rok.0,01%.328
1932ZARZĄDZENIE NR 13/2014 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2014 rok.0,01%.427
1933ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 9/2014 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzęcin, na rok szkolny 2014/20150,02%.685
1934Oświadczenia Radnych za 2013 rok0,03%.964
1935GPKOŚ 6730.09.2014 08.04.2014 r. „Budowa stacji bazowej szerokopasmowego Internetu w technologii WiMax/LTE”0,02%.666
1936ZAWIADOMIENIE OD REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA0,02%.544
1937OBWIESZCZENIE GPKOŚ 6722.01.2014 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzęcin w obrębach Kaszewo, Rakowo, Objezierze i Krzęcin0,02%.614
1938OBWIESZCZENIE GPKOŚ 6722.01.2014 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzęcin w obrębach Kaszewo, Rakowo, Objezierze i Krzęcin0,02%.597
1939ZARZĄDZENIE NR 32/2014 w sprawie ogłoszenia konkursu „Posesja w kwiatach” oraz zatwierdzenia Regulaminu konkursu.0,02%.709
1940Wójt, sekretarz, skarbnik i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy (oświadczenia za 2013 r.)0,03%.928
1941ZARZĄDZENIE Nr 33/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości0,02%.682
1942ZARZĄDZENIE Nr 34/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży0,02%.609
1943ZARZĄDZENIE NR 31/2014 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2014 rok.0,01%.350
1944I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Krzęcin (Chłopowo)0,09%.3173
1945Zapytanie ofertowe nr 1/2014 "Przedszkole promyczkiem radości w Gminie Krzęcin"0,02%.555
1947OBWIESZCZENIE GPKOŚ.6220.04.2014 zawiadamia o przystąpieniu do przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko oraz wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa0,01%.402
1946O B W I E S Z C Z E N I E 6730.01.2014 „Rozbudowa istniejącej Fermy Tuczu Drobiu, zlokalizowanej w miejscowości Mielęcin, gmina Krzęcin na działkach 30/5 i 30/4 obręb Mielęcin”0,01%.430
1948Udzielenie i obsługa bankowego kredytu długoterminowego0,02%.725
1950UCHWAŁA NR XXXV/230/2014 w sprawie oświadczenia dotyczącego zamiaru utworzenia dodatkowego stanowiska kierowniczego w Zespole Szkół w Krzęcinie0,02%.650
1949UCHWAŁA NR XXXV/225/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym0,01%.454
1951UCHWAŁA NR XXXV/227/2014 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2014 rok0,01%.364
1954UCHWAŁA NR XXXV/229/ 2014 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok0,01%.358
1953UCHWAŁA NR XXXV/226/ 2014 w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypad0,01%.333
1955UCHWAŁA NR XXXV/228/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2014-20230,02%.586
1952UCHWAŁA NR XXXV/224/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych i granic obwodów tych szkół0,02%.568
1956ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2014 (sprzęt muzyczny)0,02%.697
1957UCHWAŁA NR XXXV/226/ 2014 w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypad0,09%.3074
1958UCHWAŁA NR XXXIV/217/2014 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzęcin0,09%.3141
1959UCHWAŁA NR XXXIII/210/2014 w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzęcin w roku 2014”0,09%.3099
1960UCHWAŁA NR XXXII/202/2014 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków, realizowane przez Zespół Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Krzę0,08%.2822
1961UCHWAŁA NR XXX/181/2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych0,08%.2705
1962UCHWAŁA NR XXX/180/2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości0,09%.3006
1963OBWIESZCZENIE O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA z dnia 11.07.2014 r.0,01%.423
1964ZARZĄDZENIE NR 36/2014 w sprawie zmian budżetu Gminy Krzęcin na 2014 rok.0,02%.563
1966O B W I E S Z C Z E N I E 6730.16.2014 z dnia 09.06.2014 r. Budowa sieci elektroenergetycznej SN-15kV0,01%.357
1965O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 16.07.2014 r. Budowa sieci elektroenergetycznej SN-15kV0,01%.452
1967I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Krzęcin0,08%.2599
1968Wykonanie przebudowy chodnika w miejscowości Mielęcin0,02%.748
1970OBWIESZCZENIE GPKOŚ 6730.02.2012 z dnia 04.08.2014 r. Budowa Zespołu Elektrowni wiatrowych Krzęcin II” w gminie Krzęcin na działkach nr: 34, 35, 393, 398 – obręb Krzęcin gmina Krzęcin, dz0,02%.608
1969ZARZĄDZENIE NR 38/2014 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w 2014 r. w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna”0,01%.417
1971ZARZĄDZENIE Nr 40/2014 w sprawie obniżenia wartości nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży po I przetargu nieograniczonym0,01%.438
1972ZARZĄDZENIE NR 39/2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego0,02%.683
1973ZARZĄDZENIE NR 37/2014 w sprawie zmian budżetu Gminy Krzęcin na 2014 rok.0,02%.604
1974Wykonanie remontu chodnika w miejscowości Granowo0,02%.761
1975Przebudowa i remont drogi gminnej wraz z odwodnieniem (ulica Jeziorna w Krzęcinie) -I etap0,02%.622
1977UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ w sprawie wzoru zaświadczenia dla męża zaufania wyznaczonego do obwodowej komisji wyborczej w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego0,02%.526
1976OBWIESZCZENIE z dnia 28 sierpnia 2014 roku o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej0,01%.321
1978PAŃSTOWA KOMISKA WYBORCZA0,02%.558
1979O B W I E S Z C Z E N I E GPKOŚ 6730.27.2014 Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40 PE100 i ciśnieniu max 0,5 MPa0,01%.360
1981II NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Krzęcin0,08%.2893
1980O B W I E S Z C Z E N I E GPKOŚ 6730.09.2014 Budowa stacji bazowej szerokopasmowego Internetu w technologii WiMax/LTE0,01%.332
1982OBWIESZCZENIE o podziale Województwa Zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze0,02%.573
1983ZARZĄDZENIE NR 41/2014 w sprawie opracowania materiałów planistycznych na kolejny rok budżetowy przez podległe gminie jednostki organizacyjne0,01%.363
1984OBWIESZCZENIE z dnia 8 września 2014 r.0,01%.420
1985OBWIESZCZENIE - PODZIAŁ GMINY KRZĘCIN NA STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA, USTALENIE ICH NUMERÓW I GRANIC ORAZ SIEDZIB OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH0,01%.343
1986POSTANOWIENIE w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych0,01%.331
1987INFORMACJA O SKŁADZIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KRZĘCINIE0,01%.441
1989ZARZĄDZENIE Nr 46/2014 w sprawie obniżenia wartości nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży po I przetargu nieograniczonym0,01%.237
1990ZARZĄDZENIE Nr 42/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży mienia komunalnego0,01%.332
1991ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 15/ 2014 w sprawie nadania medalu „Zasłużony dla Gminy Krzęcin”0,02%.567
1988ZARZĄDZENIE Nr 47/2014 w sprawie ustalenia ceny za wydzierżawieni obiektów gminnych do instalacji i eksploatacji punktu dostępowego służącego zapewnieniu usługi telekomunikacyjnej0,01%.247
1993UCHWAŁA NR XXXVI/231/2014 w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzęcinie oraz nadania Statutu.0,02%.705
1995UCHWAŁA NR XXXVI/233/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2014-20230,01%.294
1996UCHWAŁA NR XXXVI/232/2014 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2014 rok0,01%.277
1994UCHWAŁA NR XXXVI/231/2014 w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzęcinie oraz nadania Statutu.0,01%.353
1997Radni (koniec kadencji)0,02%.619
1998PROJEKT UCHWAŁY w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krzęcin0,11%.3689
1999 O B W I E S Z C Z E N I E 6730.38.2014 Budowa elektroenergetycznej sieci oświetleniowej0,01%.316
2000O B W I E S Z C Z E N I E 6730.37.2014 Budowa elektroenergetycznej sieci oświetleniowej0,01%.295
2001O B W I E S Z C Z E N I E 6730.36.2014 Budowa elektroenergetycznej sieci oświetleniowej0,01%.264
2002O B W I E S Z C Z E N I E 6730.35.2014 Budowa elektroenergetycznej sieci oświetleniowej0,01%.333
2003O B W I E S Z C Z E N I E 6730.34.2014 Budowa elektroenergetycznej sieci oświetleniowej0,01%.301
2004O B W I E S Z C Z E N I E 6730.33.2014 Budowa elektroenergetycznej sieci oświetleniowej0,01%.321
2005O B W I E S Z C Z E N I E 6730.32.2014 Budowa elektroenergetycznej sieci oświetleniowej0,01%.297
2006O B W I E S Z C Z E N I E GPKOŚ 6730.09.2014 Budowa stacji bazowej szerokopasmowego Internetu w technologii WiMax/LTE0,01%.329
2008Zarządzenie nr 54/2014 w sprawie przyjęcia zasad udostępniania przez Gminę Krzęcin kanałów informacyjnych na potrzeby lokalnych organizacji pozarządowych i innych organizacji działających na rzecz mi0,02%.632
2007Zarządzenie nr 53/2014 w sprawie przyjęcia zasad wspierania przez Gminę Krzęcin kampanii informacyjno-promocyjnych organizacji pozarządowych0,02%.572
2009Zarządzenie nr 52/2014 w sprawie przyjęcia zasad udostępniania lokali/pomieszczeń będących w zasobach Gminy Krzęcin dla organizacji pozarządowych0,02%.755
2010Zarządzenie nr 51/2014 w sprawie przyjęcia zasad udostępniania infrastruktury będącej w zasobach Gminy Krzęcin dla organizacji pozarządowych0,02%.631
2012Zarządzenie nr 50/2014 w sprawie procedury przyznania mecenatu Gminy Krzęcin0,02%.666
2011Zarządzenie nr 49/2014 w sprawie procedury przyznania patronatu Wójta Gminy Krzęcin0,02%.541
2013ZARZĄDZENIA z dnia 7 października 2014 r.0,10%.3522
2014ZARZĄDZENIE Nr 55/2014 w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Gminy Krzęcin w zamian za dzień świąteczny przypadający w wolną sobotę.0,01%.252
2015Zarządzenie nr 57/2014 w sprawie zasad i trybu sprawowania kontroli nad sposobem realizacji zadań publicznych zlecanych przez Wójta Gminy Krzęcin podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego0,01%.255
2016KONKURS NA STANOWISKO KIEROWNIKA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W KRZĘCINIE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI0,04%.1440
2017ZARZĄDZENIE Nr 58/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży0,00%.1
2018ZARZĄDZENIE Nr 58/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży0,01%.464
2020II NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Krzęcin0,08%.2781
2019ZARZĄDZENIE Nr 56/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży mienia komunalnego0,02%.568
2021Informacja Wójta Gminy Krzęcin o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania składów obwodowych komisji wyborczych0,02%.555
2022INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KRZĘCINIE w sprawie losowania jednolitych numerów list kandydatów na radnych w wyborach samorządowych0,01%.483
2023Komunikat od ORANGE POLSKA0,01%.336
2025PROTOKÓŁ Z PUBLICZNEGO LOSOWANIA SKŁADÓW OSOBOWYCH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH0,02%.686
2026UCHWAŁA NR 3 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych0,01%.437
2024ZAWIADOMIENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie0,01%.416
2028Uchwała Nr 4/2014 w sprawie nadania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych do Rady Gminy w Krzęcinie w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.0,01%.446
2027Protokół z posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Krzęcinie w sprawie nadania jednolitych numerów listom kandydatów na radnych komitetów wyborczych, które nie uzyskały numerów od komisarza wyborczego0,01%.486
2029OBWIESZCZENIE o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Krzęcin w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z0,02%.727
2031OBWIESZCZENIE o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Krzęcin w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dz0,02%.564
2030OBWIESZCZENIE o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w wyborach do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i0,01%.469
2032INFORMACJA O GODZINIE ROZPOCZĘCIA PRACY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH na terenie GMINY KRZĘCIN0,02%.520
2033INFORMACJA O SKŁADZIE OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 1 W KRZĘCINIE0,00%.9
2034INFORMACJA O SKŁADZIE OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 2 W KRZĘCINIE0,02%.545
2035INFORMACJA O SKŁADZIE OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 1 W KRZĘCINIE0,02%.650
2037INFORMACJA z dnia 10 października 2014 roku0,01%.301
2039O B W I E S Z C Z E N I E GPKOŚ 6730.38.2014 Budowa elektroenergetycznej sieci oświetleniowej0,01%.449
2043O B W I E S Z C Z E N I E GPKOŚ 6730.33.2014 Budowa elektroenergetycznej sieci oświetleniowej0,01%.418
2042O B W I E S Z C Z E N I E GPKOŚ 6730.36.2014 Budowa elektroenergetycznej sieci oświetleniowej0,01%.358
2041O B W I E S Z C Z E N I E GPKOŚ 6730.35.2014 Budowa elektroenergetycznej sieci oświetleniowej0,01%.473
2044O B W I E S Z C Z E N I E GPKOŚ 6730.32.2014 Budowa elektroenergetycznej sieci oświetleniowej0,01%.336
2040O B W I E S Z C Z E N I E GPKOŚ 6730.37.2014 Budowa elektroenergetycznej sieci oświetleniowej0,01%.454
2036ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 16/2014 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji0,01%.325
2038O B W I E S Z C Z E N I E GPKOŚ 6730.34.2014 Budowa elektroenergetycznej sieci oświetleniowej0,01%.288
2046ZARZĄDZENIE Nr 60/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze rokowań po II przetargach ustnych zakończonych wynikiem negatywnym0,01%.357
2045ZARZĄDZENIE NR 62 / 2014 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzęcinie dla osób z zaburzeniami psychicznymi.0,01%.450
2048ZARZĄDZENIE NR 59/2014 w sprawie zmian budżetu Gminy Krzęcin na 2014 rok.0,02%.618
2047O B W I E S Z C Z E N I E GPKOŚ 6730.35.2014 „Budowa elektroenergetycznej sieci oświetleniowej”0,01%.373
2054UCHWAŁA NR XXXVII/239/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2014-20230,02%.605
2053UCHWAŁA NR XXXVII/238/2014 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2014 rok0,02%.592
2050UCHWAŁA NR XXXVII/234/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Krzęcin0,02%.606
2049UCHWAŁA NR XXXVII/236/2014 w sprawie dokonania zmian w statucie Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzęcinie0,01%.427
2055JAK GŁOSOWAĆ!0,02%.736
2056OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH0,09%.2995
2051UCHWAŁA NR XXXVII/235/2014 w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krzęcin z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 r.0,02%.585
2052UCHWAŁA NR XXXVII/237/2014 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu w 2014 roku.0,02%.542
2057WYNIKI OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH0,04%.1519
2058Obwieszczenie GPKOŚ 6220.02.2012 z dn. 18.11.2014 r. BUDOWA ZESPOŁU ELEKTROWNII WIATROWYCH "KRZĘCIN II"0,02%.591
2059OGŁASZA I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY0,10%.3338
2061ZARZĄDZENIE NR 61/2014 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2014 rok.0,02%.643
2062Udzielenie i obsługa bankowego kredytu długoterminowego w kwocie 548.000,00 PLN dla Gminy Krzęcin w 2014 roku0,02%.743
2063Na rok 2015 (PROJEKT)0,09%.3183
2068Uchwała Nr I/1/2014 w sprawie powołania komisji skrutacyjnej w celu przeprowadzenia wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Gminy Krzęcin0,02%.532
2067UCHWAŁA NR I/9/2014 w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska0,02%.541
2073ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 56/2014 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzęcin, na rok szkolny 2014/20150,01%.355
2065UCHWAŁA NR I/7/2014 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu0,01%.345
2072Uchwała Nr I/5/2014 w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Krzęcin0,02%.537
2064UCHWAŁA NR I/8/2014 w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Publicznych0,01%.484
2069Uchwała Nr I/2/2014 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w wyborze przewodniczącego Rady Gminy Krzęcin0,01%.418
2070Uchwała Nr I/3/2014 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w wyborze wiceprzewodniczących Rady Gminy Krzęcin0,01%.427
2066UCHWAŁA NR I/6/2014 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej0,02%.554
2071Uchwała Nr I/4/2014 w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Krzęcin0,02%.545
2075OBWIESZCZENIE GPKOŚ.6220.02.2014 rozbudowa istniejącej Fermy Tuczu Drobiu, zlokalizowanej w miejscowości Mielęcin, gmina Krzęcin na działkach 30/5 i 30/4 i 41/10 obręb Mielęcin0,02%.639
2074ZARZĄDZENIE Nr 64/2014 w sprawie zmian w „Organizacji i zasadach funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Krzęcin oraz gminnych jednostkach organizacyjnych0,02%.621
2076Na 2015 (PROJEKT)0,08%.2826
2077OBWIESZCZENIE GPKOŚ 6730.02.2014 „Rozbudowa istniejącej Fermy Tuczu Drobiu, zlokalizowanej w miejscowości Mielęcin, gmina Krzęcin na działkach 30/5, 30/3 oraz 41/10 obręb Mielęcin”0,02%.526
2079ZARZĄDZENIE Nr 68/2014 zatwierdzające Plan rocznej kontroli w Urzędzie Gminy Krzęcin, gminnych jednostkach organizacyjnych oraz instytucji kultury obowiązujący na 2015 r.0,02%.610
2080Udzielenie i obsługa bankowego kredytu długoterminowego w kwocie 548.000,00 PLN dla Gminy Krzęcin w 2014 roku przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu0,02%.694
2081OBWIESZCZNIE - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu0,02%.597
2082REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE pismo z dnia 18 grudnia 2014 r.0,02%.605
2083UCHWAŁA NR II /14/2014 w sprawie wynagrodzenia wójta0,01%.369
2085UCHWAŁA NR II /11/ 2014 wprowadzająca zmianę w uchwale w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior”0,01%.396
2084UCHWAŁA NR II/13/2014 w sprawie ustalenia wysokości diety radnego0,01%.422
2086UCHWAŁA NR II/15/2014 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2014 rok0,01%.463
2087UCHWAŁA NR II/12/2014 w sprawie wyboru delegata Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania0,01%.348
2089UCHWAŁA NR II/10/2014 w sprawie zamiaru włączenia przedszkola do Zespołu Szkół w Krzęcinie0,02%.575
2091ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 1/ 2015 w sprawie udzielenia kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzęcinie pełnomocnictwa do podpisywania umów, porozumień partnerskich oraz podejmowania wszelkich0,01%.317
2090UCHWAŁA NR II/16/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2014-20230,01%.318
2088UCHWAŁA NR II/17/2014 w sprawie upoważnienia wójta do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych w roku budżetowym 20150,02%.595
2092DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W KRZĘCINIE0,03%.955
2093ZARZĄDZENIE NR 1/ 2015 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Krzęcinie0,01%.282
2094HARMONOGRAM DYŻURÓW0,01%.255
2095Protokoły sesji VII kadencji0,09%.3198
2097Informacja o realizacji planu kontroli na 2014 rok w Urzędzie Gminy Krzęcin oraz gminnych jednostkach organizacyjnych i instytucji kultury0,01%.497
2100REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA - Zawiadomienie z dnia 19.01.2015 r.0,01%.338
2099O B W I E S Z C Z E N I E GPKOŚ 6730.40.2014 Budowa sieci elektroenergetycznej SN-15kV napowietrznej i kablowej zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 404, 405/1, 405/4, 416, 418/1, 40,01%.355
2098Informacja o udzieleniu dotacji z budżetu Gminy Krzęcin na zabytki w 2014 r.0,01%.488
2101ZARZĄDZENIE NR 6/2015 w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu dokonania wyboru sołtysów i rad sołeckich0,02%.719
2104ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 1/ 2015 w sprawie udzielenia kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzęcinie pełnomocnictwa do podpisywania umów, porozumień partnerskich oraz podejmowania wszelkich0,00%.1
2106ZARZĄDZENIE Nr 5/2015 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży mienia komunalnego0,01%.352
2105ZARZĄDZENIE NR 3/ 2015 w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej pieczęci urzędowych, pieczątek i stempli używanych w Urzędzie Gminy w Krzęcinie oraz gminnych jednostkach organizacyjnych i instytu0,01%.365
2107ZARZĄDZENIE NR 2/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej dla rozstrzygnięcia konkursu na najładniejszą świąteczną dekorację posesji na terenie Gminy Krzęcin0,02%.558
2108Zarządzenie nr 4/2015 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej0,01%.453
2110II NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Krzęcin0,08%.2602
2109Wójt, Przewodniczący Rady Gminy (początek VII kadencji)0,03%.1135
2111O B W I E S Z C Z E N I E 6730.44.2014 Budowa odcinka sieci wodociągowej0,01%.398
2102ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 18 / 2014 w sprawie powołania komisji ds. rozpatrywania i opiniowania wniosków o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli0,01%.411
2103ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 19/ 2014 w sprawie powołania komisji ds. rozpatrywania i opiniowania wniosków o pomoc zdrowotną dla nauczycieli0,01%.364
2112Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za rok 20140,08%.2726
2118Uchwała Nr III/19/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzęcin na rok 2015.0,01%.349
2114UCHWAŁA NR III/21/2015 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach, dla któ0,01%.351
2115UCHWAŁA NR III/22/ 2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 20150,01%.382
2116Uchwała Nr III/20/2015 w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2015-2023.0,01%.315
2113UCHWAŁA III/23/2015 zmieniająca uchwałę Nr XXI/122/2012 z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opł0,01%.387
2117UCHWAŁA NR III/18/2015 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Krzęcin oraz planów pracy jej stałych komisji na rok 20150,01%.334
2119O B W I E S Z C Z E N I E GPKOŚ 6730.44.2014 z dn. 02.02.2015 r.0,01%.343
2120Obwieszczenie0,01%.376
2122ZARZĄDZENIE NR 20 / 2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego0,01%.335
2121Konkurs ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego na terenie Gminy Krzęcin0,08%.2907
2124I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Krzęcin0,08%.2857
2127ZARZĄDZENIE Nr 11/2015 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży0,01%.371
2125REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE pismo z dnia 3 lutego 2015 r.0,01%.340
2126REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE pismo z dnia 2 lutego 2015 r.0,01%.407
2128Radni Rady Gminy Krzęcin (początek VII kadencji)0,02%.799
2134ZARZĄDZENIE NR 67/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego na terenie Gminy Krzęcin.0,01%.375
2131ZARZĄDZENIE NR 8/2015 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2015 rok.0,01%.374
2129ZARZĄDZENIE NR 63/2014 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2014 rok.0,01%.413
2136ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 2/2015 w sprawie ostatecznej akceptacji przydziału lokalu socjalnego oraz upoważnienia kierownika Zespołu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Krzęcinie do zawarcia u0,01%.389
2132ZARZĄDZENIE NR 65/2014 zmieniające Zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Krzęcinie0,01%.410
2133ZARZĄDZENIE NR 66/2014 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.0,02%.528
2130ZARZĄDZENIE NR 69/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzęcin na 2014 rok.0,01%.329
2135ZARZĄDZENIE NR 7/2015 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Krzęcinie0,01%.434
2137XIII OGÓLNOKRAJOWY KONKURS BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE0,02%.574
2138INICJATYWA LOKALNA - KONSULTACJA0,09%.3031
2139Otwarty konkurs ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego na terenie Gminy Krzęcin0,09%.2970
2140ZARZĄDZENIE NR 21 / 2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego0,02%.539
2144KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY KRZĘCIN0,08%.2580
2143Apel o poparcie protestu rolników0,02%.517
2145OBWIESZCZENIE w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej na potrzeby projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzęcin dla przebiegu linii elektroener0,02%.522
2147OBWIESZCZENIE Z SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO w SZCZECINIE0,01%.487
2146OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzęcin dla przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV w obrębach K0,01%.479
2141Rozliczenie dotacji według stanu na 31 grudnia 2013 r.0,01%.429
2142Rozliczenie dotacji według stanu na 31 grudnia 2014 r.0,01%.484
2148OBWIESZCZENIE AP-3.746.153.2014.KC0,02%.569
2149ZARZĄDZENIE NR 17/ 2015 w sprawie utworzenia samodzielnego stanowiska pracy - asystenta ds. oświaty i wychowania w Urzędzie Gminy Krzęcin0,01%.494
2150ZARZĄDZENIE NR 18/ 2015 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Krzęcin0,02%.575
2152ZARZĄDZENIE NR 18/ 2015 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Krzęcin0,02%.580
2151Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy (oświadczenia za 2014 r.)0,03%.1143
2156UCHWAŁA NR IV/26/2015 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Krzęcin na lata 2014 – 2032”0,01%.437
2157UCHWAŁA NR IV/30/ 2015 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości0,01%.468
2153UCHWAŁA NR IV/27/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso0,02%.575
2160UCHWAŁA NR IV/31/ 2015 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty0,02%.532
2158UCHWAŁA NR IV/29/2015 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Dolnej Odry0,01%.486
2159UCHWAŁA NR IV/24/2015 w sprawie zamiaru utworzenia przedszkola w ramach Zespołu Szkół w Krzęcinie0,01%.487
2161Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Krzęcin na lata 2014 – 20240,03%.1107
2162REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA Zawiadomienie0,01%.469
2163OBWIESZCZENIE "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Granowo wraz z przepompowniami ścieków, przełączeniami kanalizacyjnymi do posesji, przełączeniami elektryczny0,02%.794
2154UCHWAŁA NR IV/28/2015 w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego0,01%.403
2155UCHWAŁA NR IV/25/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/104/2012 Rady Gminy w Krzęcinie z dnia 21 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Krzęcin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów ora0,01%.477
2166ZARZĄDZENIE Nr 24/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości0,06%.2169
2167ZARZĄDZENIE Nr 23/2015 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży0,06%.2164
2164ZARZĄDZENIE Nr 24/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości0,02%.575
2165ZARZĄDZENIE Nr 23/2015 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży0,02%.516
2170ZARZĄDZENIE NR 115/2015 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO0,07%.2403
2169OBWIESZCZENIE z dnia 6 marca 2015 roku0,07%.2394
2171PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI Z PRZEPROWADZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO0,05%.1882
2173ZARZĄDZENIE Nr 26/2015 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży mienia komunalnego0,02%.551
2172ZARZĄDZENIE Nr 25/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży0,02%.561
2174OBWIESZCZENIE „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłoczonej w miejscowości Granowo wraz z przepompowniami ścieków, przyłączeniami kanalizacyjnymi do posesji, przyłączeniami elek0,02%.580
2175P R O T O K Ó Ł z otwartego konkursu ofert: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez organizację czasu wolnego osobom starszym i niepełnosprawnym0,06%.2012
2176ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 6/2015 w sprawie przydziału zadań zaplanowanych w Budżecie Gminy Krzęcin na rok 2015, w tym dotyczących remontów i inwestycji, projektów unijnych oraz udzielanych dotacji0,02%.635
2177POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ0,05%.1777
2178ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie montażu niezbędnych urządzeń do przeprowadzania badań monitoringowych składowiska w fazie0,02%.579
2179ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 5/2015 w sprawie przekazania środka trwałego stanowiącego własność Gminy Krzęcin i przejęcia środka trwałego będącego własnością Gminnego Centrum Kultury.0,02%.530
2180Poprawa płynności bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę i remont drogi gminnej (ul. Jeziorna w Krzęcinie) wraz z odwodnieniem, łączącej drogi powiatowe nr: 2212Z i 2228Z - II etap0,00%.37
2182ZARZĄDZENIE NR 9/2015 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy na 2015 rok.0,02%.546
2183Poprawa płynności bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę i remont drogi gminnej (ul. Jeziorna w Krzęcinie) wraz z odwodnieniem, łączącej drogi powiatowe nr: 2212Z i 2228Z - II etap0,03%.1140
2185OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Krzęcin0,05%.1888
2186WYKAZ ZGŁOSZONYCH KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ0,06%.1943
2187Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w wyborach0,06%.2065
2188ZAŚWIADCZENIE DLA MĘŻA ZAUFANIA0,05%.1888
2184INFORMACJA O SKŁADZIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KRZĘCINIE0,06%.1933
2189OBWIESZCZENIE „Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłoczonej w miejscowości Granowo wraz z przepompowniami ścieków, przyłączeniami kanalizacyjnymi do posesji, przyłączeniami ele0,02%.612
2189OBWIESZCZENIE „Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłoczonej w miejscowości Granowo wraz z przepompowniami ścieków, przyłączeniami kanalizacyjnymi do posesji, przyłączeniami ele0,02%.600
2189OBWIESZCZENIE „Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłoczonej w miejscowości Granowo wraz z przepompowniami ścieków, przyłączeniami kanalizacyjnymi do posesji, przyłączeniami ele0,02%.597
2191ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 3/2015 w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzęcin, na rok szkolny 2014/20150,02%.680
2192ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 4/2015 w sprawie wyznaczenia opiekunów merytorycznych stałych komisji Rady Gminy w Krzęcinie0,02%.586
2195ZARZĄDZENIE NR 9/2015 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy na 2015 rok.0,00%.1
2206ZARZĄDZENIE NR 29/2015 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze rokowań po II przetargach ustnych zakończonych wynikiem negatywnym0,02%.816
2205ZARZĄDZENIE NR 28/2015 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Krzęcin0,02%.790
2204ZARZĄDZENIE NR 27/2015 w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Gminy w Krzęcinie na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny0,02%.662
2194ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 8/2015 w sprawie powołania komisji ds. rozpatrywania i opiniowania wniosków o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli0,02%.733
2193ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 7/2015 w sprawie powołania komisji ds. rozpatrywania i opiniowania wniosków o pomoc zdrowotną dla nauczycieli0,02%.529
2200ZARZĄDZENIE NR 15/2015 w sprawie upoważnienia do prowadzenia spraw gminy w imieniu wójta podczas jego nieobecności0,02%.692
2199ZARZĄDZENIE NR 14/2015 w sprawie powierzenia Pani Hannie Andriaszkiewicz pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Krzęcinie do czasu wyłonienia kandydata w drodze konkursowej0,02%.781
2202ZARZĄDZENIE NR 19/2015 w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzęcin, na rok szkolny 2014/20150,02%.712
2203ZARZĄDZENIE NR 22/2015 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2015 rok.0,02%.733
2198ZARZĄDZENIE NR 13/2015 w sprawie odwołania Pana Pawła Szubera ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Krzęcinie0,02%.797
2201ZARZĄDZENIE NR 16/2015 w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta0,02%.655
2197ZARZĄDZENIE NR 12/2015 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Krzęcinie0,02%.749
2196ZARZĄDZENIE NR 10/2015 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu na nieruchomościach w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu na0,02%.703
2207Obwieszczenie z dn. 25.05.1015 r.0,06%.2173
2208Obwieszczenie z dn. 22.05.2015 r.0,07%.2289
2209Obwieszczenie z dn. 25.05.2015 r.0,07%.2276
2210Obwieszczenie z dn. 25.05.2015 r.0,07%.2292
2211Obwieszczenie z dn. 25.05.2015r.0,07%.2239
1255UCHWAŁA Nr VII /32/ 2011 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji siłowni wiatrowych w obrębach Krzęcin, Słonice, Żeńsko i Nowy Klukom na terenie Gminy Kr0,01%.450
2213OGŁOSZENIE w sprawie wydania decyzji wymagającej udziału społeczeństwa0,03%.870
2212OGŁOSZENIE w sprawie wydania decyzji wymagającej udziału społeczeństwa0,02%.765
2214Uchwała Nr XXVI/167/2009 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Granowo, Mielęcin i Przybysław w gminie Krzęcin dla lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz z urządzen0,06%.2134
1494Budowa stadionu piłkarskiego w Krzęcinie0,01%.317
1494Budowa stadionu piłkarskiego w Krzęcinie0,01%.316
1494Budowa stadionu piłkarskiego w Krzęcinie0,01%.316
1494Budowa stadionu piłkarskiego w Krzęcinie0,01%.316
2210Obwieszczenie z dn. 25.05.2015 r.0,05%.1840
2210Obwieszczenie z dn. 25.05.2015 r.0,05%.1838
2210Obwieszczenie z dn. 25.05.2015 r.0,05%.1837
2210Obwieszczenie z dn. 25.05.2015 r.0,05%.1837
2210Obwieszczenie z dn. 25.05.2015 r.0,05%.1837
19Dane0,07%.2300
19Dane0,07%.2298
19Dane0,07%.2297
19Dane0,07%.2297
19Dane0,07%.2297
352Unieważnienie postępowania przetargowego na zadaszenie estrady w Krzęcinie0,00%.57
352Unieważnienie postępowania przetargowego na zadaszenie estrady w Krzęcinie0,00%.55
352Unieważnienie postępowania przetargowego na zadaszenie estrady w Krzęcinie0,00%.54
352Unieważnienie postępowania przetargowego na zadaszenie estrady w Krzęcinie0,00%.54
352Unieważnienie postępowania przetargowego na zadaszenie estrady w Krzęcinie0,00%.54
348UCHWAŁA Nr XXXII/161/2006 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków0,02%.541
348UCHWAŁA Nr XXXII/161/2006 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków0,01%.499
1413ZARZĄDZENIE NR 193/2012 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krzęcin0,00%.33
1413ZARZĄDZENIE NR 193/2012 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krzęcin0,00%.33
943ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 57 / 2009 w sprawie przekazania samochodu osobowego NEXIA Gminnemu Centrum Kultury w Krzęcinie0,00%.49
943ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 57 / 2009 w sprawie przekazania samochodu osobowego NEXIA Gminnemu Centrum Kultury w Krzęcinie0,00%.47
1297ZARZĄDZENIE NR 154/2010 w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Krzęcin oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych0,01%.195
1728Zagospodarowaniu terenu nad Jeziorem Krzęcińskim w miejscach przeznaczonych do rekreacji i wypoczynku0,00%.72
1728Zagospodarowaniu terenu nad Jeziorem Krzęcińskim w miejscach przeznaczonych do rekreacji i wypoczynku0,00%.70
1728Zagospodarowaniu terenu nad Jeziorem Krzęcińskim w miejscach przeznaczonych do rekreacji i wypoczynku0,00%.45
1728Zagospodarowaniu terenu nad Jeziorem Krzęcińskim w miejscach przeznaczonych do rekreacji i wypoczynku0,00%.43
1728Zagospodarowaniu terenu nad Jeziorem Krzęcińskim w miejscach przeznaczonych do rekreacji i wypoczynku0,00%.41
1728Zagospodarowaniu terenu nad Jeziorem Krzęcińskim w miejscach przeznaczonych do rekreacji i wypoczynku0,00%.39
1728Zagospodarowaniu terenu nad Jeziorem Krzęcińskim w miejscach przeznaczonych do rekreacji i wypoczynku0,00%.38
1728Zagospodarowaniu terenu nad Jeziorem Krzęcińskim w miejscach przeznaczonych do rekreacji i wypoczynku0,00%.38
1728Zagospodarowaniu terenu nad Jeziorem Krzęcińskim w miejscach przeznaczonych do rekreacji i wypoczynku0,00%.38
1728Zagospodarowaniu terenu nad Jeziorem Krzęcińskim w miejscach przeznaczonych do rekreacji i wypoczynku0,00%.37
1728Zagospodarowaniu terenu nad Jeziorem Krzęcińskim w miejscach przeznaczonych do rekreacji i wypoczynku0,00%.37
1728Zagospodarowaniu terenu nad Jeziorem Krzęcińskim w miejscach przeznaczonych do rekreacji i wypoczynku0,00%.37
1728Zagospodarowaniu terenu nad Jeziorem Krzęcińskim w miejscach przeznaczonych do rekreacji i wypoczynku0,00%.37
1728Zagospodarowaniu terenu nad Jeziorem Krzęcińskim w miejscach przeznaczonych do rekreacji i wypoczynku0,00%.37
1728Zagospodarowaniu terenu nad Jeziorem Krzęcińskim w miejscach przeznaczonych do rekreacji i wypoczynku0,00%.25
1728Zagospodarowaniu terenu nad Jeziorem Krzęcińskim w miejscach przeznaczonych do rekreacji i wypoczynku0,00%.23
..
 
.

. .
BIP - liczba wejść: 304366